وکیل ضرب و جرح در مشهد

وکیل ضرب و جرح در مشهد

امروزه یکی از پدیده های که  در سطح جامعه به دلیل عدم کنترل خشم مشاهده می کنیم درگیری فیزیکی و ضرب و جرح عمدی بین افراد جامعه می باشد وکیل کیفری در مشهد در این مقاله به بررسی جرم ضرب و جرح عمدی می پردازد برای تماس با وکیل ضرب و جرح در مشهد با شماره 09152055986 در تماس باشید.

وکیل حرفه ای جرم ضرب و جرح در مشهد

به استناد ماده 269ق.م.ا.قطع عضو و جرح آن در صورت عمدی بودن موجب قصاص عضو دانسته شده و علاوه بر آن براساس ماده 614ق.م.ا.هم اگر کسی به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شسکتن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقض یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد موجب قصاص عضو دانسته شده است.در هر دو ماده هم در صورت عدم امکان قصاص با رعایت شرایطی مجازات حبس تعیین گردیده است. وکیل حرفه ای ضرب و جرح عمدی در مشهد با تکیه بر دانش و تجربه عملی که در خصوص این گونه پرونده ها کسب نموده است می تواند در جهت احقاق حق در کنار اصحاب دعوا باشد.

رکن قانونی ضرب و جرح

ماده269و تبصره2آن بیانگر مجازات جرم قطع عضو یا جرح عمدی آن است.بر طبق این ماده قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با رعایت شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید. تبصره 2 این ماده هم می گوید:در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود…

همچنین بر طبق ماده 614 ق.م.ا. هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تاپنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه محکوم می شود. نیز مطابق تبصره این ماده در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

در عین حال توجه به یک نکته هم لازم است و آن اینکه ضرب و جرحی که نتیجه آن موارد پیش بینی شده در متن ماده 614نباشد ولی آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد به حکم تبصره ماده 614قابل مجازات به سه ماه تا یک سال است.

اگر همین ضرب و جرح ها با غیر اسلحه یا چاقو و امثال آن واقع شود به حکم تبصره 2ماده 269قابل مجازات سه ماه تا دوسال ؟با کمال تعجب ملاحظه می شود که اگر آلت بکار رفته چاقو و اسلحه و امثال آن باشد مجازات خفیف تری اعمال می گردد در حالیکه معمولا بکار گیری چاقو و اسلحه از موارد تشدید مجازات در همه نظام های حقوقی کیفری از جمله ایران است.

به هر حال از نظر وکیل دادگستری در مشهد  با توجه به مطالب فوق این نتیجه حاصل می شود که مجازات قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نتایج مورد اشاره ماده 614اصولا قطع عضو ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نتایج مورد اشاره ماده614اصولا قصاص عضو است.اما اگر به هر دلیلی از جمله خوف تلف جانی یا عضو دیگر او مواد 216و277ق.م.ا. امکان قصاص عضو وجود نداشت قائم مقام آن یعنی دیه برقرار می شود که مجنی علیه می تواند آن را مطالبه کند.علاوه بر آن در صورت وجود شرایط ماده یعنی اخلال در نظم جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران مجازات حبس نیز بایستی اعمال گردد.

وکیل اثبات رکن مادی جرم ضرب و جرح در مشهد

برای تحقق جرم موضوع ماده269ق.م.ا. بایستی قطع عضو و یا جرح واقع شود مفهوم قطع عضو در نظر عرف روشن است مانند اینکه دست یا پا یا حتی انگشتان دیگری قطع شود.

به نظر می رسد قطع عضو حتی شامل حالتی هم می شود که بخاطر صدمه وارده به آن بعدا به وسیله جراح برای اجتناب از سرایت و فساد حتمی برداشته شود. در مورد جرح با توجه به ماده480و481ق.م.ا. حداقل آن خراش پوست است با وسیله یا بدون آن حتی در حالتی که از آن خون هم جاری نشود حارصه و مراتب شدید تر آن هم وقتی است که گوشت شکافته شده و استخوان نیز شکسته گردد یا جابجا گردد.

اما برای تحقق جرم موضوع ماده614ق.م.ا. جرح یا ضرب وارده بایستی منجر به موارد ذیل شود:

  • نقصان عضو: ظاهرا هم شامل نقصان در ظاهر و جسم عضو و هم شامکل نقصان در کارآیی و منفعت عضو می شود
  • شکستن عضو: منظور شکستن استخوان های بدن مانند پا یا دست یا دندهو… می باشد.
  • از کار افتادن عضو: مثل اینکه دست کسی کاراآیی خود را از دست بدهد.
  • مرض دایمی: مثل اینکه دست کسی به صورت دایمی به حالت فلج باقی بماند یا کوتاه تر شود.
  • فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع: منظور از حواس همان حواس پنج گانه است شنوایی بینایی بویایی چشایی لامسه.اما منظور از منافع همان حواس است بعلاوه اینکه منافع شامل مواردی مثل حالت کنترل ادرار لذت مقاربت قدرت انزال خوابیدن و… هم می شود.
  • زوال عقل: منظور از دست دادن قدرت تفکر و تمیز و تشخیص یعنی همان حدوث جنون یا دیوانگی است.

از نظر وکیل پایه یک دادگستری نکته مهم دیگر اینکه برای تحقق جرم ایراد ضرب و جرح عمدی بایستی مضروب یا مجروح انسان زنده باشد لذا :

اولا:  ایراد ضرب و جرح نسبت به مردگان مصداق این جرم نیست.ایراد ضرب و جرح نسبت به مردگان حسب مورد می تواند مشمول عنوان جنایت بر میت موضوع ماده  494 ق.م.ا. واقع بشود. جرایم دیگر نسبت به مردگان شامل دفن بدون رعایت نظامات یا مخفی کردن مرده یا مقتول در مواد635و636 ق .م.ا. جرم انگاری گردیده است.

ثانیا:  ایراد ضرب و جرح نسبت به حیوانات نیز مصداق این جرم نیست. ایراد صدمه نسبت به حیوانات در مواد 679و680ق.م.ا. جرم انگاری شده است که به نظر می رسد ناقص تنظیم شده است.از این جهت که مثلا در ماده 679فقط حمایت کیفری از حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری صورت گرفته است و لذا چنانچه کسی به اسب یا سگ گله دیگری صدمه ای بزند مشمول این دو ماده نمی شود ولی اگر کسی جوجه یک روزه دیگری را بکشد مشمول آن قرار می گیرد.حال ممکن است گفته شود آسیب رساندن به اسب یا سگ گله ذیل عنوان کلی تخریب م677ق.م.ا. قرار می گیرد. اما به نظر می رسد که این امر صحیح نباشد زیرا در این ماده از شیی که حضور در امر بی جان دارد نام برده شده و حیوانات با توجه به زنده بودن شی محسوب نمی شوند.ثالثا خودزنی نیز شامل ایراد ضرب و جرح محسوب نمی شوند.

اساسا خود زدن و خود مجروح کردن جرم نیست.مگر در مورد نظامیان و در حدود ماده51قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1382 که به موجب آن هر نظامی که برای فرار از کار و یا انجام وظیفه و یا اعارب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد … به ترتیب زیر محکوم می گردد:الف-هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام به هم خوردن امنیت کشور و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.ب-هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک سال تاپنج سال.ج-در سلیر موارد به استثناءمواردی کخ صرفا تخلف انضبلطی محسوب می شود و به حبس از سه ماه تا یک سال .

عبارت وکیل  نزاع دسته جمعی در مشهد را کلیک کنید تا از شرایط و مجازت این جرم آگاه شوید.

وکیل اثبات رکن روانی ضرب و شتم در مشهد

برای تحقق رکن روانی این جرم وجود سوءنیت عام یعنی قصد زدن لازم است.اگر چنین قصدی نباشد عمل عمد به شمار نمی آید. سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه یا به عبارت دقیق تر قصد ایجاد جراحت یا صدمه هم لازم است.به نظر می رسد که علاوه بر قصد زدن سوء نیت عام قصد ایجاد صدمه یا جراحت به طور کلی سوء نیت خاص کافی است و نیازی به قصد نتیجه خاص حاصله نیست.

بنابراین همین که که کسی از روی اراده چوبی را به سر دیگری میزند و از این کار خود قصد ایجاد صدمه یا جراحت نسبت به سر فرد را هم دارد کافی است.بدیهی است هر نتیجه ای که حاصل این اقدام فرد باشد منتسب به او و عمدی است خواه صرفا پوست سر او کنده و مجروح شود یا اینکه استخوان او بشکند و…

مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی می باشد

وکالت وکیل حرفه ای جرم ضرب و جرح در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با تنظیم صورتجلسه پلیس 110 و  طرح شکایت از  طریق کلانتری و یا دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد  بازبینی دوربین های مداربسته در اطراف محا درگیری ، ارجاع به پزشکی قانونی  و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.البته در بعضی از موارد درگیری های که بین زوجین پیش می اید ممکن است علاوه برای تعیین مجازات برای آنها، بعضی از حقوق از جمله وکالت در طلاق یک طرفه و یا عدم تمکین برای زوجه ایجاد گردد که برای کسب اطلاع  وکیل خانوداه در مشهد را کلیک کنید

مزایا مراجعه به وکیل جرم ضرب و جرح (دعوا) در مشهد

وکیل کیفری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص ضرب و جرح  در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله  وکیل کیفری دعوا و درگیری در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری دعوا و درگیری در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

دفتر وکالت وکیل جرم ضرب و شتم در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های  ملکی ،کیفری  و خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم تخریب  در مشهد به ادرس مشهد میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک طبقه 8 واحد 808 دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل ضرب و شتم در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *