وکیل ترک انفاق در مشهد

وکیل ترک انفاق در مشهد

وکیل ترک انفاق در مشهد


پرداخت نفقه یکی از حقوق و تکالیفی که مرد نسبت به همسر خویش دارد و قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری را برای آن پیش بینی کرده است در این مقاله وکیل ترک انفاق در مشهد به بررسی صفر تا صد این جرم می پردازد عناصر و شرایط  تحقق ترک انفاق ، مجازات و مزایا مراجعه به وکیل ، آدرس و تلفن وکیل ترک انفاق در مشهد و … از جمله مباحثی است که می توانیم به بپردازیم

تعریف نفقه

از نظر  وکیل نفقه در مشهد انفاق عبارت است از صرف هزینه خوراک. پوشاک . مسکن. اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده ( در مورد نفقه اقارب) و خوراک . پوشاک .مسکن .و اثاث خانه و خادم و دیگر نیازهای متعارف در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه ( در مورد نفقه زوجه )

بنابراین  نفقه در اصطلاح حقوقی تامین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است و تعریف دقیق آن بستگی به شناخت موضوع آن دارد

عنصر قانونی ترک انفاق

ماده 53 قانون حمایت از خانواده(1391): ” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ششم محکوم میشود

از نظر وکیل کیفری در مشهد تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان . تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود “.

تبصره این ماده  حکم زوجه ی مجاز به تمکین را مشخص کرده و ابهامی را که در قانون سابق از این جهت موجود بود رفع نموده است

مطابق این تبصره ” امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است “.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق در دادگستری مشهد

رفتار فیزیکی ترک انفاق  از نوع ترک فعل در برابر تکلیف و وظیفه ای است که مقنن برای فرد در نظر گرفته است

چهار شرط لازم برای تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه شامل ” تمکن مالی زوج”. ” تمکین زوجه” . ” حال بودن نفقه”. و ” دائم بودن نکاح”. است

الف: استطاعت مالی زوج

تصریح به شرط استطاعت مالی زوج برای پرداخت نفقه ی زوجه ناشی از آن است که سوء نیت تشکل دهنده ی رکن معنوی هر جرم است بنابراین مجازات مردی که توان پرداخت مهریه همسرش را ندارد مغایر ضرورت وجودی اراده در ارتکاب به رفتار مجرمانه است

مطالب مربوط به  دعوای الزام به تمکین را می توانید با کلیک بر عبارت وکیل الزام به تمکین در مشهد مشاهده نمود

  • نکته 1: استطاعت مالی زوج را باید با توجه به مصادیق نفقه احراز نمود
  • نکته 2: موارد ذکر شده در ماده 1107 ق.م تمثیلی است و با توجه به پیشرفت ها و تحولاتی که در زندگی انسان به ویژه در نیاز های نوع بشر به وقوع میپیوندد . افزایش یا کاهش می یابد

ب: تمکین زوجه

از نظر وکیل خانواده در مشهد شرط وجوب نفقه برای زوجه  انعقاد عقد نکاح دائم بین طرفین و نمکین زوجه است و  تمکن مالی زوجه نقشی در وجوب نفقه برای او ندارد

بنابراین در مواردی که نشوز زوجه و عدم تمکین وی مستند به قانون باشد : مانند مواردی که در عقدنامه اختیار تعیین محل سکنی به زوجه داده شده است ک یا مواردی که به علت خوف  ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی  زوجه مسکن جداگانه تهیه نموده باشد و یا از این که زوجه از حق حبس مقرر در ماده 1085 استفاده نماید  از حمایت کیفری برخوردار است

ج: حال بودن نفقه

نفقه ی معوقه تنها دارای جنبه حقوقی است

مطابق دادنامه شماره 449 به تاریخ 31/2/1385 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران :”…رسدگی به بزه ترک نفقه از جنبه جزایی عدم پرداخت نفقه از جانب زوجه در گذشته قابل تعقیب نیست

به عبارتی نفقه ی معوقه دین است و دین باید از مجرای حقوقی تعقیب پی گیری و مطالبه شود”.

د: دائم بودن نکاح

در مواد قانونی مرتبط با جرم ترک انفاق کلمه ی ” زن ” قید شده است : با این توضیح که زوجه ی منقطعه واجب النفقه نیست برای آشنایی با مقررات مربو به مهریه می توانید عبارت وکیل مهریه در مشهد را کلیک کنید.

خصوصیت جرم ترک انفاق

الف : جرم ترک انفاق  جرمی مطلق می باشد

جرم ترک انفاق از جرایم مطلق است که نیاز به تحقق نتیجه ندارد بنابراین لازم نیست زوجه از ندادن نفقه در مضیقه و تنگی افتد

چه بسا زوجه شاغل باشد و ترک انفاق موجب تنگی  معیشت برای او نگردد  این اطلاق از ظاهر عبارات مادهخ 53 قانون حمیایت از خانواده استباط میشود

ب: جرم ترک انفاق جرمی مستمر می باشد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و حقوق دانان در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق اتفاق نظر دارند : زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز . یک هفته یا بیشتر. موجب تحقق جرم نمیشود: بلکه امتناع او از پرداخت نفقه باید مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مدام وی بر عدم پرداخت باشد

قانونگذار برای وقوع جرم ترک انفاق مدتی را تعیین نکرده تا پس از آن مدت جرم تحقق یافته تلقی شود : بلکه جرم پس از گذشت مدتی نسبی به نظر قاضی محقق می شود

وکیل احراز رکن معنوی ترک نفقه کیفری در مشهد

ترک انفاق از جرایم عمدی است و برای تحقق عنصر روانی وجود دو عامل اراده ی ارتکاب و قصد مجرمانه ضروری است

  • عنصر مادی ترک جرم انفاق از نوع ترک فعل است . این ترک فعل باید به صورت ارادی ارتکاب یابد

بنابرابن هرگاه زوج در محبس بوده یا به علل قهری(فورس ماژور) به زوجه دسترسی نداشته باشد تا به تادیه نفقه وی اقدام کند . اراده ی در ارتکاب جرم نداشته است

  • منفق باید دارای قصد مجرمانه نیز باشد : یعنی قصور او در پرداخت نفقه . به منظور محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد

آیا پرداخت بعدی نفقه موجب توقیف تعقیب کیفری می گردد یا خیر ؟

پاسخ به این سوال  منفی می باشد

البته برخی دادگاه ها آمادگی زوج برای پرداخت نفقه را موجب نفی سوء نیت مجرمانه دانسته اند . اما باید گفت به طور کلی وقتی جرم با جمع ارکان مادی و معنوی محقق شد. اقدام بعدی مرتکب در رفع ضرر بزه دیده  موجب نفی جرم ارتکابی  نخواهد بود

مجازات جرم ترک انفاق

مجازات تارک انفاق در ماده 53 قانون حمایت از ختنواده حبس تعزیری درجه شش ( شش ماه تا دوسال) معین شده است و البته قاضی می تواند با مراجعه به ماده 23 مجازات تکمیلی نیز در نظر بگیرد

در واقع ماده 23 می تواند ایراد عدم تنوع مجازات ترک انفاق را تا حدی رفع کرده و امکان متناسب کردن مجازات را با شخصیت مرتکب فراهم سازد

مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم مرتبط با نکاح تالیف می باشد

وکالت وکیل حرفه ای جرم ترک انفاق در دادگاه های کیفری مشهد

از نظر وکیل دادگستری در مشهد  با توجه به اینکه مجازات این جرم درجه شش می باشد معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد تحقیقات محلی ، ارجاع به کارشناس و شهادت شهود و اقرار و آرای صادره حقوقی از دادگاه خانواده  از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.لازم به ذکر می باشد جرایم درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مطرح می شود و جرایمی مانند کلاهبردای و سرقت و…  بدوا از طریق دادسرا پیگیری می شوند.

مزایا مراجعه به وکیل ترک انفاق در مشهد

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار جرم ترک انفاق در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری جرم ترک انفاق در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل کیفری برای پرداخت نکردن نفقه در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل کیفری برای پرداخت نکردن نفقه در مشهد به ادرس خیابان راهنمایی ، نبش راهنمایی 21( بعد از برج سلمان)، پلاک 110 طبقه اول واحد 104 از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل ترک انفاق در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *