وکیل مهریه در مشهد

وکیل مشهد

یکی از حقوق مالی که  زوجه به مجرد وقوع عقد نکاح از آن برخوردار می گردد مهریه می باشد وکیل مهریه در مشهد با توجه به اینکه در  این زمینه حقوقی تجربه و تخصص لازم را از  طریق به نتیجه رساندن پرونده های مختلف خانواده از جمله مهریه به دست آورده است در رسیدن به نتیجه مطلوب اصحاب دعوا تاثیر گذار می باشد

وکیل حرفه ای مهریه در مشهد

مقدار مهریه با تراضی طرفین تعیین می گردد و حتی طرفین می توان میزان تعیین مهریه را به شخص ثالث نیز واگذار کنند

از نظر وکیل دادگستری در مشهد  هر انچه را که ارزش مالی داشته و قابل تملک باشد به استناد ماده 1078 قانون مدنی می توان به عنوان مهریه تعیین کرد  بنابراین قراردادن  عین اموال مانند سکه ، خانه و….یا منافع عین مانند اجاره بها ، میوه های یک باغ و…  به عنوان مهریه هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند و حتی از نظر قانون و شرع تعلیم یک علم و یا هنر مانند آموزش قران نیز می تواند مهر قرار بگیرد از طرف دیگر اموال موقوفه ،  دولتی ، مشروبات الکلی  و… را به جهت اینکه قابلیت تملک ندارد قراردادن آن به عنوان مهریه جایز نمی باشد و قراردادن چنین اموالی به عنوان مهریه از نظروکیل حرفه ای مهریه در مشهد همانند تعیین نکردن مهریه می باشد و زوجه در این موارد مستحق مهرالمثل می باشد.

برای اطلاع از سایر حقوق مالی زوجه ، وکیل خانواده  در مشهد را کلیک کنید.

انواع مهریه

از نظر وکیل مهریه در مشهد ، در قانون و شرع مقدس مهریه را  از لحاظ تعیین مقدار و میزان آن به سه دسته مهرالسنه ، مهر المسمی ، مهرالمثل تقسیم بندی کرده اند:

مهرالسنه به چه معنا می باشد : مهریه که در سنت میزان آن تعیین شده است  و به میزان مهریه ای می باشد  که رسول خدا (ص)  برای همسران و فرزند خود فاطمه ی زهرا (س) تعیین و به امت خود سفارش نموده اند تا از این مقدار بیشتر نباشد بیشتر از آن، کراهت دارد

مهرالمسمی به چه معنا می باشد  : رایج ترین ومتداوال ترین مهریه می باشد در این نوع مهریه  زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان مهریه توافق می کنند و در سند ازدواج ثبت می گردد و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است البته لازم به ذکر می باشد  مهریه نباید مردد باشد و باید میزان و نوع ان معلوم باشد و مطابق قانون مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد.

مهرالمثل به چه معنا می باشد: از نظر حقوقدانان اگر در نکاح دائم  مهریه ذکر نشود و یا حتی عدم مهریه شرط شود عقد نکاح صحیح می باشد و طرفین می توانند بعد از عقد ، مهریه را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهریه معین ، بین آنها نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود مطابق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در تعیین مهر المثل  حال زن از حیث شرافت خانوادگی ، و سایر صفات او نسبت هم سالان ، دوستان و آشنایان  و… در نظر گرفته می شود

مهرالمتعه به چه معنا می باشد: در صورتی که در زمان عقد نکاح دائم بین زن و مرد مهر ذکر نشده باشد  ویا عدم تعیین مهریه شرط شده باشد و یا شخص ثالث قبل از تعیین مهر فوت کند و هنوز نزدیکی بین انها صورت نگرفته باشد و زوج زوجه را طلاق دهد، زوجه مستحق مهرالمتعه می باشد. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث دارائی و فقر در نظر گرفته می شود

در چه مواردی به زن مهریه تعلق نمی گیرد :

از نظر وکیل مهریه در مشهد در برخی موارد ممکن است که به زوجه مهریه تعلق نگردد

 • ممکن است در عقد نکاح مهریه ای قرارداد نشده باشد و بعد هم به مهریه  ای تراضی نگردیده در این صورت اگر نزدیکی  نگرفته باشد و عقد به سببی غیر از طلاق مانند فوت  منحل شود بنابر ماده 1088 قانون مدنی  به زوجه هیچ گونه مهریه تعلق نمی گیرد
 • اگر قبل از نزدیکی ، عقد نکاح باطل گردد و یا نزدیکی صورت گرفته است ولی زن از ابتدا عالم به بطلان نکاح بوده است بنابر مواد 1098 و 1099 قانون مدنی زن حق مهر را ندارد
 • هر گاه عقد نکاح  قبل از نزدیکی به علتی غیر از عنن زوج فسخ گردد به زوجه مهریه تعلق نمی گیرد و در صورتی موجب فسخ نکاح ، عنن باشد زن بنابر ماده 1101 قانون مدنی مستحق نصف مهریه می گردد.

سریع ترین راه های وصول مهریه در مشهد

از نظر وکیل مهریه در مشهد ، وصول مهریه از دو طریق امکان پذیر می باشد:

وکیل متخصص وصول مهریه از طریق اجرای ثبت در مشهد :

طبق رویه جدید و براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند، زیرا مطابق ماده مذکور افراداول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند

در این روش زوجه با مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد نکاح و ارائه سند ازدواج خویش ،تقاضای صدور اجرائیه می کند سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه کندتقاضای صدور اجرائیه باید به صورت کتبی و توسط ذینفع تقاضا گردد ذینفع در قانون شامل زوجه و نمایندگان وی مانند وکیل زوجه و قیم و… می باشد. به هر تقدیر در این مرحله اگر از شوهر هیچ گونه مال و اموالی شناسایی نگردد  در اینصورت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل وی  گواهی صادر می کند که دال بر این است که زوج دارای مالی با سند رسمی نیست و زوجه یا وکیلش( وکیل مهریه  در مشهد ) با در دست داشتن این گواهی می تواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند.

چه اموالی را بابت مهریه می توان توقیف کرد :

کند زوجه با درخواست استعلام از مراجعی از قبیل پلیس راهور،اداره ثبت اسناد واملاک ، بانک ها، محل اشتغال زوجه و… درصورتی که در آن اموالی به صورت رسمی به نام شوهر ثبت گردیده باشد می تواند اموالی که جزء مستثنیات دین نباشد را توقیف کند و با انجام مزایده مهریه خویش را وصول نمائید اموالی که در خصوص آن هیچ گونه سند رسمی مالکیت صادر نگردیده است نمی توان توقیف کرد.

وکیل خوب  وصول مهریه از طریق دادگاه در مشهد

در این شیوه زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ،دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت همسر خویش مطرح می کند و بر اساس ارزش واقعی مهریه در صورتی که مهریه سکه یا وجه رایج باشد حسب مورد دادخواست زوجه به شورا و یا دادگاه ارجاع می گردد از نظر وکیل خانواده در مشهد هزینه دادرسی بر اساس ارزش واقعی (سکه و وجه رایج) اخذ می گردد و تقویم آن خارج از اختیارات خواهان می باشد

نحوی رسیدگی به دعوای مهریه در مشهد:

پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه اگر دادگاه به این نتیجه برسد که قبلا زوج مهریه همسر خویش را پرداخت نکرده است و یا زوجه  ذمه همسر خویش را از پرداخت مهریه بری نکرده باشد زوج را محکوم به پرداخت مهریه می کند و پس از قطعیت حکم زوجه می تواند درخواست اجرائیه از شعبه صادرکننده رای نمائید و پس از گذشت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ و در صورت عدم پرداخت مهریه،  پرونده  جهت اجرای حکم به قسمت اجرای احکام دادگستری ارجاع می گردد

شرایط صدور حکم جلب در مهریه

از نظر وکیل اعسار در مشهد طبق قوانین جدید و رویه های جاری برای مهریه ، ضمانت اجرایی حکم جلب در صورتی صادر می‌شود که میزان مهر‌یه فقط 110 سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد. بنابراین مهریه بیشتر از 110 سکه از احکام حبس مبری می باشد. ومرد پس از صدور حکم پرداخت مهریه به مدت 1 ماه مهلت اقدام برای دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه را دارد پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهر‌‌یه، اگر مرد از پرداخت قسط های مهر‌یه اجتناب بکند، زوجه می تواند درخواست بازداشت وی را ازدادگاه کتبا ( وفق قانون محکومیت های مالی ) اعلام نماید و دادگاه خانواده با دستور کتبی از نیروی انتظامی ( ضابط دادگستری) دستور جلب وی را صادر می کند.

حق حبس در مهریه چیست؟

از نظر وکیل مهریه در مشهد چنانچه مهریه زن حال باشد ( عندالمطالبه) زوجه می تواند تا زمانی که مهریه به وی تسلیم یا پرداخت نشده است از ایفای وظایف و تمکین خاص و عام در مقابل زوجه خودداری کند و این امتناع از تمکین حق نفقه وی را از بین نمی برد این حق را حق حبس گویند از طرف دیگر  اگر زن قبل از دریافت مهریه  حتی برای یک بار از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد  به استناد ماده 1086 قانون مدنی حق حبس او ساقط می گردد.لازم به ذکر است اعسار و تقسیط مهریه هیچ گونه تاثیری در اسقاط حق حبس زوجه ندارد.

تفاوت مهریه عندالمطالبه با  مهریه عندالاستطاعه

از نظر وکیل مهریه در مشهد، مهر عندالمطالبه به محض مطالبه زن بر ذمه شوهر قرار می گیرد و زن به راحتی دارای حق حبس می باشد و بار اثباتی تمکن بر عهده زوج می باشد اما در مهریه عندالاستطاعه زن برای گرفتن مهریه ابتدا باید استطاعت مالی و تمکن مالی زوج  را اثبات کند یعنی بار اثباتی دارا بودن مرد به عهده زن است که در این حالت حق حبس نیز مورد خدشه واقع می گردد و عملاً در این نوع مهریه اعمال حق حبس دشوار می گردد

دانستنی ها و ترفند های وصول  مهریه

 • اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که به زن مهریه تعلق نمی گیرد در این صورت نیز ( بعد از وقوع نزدیکی) شرط باطل ولی عقد صحیح است و در این حالت نیز به زن مهرالمثل تعلق می گیرد.
 • در صورتی که سند ازدواج عادی باشد  زوجه باید مستقما از طریق  دادگاه یا شورا  اقدام نمائید چراکه اسناد عادی در اجرای ثبت از هیچ جایگاهی برخوردار نمی باشد.
 • از ارسال اظهارنامه قبل از وصول مهریه حتی الامکان خودداری نمائید چون این امر باعث می گردد که زوج نسبت به انتقال امووال خویش اقدام نمائید.
 • در صورت توانایی و تمکن مالی  حتما از خدمات وکلای دادگستری به جهت آشنایی  به قوانین و مقررات و همچنین فرایند سریع وصول مهریه استفاده کنید.
 • در صورتی که زوجه کل یا بخشی از مهریه را دفترخانه رسمی بذل نمائید رجوع از بذل امکان پذیر می باشد ولی در صورتی که ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری کند قابل رجوع نمی باشد.
 • امکان افزیش مهریه بعد از انعقاد عقد نکاح وجود ندارد چرا که ملاک میزان مهریه زمان وقوع عقد نکاح می باشد و این افزایش مهریه مورد قبول قانون نبود و جزو مهریه مورد مطالبه محاسبه نخواهد شد و به عنوان دینی غیر از مهریه بر ذمه زوج قرار می گیرد.
 • مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری  به ورثه می باشد بنابراین زوجه می تواند به طرفیت ورثه زوج که اموال به جا مانده را قبول کرده اند دادخواست مطرح نمایند.
 • مطالبه مهریه ارتباطی به وقوع طلاق و یا اثبات رابطه نامشروع و…. ندارد و زوجه به محض انعقاد عقد نکاح می تواند مهریه خویش را مطالبه و هر گونه تصرفی را در مال خویش نمائید

مدارک لازم برای ارائه به وکیل مهریه در مشهد

 • اصل سند ازدواج
 • اصل شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقادعقد نکاح دریافت کنید.

مزایا استفاده از خدمات وکیل متخصص مهریه در مشهد

 • وکیل می تواند  در کمترین زمان ممکن  مهریه زن را  مجرای قانونی و شرعی وصول کند.
 • نیازی به حضور زن در دادگاه نمی باشد و باالتبع از زوجه از به دور از استرس دادگاه ها در آرامش خاطر می باشد
 • در صورتیکه مرد اموالی داشته باشد وکیل سریعا آنها را توقیف می کند.
 • وکیل میتواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد.
 • وکیل نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد دارد.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل مهریه در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با توجه به موضوع و اهمیت آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل در صورتی که قراردادخصوص در بین نباشد حکم فرماست و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل مهریه در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل دادگستری در مشهد به ادرس مشهد، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص خانواده استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل مهریه در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *