وکیل دستور موقت در مشهد

وکیل دستور موقت در مشهد

در این مقاله وکیل دادگستری  به بررسی حقوقی دستور موقت می پردازد تعریف و عوامل موثر در دستور موقت و ویژگی های این نهاد حقوقی و… از جمله موضوعاتی است که وکیل دستور موقت در مشهد به بررسی آن می پردازد

تعریف دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص ان

دستور موقت نهادی است که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل اوتمایل و اصرار دارد ان را حتی پیش از اقامه ی دعوا, به کارگیرد و در نتیجه تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذی نفع بلکه برای دادرس از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

صدورقرار دستور موقت واجرای ان دراغلب موارد برای طرفی که قرار علیه او صادر می شود تنگناها و سختی های فراوانی را ایجاد می نماید و خسارات به نسبت قابل توجهی را به بار می اورد و این در حالی است که تا ان زمان وارد بودن دعوای ذی نفع در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا ان زمان حتی دعوانیز اقامه نشده باشد. پس قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین  تکلیف ان ((فوریت)) دارد.

ویژگی های اساسی دستور موقت

1-دستور موقت اقدامی تبعی است:

دستور موقت اقدامی است که به تبع ((اصل دعوا)) درخواست میشود . به دلالت مواد 311و 318ق.ج.درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن ((اصل دعوا)) ضمن اقامه ی دعوا و یا پس از ان صورت گیرد.

2-اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد:

دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که ((اصل دعوا)) یی مطرح شده ویا قابل طرح باشد.

3-موضوع خواسته ی دستور موقت باید متفاوت از خواسته ی دعوا باشد:

((موضوع دستور موقت )) نمی تواند با ((خواسته ی دعوا)) واحد باشد. زیرا در غیر این صورت در اجرای دستور موقت خواهان در ماهیت به حق خود می رسد و موضوعی برای رسیدگی بعدی باقی نمی ماند.

4-دستور موقت اقدامی موقتی است:

عنوان این نهاد گویای موقتی بودن ان است .

5-صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است:

 بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه ی مطلوب برسد که دادگاه فوریت ان را احراز نماید.

6-صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است:

اجرای دستور موقت معمولا خساراتی را به خوانده وارد می کند; از این رو به موجب ماده 319ق.ج. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.

7-اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه ی قضایی است:

به موجب تبصره ی 1ماده 325 ق.ج. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه ی قضایی است. در حالی که نهاد های مشابه این ویژگی را ندارند.

مفهوم فوریت در دستور موقت

اموری که تعیین تکلیف ان فوریت دارد کار هایی است که باید بدون مهلت تکلیف ان تعیین شود . فوریت امری موضوعی است که تشخیص ان به صلاحدید دادگاهی که به درخواست دستور موقت رسیدگی می نماید واگذار شده است.

مرجع صالح , درخواست, رسیدگی و تصمیم دادگاه در دستور موقت

درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311و 323ق.ج. می تواندضمن اقامه ی اصل دعوا یا پس از ان و نیز پیش از اقامی دعوا درخواست شود. به موجب ماده 311ق.ج. ((چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد)).

درخواست دستور موقت

دستور موقت در صورتی صادر میشود که ذی نفع درخواست نموده باشد; بدین معنا که حتی اگر دادگاه فوریت را از محتویات پرونده احراز کند, نمی تواند راسا قرار دستور موقت صادر نماید.

هرگاه درخواست , پس از اقامه دعوا باشد ممکن است روی برگ های معمولی(غیر از برگ دادخواست)تنظیم و تقدیم شود  و یا اگر در جلسه ی دادرسی به گونه ی شفاهی مطرح شود در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد. اما درخواست دستور موقت اگر پیش از اقامه ی دعوا باشد یا, برابر ماده 312ق.ج.در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید بر برگ چاپی مخصوص ( دادخواست) تنظیم و تقدیم شود.      

آثار دستور موقت

به صراحت ماده 317ق.ج. ((دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت)). بنابر این هرگاه درخواست دستور موقت پذیرفته و قرار صادر شود دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می نماید. حتی اگر همان دادگاه صادر کننده ی قرار مزبور باشد, می تواند در اصل دعوا درخواست کننده را در ماهیت دعوا محکوم نموده و یا قرار رد دعوا , عدم استماع دعوا و … صادر نماید. در مقابل پذیرفته نشدن در خواست دستور موقت نیز تاثیری در اصل دعوا ندارد و نشانه ی شکست حنمی خواهان در اصل دعوا نمی باشد.

پایان دستور موقت

از نظر وکیل حقوقی در مشهد اجرای دستور موقت یکی از شقوق پایان ان شمرده می شود , افزون بران دستور موقت در موارد زیر پایان می پذیرد.

1-مرتفع شدن جهت:

(( هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود , دادگاه صادر کننده ی دستور موقت انرا لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد, دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود)).

2-دادن تامین از سوی طرف:

 ((در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد, دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود)).

3-اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص:

گفته شده که هرگاه دستور موقت پیش از اقامه ی دعوا درخواست و صادر شده باشد, ذی نفع مکلف است ظرف 20روز از تاریخ صدور قرار , اقامه ی دعواکند ودر غیر این صورت دادگاه صادر کننده ی دستور موقت به درخواست طرف , از ان رفع اثر می نماید.

4-فسخ قرار:

اگر نسبت به قرار دستور موقت شکایت شود (تجدید نظر , اعتراض ثالث) و قرار فسخ شود, از قرار رفع اثر می شود.

5-شکست ذی نفع در دعوا:

شکست ذی نفع در دعوا نیز, اگر چه صریحا پیش بینی نشده , موجب لغو قرار میشود .البته رای مزبور به دلالت ماده 324ق.ج. باید رایی باشد که نهایی شمرده شود.

6-استرداد دادخواست دعوا یا انصراف کلی از دعوا:

اگرچه در قانون تصریح نشده اما استرداد دادخواست, دعوا و یا انصراف کلی از دعوا که بع ترتیب صدور قرار ابطال دادخواست , رد دعوا و سقوط دعوا را در پی خواهد داشت, موجب لغو قرار به درخواست طرف می شود. مطالب فوق برگرفته از کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس می باشد

مزایا مراجعه به وکیل دستور موقت در مشهد

وکیل دستور موقت در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل دستور موقت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی حقوقی قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص دستور موقت در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کار دستور موقت در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری دستور موقت در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل دستور موقت در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری و حقوقی  وخانواده و همچنین ملکی در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ملکی در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل دستور موقت در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *