وکیل تجدید نظرخواهی در مشهد


وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد

اصولا همه آرا قابل اعتراض و رسیدگی مجدد نیستند بلکه در برخی موارد موضوع اتهام و مجازات مقرر در قانون برای آن از چنان اهمیتی برخوردار نیست که دوباره رسیدگی به پرونده را ایجاب کند و در نتیجه قانونگذار حکم صادر شده در این خصوص را قطعی تلقی و به یک مرحله ای بودن رسیدگی اکتفاء نموده است.بدین ترتیب برخی از آرا اساسا قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی نیستند اما تعداد این موارد به اندازه ای اندک است که می توان گفت اصل بر این است که همه آراء حسب مورد قابل تجدید نظر یل فرجام هستند و خلاف آن امری استثتایی است.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

آراء قابل تجدیدنظرخواهی

ماده427ق.آ.د.ک سخن کوتاه کرده و فقط به ذکر آراء قطعی پرداخته است.مطابق این ماده:آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:الف-جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب-جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

در تمام موارد ملاک تشخیص آراء قطعی یا قابل اعتراض مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم است نه مجازات تعیین شده در حکم دادگاه. از تبصره 2ماده427ق.ا.د.ک هم معلوم می شود که لازم نیست که حکم دادگاه دائر بر محکومیت باشد تا قابلیت تجد نظر یا فرجام بیابد بلکه اگر حکم مزبور مبنی بر برائت یا به صورت قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا قرار اعدادی به صورت قرار اناطه هم باشد و یا اصلا حکمی هم صادر نشود (قرار تعویق صدور حکم:م.اد40تا45ق.م.ا92)امکان اعتراض به آن وجود دارد.در نتیجه این آراء هم اصولا قابل اعتراض هستند مگر اینکه در مورد جرایم مندرج در بند های الفو ب ماده 427صادر شده باشند.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

در برخی موارد حکم دادگاه علاوه بر مجازات به معنای خاص کلمه حاوی محکومیت به پرداخت دیه یا ضررو زیان هم می باشد.قابلیت تجدیدنظر خواهی دیه بر اساس بند ب ماده 427ق آ.د.ک معلوم می شود.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

حکم دادگاه درمورد دعوای ضررو زیان نیز باید در حدود مقرر در ق.آ.د.مقابلیت تجدید نظر را داشته باشد.در قانون اخیر حکم دادگاه در صورتی قابل تجدید نظر شناخته شده که خواسته خواهان بیشتر از 3میلیون ریال باشد (ماده331)بدین ترتیب اصولا حکم دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز در صورتی قابل اعتراض است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق باشد. با این حال به موجب ماده 429ق.آ.د.ک به طور استثنایی حقی به این نحو شناخته شده که مثلا اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری درجه شش و پرداخت دو میلیون ریال ضررو زیان ناشی از جرم باشد و یا اینکه حکم مزبور  حکایت از محکومیت متهم به مجازات تعزیری درجه هشت و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است (نک:ماده429ق.آ.د.ک).

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

تشریفات تجدیدنظرخواهی

تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم نیازمند تنظیم فرم های مخصوص نبوده ولی مستلزم پرداخت هزینه مربوط به آن است.اما اگر اعتراض نسبت به ضررو زیان ناشی از جرم باشد هم دادخواست لازم دارد و هم پرداخت هزینه دادرسی ماده436ق.آ.د.ک.با این حال لزوم پرداخت هزینه برای تجدید نظر و یا فرجام خواهی یه استثتاءدارد دو مورد به نفع متهم و یک مورد به نفع طرفین:

اول)در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد از پرداخت هزینه دارسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد ماده438ق.آ.د.ک. این بدین خاطر است که پرداخت هزینه مذکور هرچند اندک مانعی برای تجدیدنظر خواهی متهم باز داشت شده ایجاد نکند.دوم)باز به عنوان امتیازی برای متهم نه مدعی خصوصی اگر وی در دادگاه هم از جنبه کیفری و هم از جنبه ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود اعم از اینکه محک.میت مالی او بر اساس دادخواست یا از موارد بدون دادخواست باشد

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

چنانچه هم زمان نسبت به این دو جنبه اعتراض کند درخواست تجدید نظر یا فرجام او در امر کیفری مستلزم پرداخت هزینه مقرر است ولی دیگر لزومی ندارد که برای دادخواست اعتراض نسبت به جنبه ضرر و زیان مقرر در حکم هزینه دادرسی بپردازد (تبصره ماده436ق.آ.د.ک).سوم)به عنوان امکانی در پیش روی طرفین آنها می توانند نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به ضررو زیان مدعی اعسار شوند تا در صورت قبول آن توسط دادگاه صادر کننده حکم نخستین از پرداخت آن معاف گردند(ماده437ق.آ.د.ک).

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

افرادی که می توانند  تجدیدنظرخواهی کنند

کسانی که می توانند نسبت به حکم تثاضای تجدیدنظر یا فرجام نمایند در قانون تعیین شده اند . مطابق ماده 433ق.آ.د.ک : اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:الف-محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی او ب-شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ-دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

در بند الف ماده فوق حق اعتراض محکوم علیه هم ناظر بر اصل محکومیت و هم ناظر بر میزان یا نحوه تعیین مجازات است.در صورت محکومیت و هم ناظر بر میزان یا نحوه تعیین مجازات است. در صورت محکومیت به جبران خسارت محکوم علیه حق اعتراض به آن را هم دارد.در بند ب حق اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی علی الاطلاق پذیرفته شده که همناظر بر اعتراض به حکم برائتمتهم و م ناظر بر اعتراض به مبزان یا نوه تعیین مجازات مثلا قلت مجازات مندرج در حکم است.قبلا نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 614 مورخ30/11/75باتوجه به اطلاق متنی گه حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی را پذیرفته بود اعلام کرده است که:این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا محکومیت هر دو می باشد.در بندپنیز حق دادستان هم ناظر بر اعتراض به برائت متهم است و هم ناظر بر اعتراض به عدم تناسب مجازات و عدم تناسب نیز اعم است از متناسب نبودن به لحاظ شدت یا به لحاظ قلت.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

همچنین اگر دادستان پس از برگزاری جلسات محاکمه متهم اعتقاد به بی گناهی او پیدا کند معنی وجود ندارد که به استناد عدم انطباق رای با قانون قسمتی از بند پ نسبت به حکم محکومیت وی اعتراض نماید.نکته مهمی که در مورداعتراض دادستان باید توجه داشت این است که چنانچه دادگاه صادر کننده حکم بدوی دادگاه کیفری یک یا انقلاب در م.ارد تعدد قاضی بوده در محل وقوع جرم تشکیل نشده باشد به استناد ماده401 ق.آ.د.ک فرجام خواهی از این حکم بر عهده دادستان محل وقوع جرم است نه دادستان شهرستان محل تشکیل دادگاه.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

مهلت تجدیدنظرخواهی

درخواست تجدیدنظر یا فرجام بدون مدت نیست و متقاضی باید درخواست خود را ظرف مهلتی معین به مرجع ذیصلاح تسلیم نماید.بدیهی است که بدین منظور اشخاصی که به عنوان متهم شاکی و دادستان در پرونده دخالت و پس از صدور رای حق اعتراض به آن را دارند باید از مفاد حکم مطلع شوند و این امر مستلزم ابلاغ رای به آنهاست(ماده380ق.آ.د.ک). از تاریخ ابلاغ اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی اشخاص فوق ظرف مدت بیست روز حق تجدیدنظر خواهی دارند مگر اینکه اقامتگاه یکی از این اشخاص در خارج از باشد که در این صورت مهلت وی دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.اگر حکم مرحله رسیدگی نخستین به صورت غیابی صادر شده و از آن واخواهی شده باشد مهلت های فوق از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه در رسیدگی به واخواهی محاسبه و در صورت عدم واخواهی مهلت های مذکور از تاریخ انقضای مهلت واخواهی محاسبه می شود (ماده431ق.آ.د.ک).

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

اگر متقاضی تجدیدنظر یا فرجام مهلت فوق را رعایت نکرده و بعد از انقضاءآن در خواست خود را تقدیم نماید باید برای این تاخیر خود عذر موجهی داشته و آن را به دادگاه اعلام کند.دادگاه ابترا موجه بودن عذر او برای تاخیر را بررسی می کند و عذر موجه نیز یکی از جهات مندرج در ماده178ق.آ.د.ک است.در صورت تشخیص موجه بودن دلیل تاخیر دادگاه قرارقبولی درخواست متقاضی را صادر می کند و در صورت موجه نداستن آن قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجام صادر می گردد(ماده432ق.آ.د.ک).قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجام هم حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور قابل اعتراض است (تبصره 2ماده427و قسمت اخیر ماده 440).

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

از ماده 439ق.آ.د.ک چنین بر می آید که تجدید نظر خواه یا فرجام خواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای تسلیم کند ولی می تواند آن را مستقیما به دفتر دادگاه تجدیدنظر و اگر در بازداشت به سر می برد به دفتر زندان نیز تقدیم نماید. در دو مورد اخیر دفتر دادگاه تجدیدنظر و دفتر بازداشتگاه مکلفند درخواست مزبور را برای اقدامات بعدی به دفتر دادکاه صادر کننده رای بدوی ارسال نمایند.

وکیل دادگستری در مشهد 09152055986

نحوی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی:                      

رسیدگی تجدیدنظر رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر استان که قبلا با تشکیلات و صلاحیت آن آشنا شدیم. برای رسیدگی به پرونده ها ابتدا باید گزارش جامعی از پرونده توسط رئیس یا توسط مستشار به تعیین رئیس تهیه شود.پس از قرائت این گزارش در جلسه میان اعضاء اگر تحقیقات صورت گرفته ناقص تشخیص داده شود دادگاه خودش آن را تکمیل می کند و یا دستور انجام آن را به دادسرا یا دادگاه بدوی می دهد.اگر تحقیقات کامل بوده ولی رای بدوی به صورت قرار باشد و دادگاه تجدید نظرآنرا درست تشخیص دهد قرار را تایید می کند و اگر آن را هم نادرست بداند قرار را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

اگر هم دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته رای آن را نقض کرده پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه صالح میفرستد و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می کند.اگر به عقیده دادگاه تجدیدنظر عمل متهمی که محکوم شده به فرض ثبوت جرم نباشد رای بدوی را نقض و حکم برائت متهم را صادر می کند و اگر هم متهم به لحاظ جنون توبه شمول مرور زملن و عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد ضمن نقض رای بدوی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید( بندهای الف ،ب،پو ت ماده 450ق.آ.د.ک)

چنانچه اعضا دادگاه با استماع گزارش تهیه شده به نتایج فوق برسند تصمیم های مقتضی را حسب آنچه گذشت اتخاذ می کنند.اما اگر چنین نباشد دادگاه تجدیدنظر در چند مورد باید برای تایید یا نقض حکم و صدور حکم خود طرفین را احضار کند تا جلسه رسیدگی را با حضور آنان برگزار نماید هرچند که طرفین یا یکی از آنها حضور نیابد و وکیل هم معرفی نکند. این موارد در بند ثاصلاحی ماده450ق.آ.د.ک مصوب 24/3/94تعیین شده که عبارتند از جرایم مستوجب مجازات های حدود قصاص و جرایم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج به طور مطلق جرایم مطلق جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و سایر جرایم در صورت اقتضاء.در غیر این موارد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی بستگی به نظر دادگاه دارد.

وکیل خانواده در مشهد 09152055986

در موارد بالا چنانچه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد رسیدگی باید با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی به نحو زیر انجام شود :الف-قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه.ب-طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفیت توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان.پ-کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم.ت-اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان (ماده451ق.آ.د.ک).

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

نحوی صدور رای در تجدیدنظرخواهی

پس از برگزاری جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:هرگاه رای مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد دادگاه رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند اگر متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد دادگاه تجدید نظر رای تجدید نظر خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می کند و اگر هم به هر دلیل برائت متهم را احراز کند ضمن نقض رایز مذکور حکم برائت متهم را صادر می نمایدهرچند که محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.در غیر این موارد اگر دادگاه رای دادگاه تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشای رای می کند.(ماده 455ق.آ.د.ک)

وکیل کیفری در مشهد 09152055986

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که وقتی دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته نقض و اقدام به صدور رای جدیدی  می نماید برای صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب با محدودیتی مواجه نیست

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

عدم تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی

دادگاه تجدیدنظر چنانچه بخواهد حکم محکومیت متهم را صادر کند در این کار با محدودیت روبروست و آن منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است. مطابق این قاعده وقتی که دادستان و شاکی در نظام ما حکم دادگاه را پذیرفته و به آن اعتراضی ندارند اعتراض محکوم علیه برای بهبود وضعیت خود نباید به زیان وی تمام شودو مرجع تجدیدنظر نباید به مجازاتی بیشتر از آنچه ذکه دادستان و شاکی بدان رضایت داده اند حکم دهد.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

مبنای این ممنوعیت این است که متهم از بیم وخیم تر شدن وضعیتش از اعتراض به حکم محکومیت خود منصرف نگردد.این است که ماده 458ق.آ.د.ک مقرر می دارد:دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد.در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل حداقل مجازاتی که در قانون مقرر داشته است اقدام می کند.

وکیل حقوقی در مشهد 09152055986

همانطور که دیدیم در صورتی نمی توان مجازات مندرج در حکم را تشدید نمود که این مجازات از نوع تعزیری یا ماهیتا از نوع اقدامات تامینی و تربیتی باشد و دادستان و شاکی هم تجدید نظر خواهی نکرده باشند.به دیگر سخن در غیر تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی یا در صورت تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان امکان تشدید مجازات برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد.

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

اما نتیجه مهم تری که از نحوه تنظیم عبارات ماده 458ق.آ.د.ک گرفته می شود این است که به طور گلی در مجازات های تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن یعنی تشدید مجازات امری استثنایی است و مشروط به دو شرط:اول آنکه مجازات مقرر در حکم دادگاه بدوی بر خلاف قانون کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد یعنی دادگاه بدون رعایت کیفیات مخففه مجازاتی کمتر از حداقل را تعیین کرده باشد.دوم آنکه حکم مذبور از این لحاظ مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد 09152055986

منبع مطلب فوق الذکر کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی می باشد

برای مشاوره و وکالت در پرونده های حقوقی کیفری و خانواده با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان 09152055986 در تماس باشید.

2 دیدگاه

  • محضر استاد و سرور گرانقدر عرض سلام و ادب دارم از مقاله بی نهایت گرانقدر و وزینتان نهایت استفاده را نمودم به نوبه خودم مقابل مخزن دانشتان عاشقانه سر تعظیم فرود می اورم و اماحال چگونه میتوان از محضرتان سوالی بکنم اینکه بنده کارمند ادره امور مالیاتی هستم با ۲۲ سال خدمت رسمی یه موضوعی تو ادره پیش امد که بنوعی بنده نیز با عقده گشایی عده ای داخل شدم ، در رسیدگی به پرونده بازپرسی محترم قرار منع تعقیب صادر نمودند ، بعد که اداره اعتراض کرد پرونده رفت دست قاضی که همسایه بنده بود ایشان لطف نمودند منع تعقیب را نقض ِو قرار جلب به دادرسی دادند بعد که متوجه اشتباه محض خود شد که حقیقتا بنده کوچکترین قصوری در موضوع نداشتم اصلا ربطی به من ندارد پرونده را که تعلیق هم داده بود ده ماه بلاتکلیف نگه داشت بعد جای ایشان عوض شد به همان شعبه از یه شهر دیگر دانشمندی چون شما امد ایشان در کمترین زمان یکی دو ماهه پرونده را مطالعه و اخذ اخرین دفاع به بنده حکم برائت دادند به دیگران مجازات این بار نیز اداره اعتراض کرد رفت شعبه تجدید نظر شعبه تجدید نظر ما را دعوت کرد رفتیم جلسه فقط از من یه سوال نمود گفت شما چی حرفی دفاعی دارید بفرمایید من نیز تقاضای تایید حکم برائت را نمودم و گفتم این موضوع هیچ ارتباطی به بنده ندارد ، قاضی تجدید نظر در حکمی که صادر نموده به دو تا شهادت استناد نموده که نوشته فلانی گفته به شما دو میلیون رشوه داده (دو سال قبل نیز من مالیات همین شخص را از سه تومن به ۱۵ میلیون افزایش داده بودم یه نفر دیگر را نیز نوشته که فلانی هم گفته یه تومن به شما رشوه داده کجا گفتن پیش کی گفتن نمیدونم نهایتا بعد از رای تجدید نظر همین دو نفر را اوردم دفتر اسناد رسمی اقرار گرفتم و گفتن ما چنین حرفی نگفتیم از حرفهایمان قاضی برداشت اشتباه نموده بعد از خود اداره نامه گرفتم که کاری که شده ربطی به من نداشته بعد تخلفات ادرای تجدید نظر یه محقق فرستاده بود به محل خدمتم ایشان نیز صراحتا تمامی اتهامات منتسبه به من را از اساس کذب محض نوشته وبعد نوشته ایشان به کامپیوتر انچنان وارد هم نبوده بعد اوراق مالیاتی همان اشخاص که مالیاتشان را من افزایش داده بودم نهایتا قاضی تجدید نظر با استناد به ماده ۴۵۵و ۴۵۸ ق .ا. د.ک و تبصره ماده ۵ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء حکم برائت دادگاه بدوی را نقض و تبدیل به ۷ سال زندان با سه سال تعلیق و انفصال دائم از خدمات دولتی صادر نمود برام ماندم که چه کنم .الان یک سال هست بلاتکلیفم حتی به خاطر اینکه تو قانون نوشته احکام دادگاه نباید متزلزل شود اعاده دارسی هم ندادم حتی با سه یا ۴ بند از جهات اعاده دارسی حکم تجدید نظر همخوانی دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *