وکیل طلاق یک طرفه در مشهد

ئکیل طلاق یک طرف در مشهد

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است.در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود اگرچه ثبت آن نیز به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش دارد وکیل طلاق در مشهد با اشرافی که نسبت به قوانین حوزه خانواده دارد و همچنین شناختی که از رویه های حاکم بر شعب دادگاه خانواده شهیدمطهری واقع در بلوار شفا مشهد دارد برحسب اینکه طلاق از ناحیه زوج یا زوجه باشد می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب موثر باشد.

طلاق در اسلام

طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند.به دیگر سخن(اسلام با طلاق سخت مخالف است.اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد اسلام طلاق را به عنوان چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است.

تعریف طلاق

از نظر وکیل دادگستری در تعریف طلاق می توان گفت:طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع (متعه)از طریق بذل یا انقضا مدت صورت می گیرد. ماده1139قانون مدنی در این باره می گوید:طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل ان از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

انواع و موجبات طلاق

منظور از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار امده و به استناد انها می توان اقدام به طلاق کرد.در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر برای طلاق ذکر شده است:

 • طلاق به درخواست مرد :مرد می تواند برابر مقررات قانونی مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد
 • طلاق به درخواست زن: زن در موارد خاص برابر مواد1029و1129و1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 • طلاق توافقی : زوجین با شرایط خاصی می توانند در باره طلاق توافق کنند(مواد 1145و1146)

وکیل طلاق به درخواست مرد  در مشهد

ماده  1133 قانون مدنی در خصوص طلاق به در خواست مرد مقرر کرده است که “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرردر این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.” این نوع طلاق به طلاق یک طرفه از ناحیه شوهر یا طلاق به درخواست زوج  شناخته می شود

از نظر وکیل طلاق به درخواست زوج در مشهد اگر امروز شوهر بخواهد همسرخویش را طلاق بدهد باید پس از گذراندن کلاس های مشاوره و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده شهیدمطهری واقع در بلوار شفا شهرستان مشهد رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح زوجین خواهد کرد

 در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد.دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام خواهد کرد.

از نظر وکیل دادگستری برابر بند اخر ماده 10حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت و اعتبارخود باقی است  “هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد.”

در هر صورت محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می اورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاتر می رساند. طبق مواد24و27قانون جدید حمایت خانواده مصوب9/12/91ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

وکیل حرفه ای طلاق به درخواست زوجه یا زن در مشهد

قانون مدنی در مواد 1129 و 1130 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است.

الف: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه

طبق ماده 1129قانون مدنی ” در صورت استنکاف  شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه”.

در صورتی که دادگاه حکم نفقه به سود زن صادر کند و با صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند ان خواهد کرد.

فقط استنکاف از دادن نفقه اینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را دربر نم یگیرد زیرا:

 • اولا: نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنی حقیقی بر ان اطلاق نمی شود.
 • ثانیا: مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکام ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند.

ب: عسر وحرج زوجه

عسر و حرج به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لا حرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر ایات متعدد از قران کریم است.قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است. قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار ان در دست شوهر است.لیکن هرگاه دوام زناشویی برزن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانوی زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علی رغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق می دهد

تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده 1130 پیشین تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است با قاضی است. ماده 1130 قانون مدنی در خصوص عسر و حرج زوجه مقرر می کند ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود اومدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل ان مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
 • اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد اورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک ان در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
 • در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی بیاورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
 • محکومیت قطعی زوج به حبس 5سال یا بیشتر
 • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
 • ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.پس عسر و حرج عبارت است از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست.

پ: غیبت شوهر بیش از 4 سال

برابر ماده 1029 قانون مدنی ” هرگاه شخصی 4سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم اورا طلاق می دهد.”

با توجه به ماده1023 باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه اگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند.

هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین اگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق صادر می کند.بنابراین قبل از گذشتن لااقل 5 سال از تاریخ اخرین خبر غایب دادگاه نمی توان حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کرد. برابر ماده1156قانون مدنی زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم اورا طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگهدارد و شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است.

مطابق ماده 1030 قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد

ویژگی وکیل حرفه ای طلاق  در مشهد

یک وکیل پایه یک دادگستری باید به صورت حرفه ای عمل کند و در رفتار و گفتار خویش دارای صداقت باشد وکیل حرفه ای طلاق در مشهد می بایست قبل از هرگونه اقدامی موکل خویش را به صلح وسازش دعوت کند و تبعات و آثار طلاق را به موکل گوشزد کند و در صورتی هم بنا به دلایلی امکان ادامه زندگی برای موکل نامقدور و دارای مشقت فراوان باشد باید سعی خویش را بر آن قرار دهد که کلیه منافع ومصالح موکل خویش را در نظر بگیرد و در راستای آن و مطابق با قانون و شرع اعلام وکالت و  پیگیر امور موکل باشد

شرایط طلاق برای مرد

وجود اراده و منجز بودن ان:

طلاق یک عمل یک جانبه (ایقاع)است و مانند سایر اعمال حقوقی قصد و رضا یا اراده در ان شرایط صحت محسوب می شود (ماده 1136قانون مدنی). بنابراین هرگاه کسی درحال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است. قصد طلاق باید منجز بیان شود. ماده1135قانون مدنی صریحا در این زمینه می گوید: “طلاق باید منجز باشد و طلاق به شرط باطل است”

اهلیت:

طبق ماده 1136 قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد.منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد.صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز از انجا که طلاق امری شخصی است که خود شخص باید درباره ان تصمیم بگیرد ولی یا قیم مجاز نیست که زوجه مولی علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد.

طلاق مرد مجنون(دیوانه) چگونه انجام می شود؟

وکیل خانواده در مشهد با بیان اینکه مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طلاق دهد چون فاقد قوه درک و اراده حقوقی است و اعمال حقوقی  او باطل است. لیکن ممکن است ادامه زندگی زناشویی او غیر ممکن باشد با اینکه طلاق اساسا یک امر شخصی است و خود شخص باید درباره ان تصمیم بگیرد استثنائا قانونگذار به ولی و قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه زن اورا طلاق دهد. ماده 1137 قانون مدنی در این زمینه می گوید: ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن اورا طلاق دهد. ودر این ماده ولی قهری اعم از وصی و قیم است. لیکن قانون امور حسبی درباره قیم شرط دیگری افزوده که عبارت است از موافقت دادستان و تصویب دادگاه است.ماده88 قانون مذکور در این باره مقرر می دارد :” هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.”بنابراین چون اختیارات قیم در حقوق ما محدود تر از اختیارات ولی قهری و وصی است در صورتی که قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد موافقت دادستان و تصویب دادگاه لازم است اما درباره ولی قهری و وصی نیازی به موافقت دادستان نیست هرچند که اجازه دادگاه لازم است.

شرایط زوجه برای طلاق

چون طلاق اصولا از طرف مرد واقع می شود برای صحت ان قصد و رضا و اهلیت زن شرط نیست لیکن برابر قانون مدنی

 • طلاق باید در حال پاکی (طهر) زن واقع شود
 • باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد.

فلسفه این شرایط ان است که :

 • اولا: از افزایش طلاق بدین وسیله جلوگیری شود
 • ثانیا: زن از لحاظ بارداری معلوم گردد.این شرایط سبب می شود که زن و شوهر مدتی برای طلاق صبر کنند و درباره اینده خود و فرزندانشان در این فاصله بیندیشند.چه بسا با گذشت زمان خشم های زودگذر فرو می نشیند و زن و شوهر به حکم عقل و مصلحت از طلاق منصرف شده به زندگی زناشویی ادامه می دهند. 

اقسام طلاق

قانون مدنی در ماده 1143 طلاق را به بائن و رجعی تقسیم کرده است.این ماده می گوید: “طلاق بر دو قسم است:بائن و رجعی.” برابر ماده1144 قانون مدنی ” در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.”

 

تعریف طلاق بائن و انواع و آثار آن

بائن از بینونت به معنی جدایی است و این گونه طلاق را از ان رو بائن گفته اند که در ان حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می شود

انواع طلاق بائن :

در موارد ذیل طلاق بائن است:

 • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
 • طلاق یائسه.
 • طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
 • سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل اید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.)

آثار طلاق بائن

اگر طلاق بائن باشد رابطه نکاح از تاریخ وقوع ان منحل می شود.البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد بر خلاف بطلان نکاح که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله ان است که نکاحی واقع نشده باشد.

 • بر اثر طلاق بائن زن وشوهر از قید زناشویی ازاد می شوند
 • شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند.
 • زوجه اگر از ان دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارند باید عده نگه دارد و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند.
 • با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد.
 • اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.
 • زنی که در عده طلاق بائن است مستحق نفقه ایام عده نیست مگر اینکه ابستن باشد

تعریف طلاق رجعی و وضع حقوقی مطلقه رجعیه

طلاق رجعی آن است که در ان حق رجوع برای شوهر وجود دارد یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر بگیرد. در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است اثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می یابد و اصطلاحا می گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. زیرا

 • اولا: قانونگذار ایران مجرد طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته است .
 • ثانیا: قانون امور حسبی صریحا مقرر داشته است که زنی که در عده رجعیه است در حکم زوجه می باشد.

اثار طلاق رجعی

در مواردی که طلاق برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است.

 • در طلاق رجعی تا موقعی که عده زن منقضی نشده رابطه نکاح کاملا قطع نگردیده است و به تعبیر قانون امور حسبی (زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.
 • در ایام عده رجعیه حقوق و تکالیف زوجیت تا انجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به حکم قانون باقی می ماند
 • نفقه زن بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند
 • اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می برد.
 • زنا با زنی که در عده رجعیه است در حکم زنا با زن شوهر دار و موجب حرمت ابدی است
 • مرد قبل از پایان عده زن نمی تواند با خواهر او ازدواج کند و می توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضاء عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد

  در واقع ایام عده رجعیه مهلتی است که قانونگذار به زوجین داده تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند.در صورت تحقق رجوع رابطه ازدواج سابق با کلیه اثاری که داشته است ادامه خواهد  یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.

ثبت رجوع

ثبت رجوع در دفتر رسمی طلاق امروز هم مانند گذشته شرط صحت ان نیست.لیکن عدم ثبت برابر قانون جرم شناخته شده است. منبع تخلیص نوشته ای که مطالعه فرمودید کتاب مختصر حقوق خانواده  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

مزایا مراجعه به وکیل طلاق  در مشهد

 وکیل طلاق  در مشهد به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و اعلام وکالت می نماید. و از مزایا مراجعه به وکیل طلاق در مشهد  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جلوگیری از فرسایش روحی و جسمی خانواده زوجین
 • جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه
 • کاهش استرس فرزندان و زوجین

هزینه طلاق در مشهد

هزینه طلاق در مشهد شامل هزینه های زیر می باشد

 • هزینه های مشاوره بابت حضور در مراکز مشاوره و غربالگری
 • هزینه دادرسی بابت ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی
 • حق الوکاله وکیل بابت اعلام وکالت مطابق ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره 1398
 • هزینه ثبت طلاق در دفاتر طلاق

شماره تلفن و آدرس وکیل طلاق در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل طلاق در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص خانواده استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی طلاق توافقی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *