وکیل نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد

نفقه در لغت به معنی هزینه خرج،خرجی،آنچه هزینه عیال و اولاد روزی و مایحتاج معاش آمده است.معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی است و عبارت از چیزی است که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز است وکیل نفقه فرزند در مشهد براساس تخصص و تجربه بسیار بالای که در این زمینه کسب نموده است و همچنین شناخت وی از شعب دادگاه خانواده شهید مطهری واقع در بلوار شفا مشهد ( وکیل در دادگاه شفا ) می توانند در رسیدن اصحاب دعوا به نتیجه مطلوب موثر باشد.

وکیل حرفه ای نفقه فرزند در مشهد

در حقوق مدنی نفقه در دو بخش مورد بحث قرار می گیرد که یکی نفقه زوجه و دیگری نفقه اقارب است.احکام نفقه زوجه که در فصل آثار نکاح بررسی شد و در مواد 1106تا 1114 قانون مدنی آمده است ولی مقررات راجع به نفقه اقارب را در کتاب نهم از جلد دوم قانون مدنی تحت عنوان در خانواده می توان یافت.این کتاب فقط دارای یک فصل و عنوان فصل اول-در الزام به انفاق است و شامل مواد 1195 تا1206 می باشد.این مواد از فقه امامیه اقتباس شده است.قانون حمایت خانواده مصوب1353نیز در ماده12قواعد تازه ای به نفقه فرزند اختصاص داده است. وکیل حرفه ای نفقه به صورت حرفه و تخصصی در دعاوی خانوادگی در شهرستان مشهد  اقدام می نمائید و از تمامی ظرافت های دعاوی خانواده از جمله مطالبه نفقه فرزند آگاه و به بهترین نحو از آن استفاده می کند.

مقدار نفقه فرزند در مشهد چقدر هست؟

برابر ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت  به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. آنچه در ماده 1204راجع به نفقه اقارب آمده حصری نیست و نفقه در واقع چیزی است که بر حسب متعارف مورد نیاز شخص است. از نظر وکیل دادگستری در مشهد در نفقه،  مقدار معینی شرط نیست مقداری که احتیاج واجب النفقه را رفع کند کفایت می کند.

وضع مالی نفقه دهنده شئون و وضعیت واجب النفقه نیز در این باب باید رعایت شود مثلا لباس یا مسکنی که به عنوان نفقه در اختیار او گذارده می شود باید متناسب با شئون و وضع اجتماعی او باشد و عرف و عادت محل در این باره ملاک عمل خواهد بود.

ماده47 قانون جدید حمایت خانواده:

ماده 47ق.ج.ح.خ. مصوب 1391مربوط است به در خواست یا مطالبه نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه نحوه تعیین میزان وترتیب پرداخت نفقه و طریقه وصول آن. این ماده می گوید: دادگاه در صورت در خواست زن و سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره: در مورد این ماده و سایر مواردی که موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری صادر نشده باشد اذامه می یابد.

نفقه فرزند به عهده چه کسی هست؟

ماده 1199 قانون مدنی درباره نفقه اولاد می گوید:نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب.در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است وهرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه ارجحیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند. باتوجه به این ماده نفقه اولاد به ترتیب به عهده اشخاص زیر است:

  • پدر : تازمانی که پدر زنده و یا توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد ملزم به پرداخت نفقه می باشد
  • جد پدری: هرگاه پدر در قید حیات نبوده یا توانایی انفاق نداشته باشد نفقه به عهده جد پدری (پدر پدر)خواهد بود.اگر هم پدر پدر (جد ادنی)و هم جد پدری(جد اعلی)زنده و قادر به انفاق باشند نفقه به عهده پدر پدر که نزدیکتر به شخص واجب النفقه است می باشد. معنی رعایت الاقرب فالاقرب که در ماده1199قانون مدنی آمده همین است.
  • مادر: در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنان نفقه در درجه سوم به عهده مادر است. لازم به ذکر است در اینکه پدر و مادر بر اثر طلاق توافقی از یکدیگر جدا شده باشند و یا طلاق به صورت یک طرفه صورت پذیرفته است هیچ تفاوتی ندارد و همچنین بخشیدن یا دریافت مهریه توسط زوجه نیز تاثیر در این امر ندارد
  • جد و جد مادری و جد پدری:  هرگاه مادر هم فوت کرده یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد در آخرین مرحله طبق قانون مدنی نفقه به عهده جد و جد مادری و جد پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند.اگر تنها از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه به عهده او خواهد بود.اما اگر هر سه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند.

شرایط پرداخت نفقه فرزند:

وکیل خانواده در مشهد عنوان نمود که قانونگذار برای استحقاق فرزند نسبت به نفقه دو شرط مهم در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد:

الف: فقر مستحق نفقه:

ماده1197قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می گوید/کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

بنابر این کسی مستحق نفقه است که اولا ندار باشد یعنی مالی که کافی برای گذراندن زندگی و رفع احتیاجات او باشد نداشته باشد.ثانیا نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

ب: تمکن منفق:

ماده1198قانون مدنی در این زمینه می گوید کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

بنابراین اگر به علت کمبود دارایی و درآمد نفقه دادن به اقارب شخص را دچار سختی و تنگی معیشت کند مکلف به انفاق نخواهد بود و فقط در صورتی تکلیف انفاق وجود خواهد داشت که آدمی چیزی زائد بر مخارج خود و زوجه اش داشته و به تعبیر دیگر متمکن باشد.برای تشخیص تمکن طبق قانون باید تعهدات و وضع زندگانی شخصی منفق در جامعه در نظر گرفته شود.

مهمترین ویژگی های نفقه فرزند:

الف: نفقه فرزند ناظر به آینده است:

طبق ماده1206 قانون مدنی «اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند».این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است و خلافی در این مساله بین فقهای امامیه دیده نشده بلکه ادعای اجماع بر آن است و فلسفه اش این است که نفقه اقارب برای رفع احتیاج است و هرگاه احتیاج به نحوی رفع شده باشد دیگر تکلیفی برای منفق نخواهد بود.

بر اساس اظهارات وکیل پایه یک دادگستری در مشهد به هر تقدیر نفقه اقارب بر خلاف نفقه زوجه در ذمه قرار نمی گیرد و مستحق نفقه فقط می تواند برای آینده نفقه بخواهد و در صورت لزوم برای استیفای آن به دادگاه مراجعه کند. بنابراین اصولا نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی شود تا چه رسد به اینکه از دیون ممتازه باشد.

ب: نفقه اقارب متقابل می باشد:

نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است برخلاف نفقه زوجه یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این تکلیف را متقابلا دارا هستند. مثلا همان طور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر خود است.همان گونه که جد توانگر باید به نوه بی چیز خود نفقه دهد نوه توانگر نیز مکلف به تامین زندگی جد ندار خود است.

ضمانت اجرا پرداخت نکردن نفقه فرزند در مشهد:

نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

ضمانت اجرای مدنی:

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند. طبق ماده1205اصلاحی قانون مدنی در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.

قانون جدید حمایت خانواده هم مقرر داشته است که دادگاه به درخواست اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین می کند و برای وصول نفقه ای که به طور مستمر باید پرداخت شود یک بار تقضای صدور اجرائیه کافی است.

ضمانت اجرای کیفری:

از نظر وکیل کیفری در مشهد در ماده53 علاوه بر مجازات ترک انفاق زوچه و امتناع از تادیه نفقه به سایر اشخاص واجب النفقه امتناع از تادیه نفقه زوجه ای که قانونا حق عدم تمکین دارد و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز جرم شناخته شده است.

متن ماده بدین شرح است:هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه (اقارب نسبی خاص)امتناع کند و به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره-امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. منبع تخلیص نوشته ای که مطالعه فرمودید کتاب مختصر حقوق خانواده  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

مزایا مراجعه به وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و اعلام وکالت می نماید. و از مزایا مراجعه به وکیل نفقه فرزند در مشهد  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جلوگیری از فرسایش روحی و جسمی خانواده زوجین
  • جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه
  • کاهش استرس فرزندان و زوجین
  • جلوگیری از هتک حرمت زوجین
  • تسریع در رسیدگی و پیگیری پرونده ها

ویژگی وکیل نفقه فرزند در مشهد

یک وکیل حرفه ای خانواده در مشهد باید تمام تلاش و کوشش خود را در جهت رسیدن موکل به خواسته نفقه فرزند به کارگیرد و در گفتار و کردار خویش صداقت را رعایت کند و مصلحت موکل را همه موارد در نظر بگیرد

نحوی اعلام وکالت وکیل نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد با بررسی اظهارات و همچنین مدارک و مستندات ارائه شده توسط موکلین و مراجعین به دفتر وکالت بر اساس اوضاع و احوال پرونده و موضوعات پرونده و به کارگیری ظرافت های حقوقی ، نظر تخصصی و فنی خویش را به منظور اتخاذ بهترین تصمیم به موکلین و مراجعین اعلام می کند و با شناخت موثری که از شعب دادگاه خانواده مشهد به دست آورده است با نحوی تفسیر و اجرای قوانین در شعب خانواده آشنایی کامل دارد و به پشتوانه همین تجربه و تخصص علمی می تواند موکلین را در رسیدن به نتیجه مطلوب قانونی همراهی کند. . وکیل دادگستری در مشهد  با ارائه شواهد و مستندات ، همچنین استفاده از استدلالات قوی  حقوقی و استناد های قانونی و حقوقی از حقوق موکلین در مراجع قضایی شهرستان مشهد  دفاع می نماید.

 حق الوکاله وکیل نفقه فرزند در مشهد

حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت موضوع، احتمال نتیجه گرفتن، مدت رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده و… و به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می گردد و در صورتی که قرارداد خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل سال 1398 مصوب رئیس محترم قوه قضاییه حکم فرما می باشد

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل نفقه فرزند در مشهد

اعلام وکالت و مشاوره های حقوقی در شهرستان مشهد  به دو صورت حضوری از طریق حضور در دفتر وکالت وکیل واقع در مشهد، چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز یک مجتمع بهارستان طبقه دوم واحد 1/202 و غیر حضوری از طریق مراجعه به یک از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالتنامه به نام وکیل وپست آن به آدرس وکیل صورت می پذیرد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *