وکیل جرم تخریب در مشهد

وکیل جرم تخریب

جرم تخریب به دلیل ایراد خسارت مالی به دیگران از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود وکیل جرم تخریب در مشهد با  طرح شکایت و یا دفاع  در خصوص چنین جرایمی با اتکا به توان علمی و تجربه کاری خویش می تواند در اثبات و احراز شرایط جرم تخریب  موثر واقع شود

لیکن برخی از انواع تخریب یا به دلیل نوع مال مورد تخریب که جزءاموال دولتی و عمومی یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورد استفاده عامه می باشد و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب که در راستای ارتکاب اعمال تروریستی و خرابکارانه سابوتاژ و به قصد مقابله با حکومت و یا اهداف سیاسی دیگر دست به تخریب مال می زند به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نزدیک هستند.

وکیل پایه یک دادگستری و تعریف  جرم تخریب در مشهد

از لحاظ لغوی واژه تخریب به معنی خراب کردن ویران نمودن و نابود کردن است.یکی از مصادیق بارز این جرم تحریق یا احراق به معنی سوزاندن است که غالبا ترس و وحشت و نیز خسارات بالفعل و بالقوه بیشتری نسبت به سایر انواع تخریب ایجاد می کند و به همین دلیل مجازات بیشتری را نیز در پی دارد.

در قوانین ایران و از جمله در قانون تعزیرات مصوب سال 1375تعریفی از جرم تخریب ارائه نشده وتنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده شده است با ملاحظه مصادیق جرم تخریب مذکور در قوانین مختلف این جرم را می توان عبارت از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر دانست.بدین ترتیب نابود کردن یا ایراد خسارت به مال متعلق به غیر عنصر مادی جرم و عمدی بودن عمل عنصر روانی آن است.

عنصر قانونی جرم تخریب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصون بودن مال اشخاص از تعرض در اصل22و محترم بودن مالکیت شخص در اصل47 تاکید داشته است به نحوی که در  اصل44 آن را بحق موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور دانسته است فصول نهم و بیست و پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و فصل نهم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 به عنوان عنصر قانونی این جرم می باشد

 

وکیل متخصص احراز شرایط و ارکان جرم تخریب

از نظر وکیل جرم تخریب در مشهد برای محکومیت اشخاص به مجازات جرم توهین باید شرایط و ارکان این جرم محرز باشد

الف: نابود کردن یا خسارت وارد آوردن

تفاوت بین نابودکردن و خسارت زدن آن است که اولی از بین بردن کلی مال است مثل آتش زدن کتاب خراب کردن دیوار یا کشتن حیوان در حالی که دومی عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن است مثل پاره کردن کتاب رنگ پاشیدن بر روی دیوار و شکستن پای حیوان.

ب:  مال بودن آنچه که نابود می شود یا خسارت می بیند

نابود کردن یا ایراد خسارت لزوما نسبت به مال صورت می گیرد یعنی نسبت به آنچه که شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبا آن را تایید می کنند از قبیل میز صتدلی خودرو حیوان و غیره.لیکن هرگاه کسی مشروبات الکلی دیگری را ازبین ببرد مشمول مقررات به تخریب مال قرار نخواهد گرفت

ج: تعلق مال به دیگری

مال نابود شده یا خسارت دیده باید متعلق به غیر باشد.بنابراین هرگاه مال متعلق به خود را هرچند که دیگری مثلا مستاجر حقی هم بر آن داشته باشد از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.

وکیل حرفه ای جرم تخریب در مشهد

  • تخریب اموال با توجه به طبیعت و ماهیت آن تعیین می شود مثلا یک عکس با پاره شدن ،  دیوار یا لباس با رنگ پاشیده شدن بر روی آن  و لاستیک خودرو با پنچر شدن
  • تخریب لزوما نباید ملموس و قابل مشاهده باشد. برای مثال کسی که یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که در ظاهر به نوار خسارت فیزیکی قابل مشاهده ای وارد نشده است.
  • برای شمول عنوان تخریب نابود شدن تمام مال موضوع جرم ضروری نیست بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال چه با کاستن چیزی از آن و چه با افزودن چیزی به آن کفایت می کند.بنابراین آتش زدن کتاب یا پاره کردن یک ورق آن آتش زدن اتومبیل یا خط انداختن بر روی بدنه آن و یا سوراخ کردن لاستیک چرخ آن همه از لحاظ شمول مقررات تخریب یکسان هستند

مرجع تشخیص ورود خسارت در تخریب

تشخیص ورود خسارت به مال با توجه به ماهیت آن مال بر عهده عرف می باشد و چه بسا عرف خسارت را به دلیل جزئی بودن آن قابل چشم پوشی بداند.برای مثال گذاشتن لکه دست بر روی جلد کتاب خیس کردن کت یا بارانی دیگری تا کردن جزوه یا چروک گردن پیراهن متعلق به غیر یا خط انداختن بر روی میله ها و آهن هایی که قرار است در بنا ی یک ساختمان یا داربست به کار رود را نمی توان به معنی ایراد خسارت و قابل تعقیب کیفری دانست هرچند که مطالبه خسارت مدنی از مرتکب ممکن باشد.

از سوی دیگر خسارت می تواند به طور غیر مستقیم هم وارد شود مثل این که شخص با قطع آبی که به پای درختان دیگری می ریزد و یا با ریختن مواد شیمیایی در پای درختان موجبات خشک شدن آن ها را فراهم آورد.

دیدگاه وکیل کیفری در خصوص تخریب در اموال مشاعی

در حالت مشترک بودن مال مورد تخریب بین متهم و دیگری در مورد مسئولیت متهم تردید وجود داشت و آرای مختلف بین شعب دیوان عالی کشور صادر می شد تا اینکه دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه مشکل را حل و صراحتا اعلام داشته است:

به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262قانون کیفری عمومی راجع به خراب کردن تاکستان باغ میوه نخلستان و… مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد.

وکیل مجرب کیفری برای احراز عنصر روانی جرم تخریب :

عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران عمد در خراب کردن مال متعلق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد.

همین طور آگاهی مرتکب نسبت به متعلق بودن مال مورد تخریب به دیگری ضروری است. بنابراین اگر کسی مال دیگری را به تصور تعلق داشتن آن به خودش تخریب نماید.

 

وکیل جرم تخریب

 

وکالت وکیل حرفه ای جرم تخریب در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد صدور قرار اناطه ، ارجاع به کارشناس و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایای مراجعه به وکیل جرم تخریب در مشهد

وکیل کیفری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی می باشد

وکیل جهت مشاوره حقوقی جرم تخریب 

مشاوره حقوقی در خصوص جرم تخریب به دو صورت حضوری و تلفنی از طریق تماس با شماره 09152055986 صورت می گیرد

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار جرم تخریب در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل جرم تخریب در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم تخریب  در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان  از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری تصادفات رانندگی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *