وکیل طلاق توافقی در مشهد و گلبهار و چناران

وکیل طلاق توافقی در مشهد و چناران و گلبهار ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است.در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت اورا برای طلاق جلب می کند.طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در ان به شوهر ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از ان باشد (مواد۱۱۴۶و۱۱۴۷قانون مدنی).وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده:

در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱علاوه بر طلاق به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی طلاق دیگری با عنوان(طلاق توافقی)پذیرفته شده که ظاهرا منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست.اما امروزه طبق بند ماده۵۸قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

ماده۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر دانسته است :در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

مراجعه به مرکز مشاوره لازمه طلاق توافقی :

در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند.در صورت عدم انصراف متقاضی مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند. بنابراین در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است.این مرکز برابر ماده۱۹قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش با مشخص کردن موارد توافق به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

ماده۲۶ قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است (در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.)نظری که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگار است ان است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد.لیکن باتوجه به اطلاق عبارت (طلاق توافقی)در مواد۲۵-۲۶و۲۷قانون جدید می توان گفت:هرگونه توافق برای طلاق چه به صورت خلع و مبارات باشد یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است.به دیگر سخن می توان گفت:توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در غالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نا معین (موضوع ماده ۱۰ق.م.)واقع شود.لیکن با توجه به عبارت ماده۲۵قانون حمایت خانواده که از (عدم انصراف متقاضی)سخن گفته میتوان گفت که هر یک از زوجین می تواند با اراده یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

داوری در طلاق توافقی:

به هر حال در طلاق توافقی برابر ماده ۲۷ قانون جدید موضوع به داوری ارجاع نمی شود زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی ان ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد.اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

البته زوجین می توانند با توافق(اعلام انصراف)نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد.همچنین طرفین می توانند از ارائه ان به دفترخانه ظرف مدت مقرر(سه ماه)خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.(ماده۳۴ق.ج.ح.خ.)

یا طلاق توافقی رجعی است یا بائن:

اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد تا وقتی که زن رجوع به عوض(فدیه)نکرده است بائن محسوب است و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده مرد هم می تواند به طلاق رجوع کند (بند ۳ماده ۱۱۴۵ق.م.)

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

معنی و شرایط طلاق خلع و مبارات:

طلاق خلع ان است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل ان و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.در طلاق خلع شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می شود.در این گونه طلاق که زن از زندگی زناشویی ناراضی است برای رهایی خود از قید ازدواج با پرداخت مالی به شوهر موافقت اورا برای طلاق جلب می کند.معمولا در اینگونه موارد زن به قول معروف مهرش را حلال و جانش را ازاد می کند.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

مبارات در لغت به معنی بیزار شدن از یکدیگراست و در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که در ماده۱۱۴۷قانون مدنی به شرح زیر تعریف شده است:طلاق مبارات ان است که کراهت از طرفین باشد.)در این صورت زن نیز میتواند با دادن مالی به شوهر اورا حاضر به طلاق کند. (ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد).در این گونه طلاق برخلاف نوع پیشین کراهت و نارضایتی از زندگی زناشویی دو جانبه است و از این رو قانونگذار مالی را که زن ازاء طلاق به شوهر می دهد محدود کرده و زائد بر میزان مهر مجاز نشمرده است.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد.

در طلاق خلع و مبارات انچه زن در ازاء طلاق به شوهر می دهد فدیه یا عوض نامیده می شود که شوهر در اثر طلاق خلع و مبارات به محض وقوع مالک ان می گردد.

برابر قانون مدنی (ماده۱۱۴۵)طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده یعنی مالی را که در ازاء طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است بائن محسوب میشود و مرد را حق رجوع نیست.اما قانون مدنی برای رعایت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را در ایام عده داده است.در صورت رجوع زن به بذل  طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت (بند ۳ ماده۱۱۴۵).

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

وکالت زن در طلاق

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد.چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح ومعتبر است.

به موجب ماده ۱۱۱۹قانون مدنی: (طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی انها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل در وکیل در توکیل باشد پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدورحکم نهایی خود را مطلقه سازد).شایان ذکراست که موارد یاد شده در ماده ۱۱۱۹تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که میتواند مصداق های دیگری داشته باشد.البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد امره.

وکیل طلاق توافقی در مشهد  09152055986

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های    خانواده با وکیل طلاق توافی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید/                                                         

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986