وکیل جعل رایانه ای در مشهد

وکیل جعل رایانه ای در مشهد 09152055986

وکیل جعل اینترنتی سایبری در مشهد

در مبحث یکم از فصل دوم بخش یکم قانون جرایم رایانه ای جعل رایانه ای یاد شد و اقسام و ویژگی های این بزه در ماده6قانون جرایم رایانه ای (ماده 734قانون مجازات اسلامی)جای گرفته است .بر پایه این ماده هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف)تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.

ب)تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

ویژگی های عمومی جعل اینترنتی:

جعل رایانه ای به گواهی ماده734 تنها برضد داده رخ می دهد و از این رو بر پایه قانون جرایم رایانه ای صحت و اصالت از اصل های بنیادین امنیت داده است.پس رفتار های پیش بینی شده در ماده 734اگر بر روی سامانه یا شبکه رخ دهد چون از ریشه ویژگی اصالت و در نتیجه تقلب نسبت به آن در کار نخواهد بود عنوان های بزهکارانه دیگر به ویژه اخلال در سامانه نام می گیرد.با آنکه موضوع جعل رایانه ای داده است ولی در مبحث یکم از فصل دوم در بخش یکم قانون جرایم رایانه ای از عنوان هایی مانند علامت کارت حافظه و تراشه یاد شده است که یا خود داده هستند مانند علامت یا دادهبر حامل داده یا جای انباشت داده مانند کارت حافظه.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

بستر جعل اینترنتی:

بستر انجام جرم جعل رایانه ای فضای سایبر است و این نکته را می توان از تعبیر«داده ها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها…»که در بند ب ماده734آمده برداشت کرد.بنابر این همه رفتار های پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش های رایانه ای و در بستر رایانه و مخابرات انجام شود.پس اگر کسی داده رایانه ای را چاپ کندو یا از رویه صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده دگرگونی پدید آورد جعل رایانه ای نخواهد بود و بر حسب مورد و با گرد آمدن بایسته های قانونی جعل سنتی بنیاد می گیرد.همچنین است اگر کسی به قصد تقلب سندی بسازد و سندی را تغییر دهد و سپس از رو آن رو گرفت بردارد و آن را به داده های رایانه ای تبدیل کرده و به نهاد یا سازمانی ارایه دهد جعل انجام شده سنتی خواهد بود.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

بایسته است که انجام رفتار های موضوع جعل رایانه ای غیر مجاز باشد.غیر مجاز بودن هم در معنای نداشتن اجازه و هم در معنای رفتار برخلاف قانون و قرار داد است.ساختن و تغییر اگر با توافق و خوشنودی دارنده یا متصرف قانونی آن باشد جعل رایانه ای نخواهد بود.

رفتار در جعل اینترنتی و سایبری:

در قانون جرایم رایانه ای برخی از مشکلات جعل سنتی برطرف گردیده و قانونگذار تنها به سه رفتار انگشت نهاده است:تغییر ایجاد و وارد کردن.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

تغییر:  به معنای پدید آوردن دگرگونی در داده است.تغییر نسبت به داده ای است که موجوداست و محتوای آن دگرگون می شود.از این رو جدایی میان تخریب و جعل رایانه ای جدا از خواست مرتکب در انجام جعل و تخریب در این که تخریب نسبت به کل یا جزءداده انجام می شود و جعل نسبت به جزءداده و نیز جعل برای دگرگونی در محتوای داده است ولی تخریب جزئی برای دگرگونی در ظاهر یا پیکره داده.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

ایجاد داده:  به معنای ساختن و پدید آوردن داده ای است که پیش از آن نبوده است.پس ایجاد داده پدید آوردن یک متن در بردارنده داده های با معنا و هدف دار هم چون نوشته و سند است و اگر کسی به متن موجود داده ای بیافزاید رفتارش تغییر خواهد بود نه ایجاد.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

وارد کردن: تنها رفتار ویژه جعل رایانه ای است که در جعل سنتی پیش بینی نشده است.برابر با آن الحاق یا الصاق نوشته است که متن به متن دیگر افزوده یا پیوست می گردد.به راستی وارد کردن گونه ای از تغییر است زیرا هرچند داده های به ظاهر درست بر داده ای دیگر وارد و افزوده می شود ولی داده ای که به آن داده دیگر افزوده شده از چگونگی پیشین بیرون رفته و تغییر یافته است.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

شرط قابلیت استناد در جعل سایبری:

داده های موضوع جعل رایانه ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به جهت همین شرط بنیادین است که دیگر نیازی به پیش کشیدن زیان چه بالقوه و چه بالفعل نیست.

و از این رو جعل رایانه ای یک بزه مطلق است که زیان رسانی در آن مطلقا شرط نیست هرچند به دست آید و اگر زیانی به دست آید بر حسب مورد می تواند سببی برای افزایش کیفر آن هم بر خواست دادرس باشد.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

یکی از برجسته ترین داده های استناد پذیر امضای دیجیتال است که نشانگر هویت کسی در فضای سایبر است.بر پایه بند ی ماده یک قانون تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرر می گیرد.امضای الکترونیکی در شکل ساده همان امضای محیط کاغذی است که از رهگذر رو گرفت لیکن در فضای سایبر نیز به کار می آید.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

استفاده از داده های مجعول :

موضوع استفاده از داده مجعول سلامت روابط اداری و معاملی است زیرا در این بزه بر وارونه جعل رایانه ای صحت و اصالتی در کار نیست تا خدشه دار گردد.با این حال اگر موضوع بزه افزون بر ارزش پشتیبانی شده از سوی قانونگذار به آن چیزی که رفتار بر آن رخ می دهد بار کنیم در این حال داده کارت های الکترونیکی و تراشه ها موضوع رفتار مجرمانه اند.به دلیل اینکه کارت ها خود داده بر یا جایگاه انباشت داده هستند  به این واسطه داده های مجعول که به همراه دارند به کارت های معجول یاد می شوند لازم  نیست تا استفاده از داده مجعول به نتیجه مجرمانه بیانجامد از این رو استفاده از داده مجعول هم چون جعل رایانه ای بزه مطلق است.استفاده از داده مجعول همچون استفاده از سند مجعول می تواند زمینه بزه های مالی و به ویژه  کلاهبرداری سنتی و رایانه ای گردد.در این حالت استفاده از داده مجعول و کلاهبرداری خواه رایانه ای باشد و خواه سنتی تعدد مادی برقرار می کند نه معنوی زیرا با رخ دادن استفاده از داده مجعول هنوز دو بزه کلاهبرداری رایانه ای و سنتی رخ نداده اند و مالی به دست نیامده است در حالی که تعدد معنوی یک رفتار است و با دو عنوان بزهکارانه.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

رفتار در استفاده از داده های مجعول:

استفاه کردن رفتاری آنی و ساده است. و لازم نیست تا این رفتار در ازای زمان انجام بگیرد و همین که کسی داده ای را که مجعول است از طریق سامانه رایانه ای به کسی یا سازمانی بفرستد رفتار استفاده کردن رخ داده است.

استفاده از داده مجعول باید در فضای سایبر و از رهگذر سامانه های رایانه ای ومخابراتی یا داده بر ها و کارت های حافظه انجام بگیرد.در هر حال اگر استفاده از داده مجعول در فضای بیرونی انجام شود بزه استفاده از داده معجول رخ نداده است.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

در استفاده از داده مجعول همچون استفاده از سند مجعول آگاهی مرتکب به جعلی بودن برجسته ترین عنصر رکن روانی است.هرچند نسبت به جاعلی که خود از داده مجعول بهره جوید اثبات آگاهی از سوی دادستان نیاز نیست ولی با این حال این شرط یعنی آگاهی به مجعول بودن داده باید در هر حال از سوی دادستان اثبات گردد. آگاهی به جعلی بودن با آگاهی به بی اعتبار بودن نیز فرق دارد و اگر کسی به قصد بی اعتباری داده (به طوری که برخاسته از انجام بزه جعل رایانه ای یا سنتی نباشد)از آن استفاده کند باز هم آگاهی بایسته برای تحقق رکن روانی بزه موضوع ماده 735 را ندارد.در استفاده از داده مجعول عمد رفتاری به معنای خواست آزاد فرد در استفاده کردن از داده مجعول است ولی در این بزه عمد غایی یا نتیجه ای شرط نیست.

وکیل جعل سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات دکتر حسن عالی پور می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986