وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد  

وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد

در این مقاله توضیحات جامع و کاملی در خصوص اینکه اگر مال شخصی از قبیل ماشین، ملک و… در راستای اجرای احکام توقیف گردد چه اقدامی را در راستای رفع توقیف از ماشین یا ملک خود داشته باشیم توسط وکیل دادگستری در مشهد ارائه می گردد وکیل اعتراض ثالث اجرایی در مشهد براساس تخصص و تجربه ای که در پرونده های اعتراض ثالث کسب نموده است می تواند در کسب  بهترین نتیجه در کنار اصحاب دعوا باشد.

وکیل حرفه ای اعتراض ثالث اجرایی در مشهد

ازموارد به نسبت رایجی که شخص ثالث درپرونده ی اجرایی ناچار به دخالت می شود زمانی است که مالی به عنوان مال  محکوم علیه برای بازداشت ارائه ومعرفی وبازداشت شده وبسته به مورد حتی به فروش رسیده وشخص ثالث مدعی تعلق مال یا بخشی از آن به خود بوده و یا ادعای حقی عینی نسبت به ان مال دارد.

اگرچه معرفی وبازداشت وجه نقد و یا مالی که تعلق به محکوم علیه ندارد به عنوان مال محکوم علیه واعتراض ذی حق به بازداشت ان معمول است اما از نظر وکیل حرفه ای اعتراض ثالث اجرایی این امر نیز امکان پذیر می باشد که وجه نقد و مال متعلق به محکوم علیه بازداشت شود و ناروا مورد اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام شهرستان مشهد  قرارگیرد و از این طریق باعث تضیع حق محکوم له گردد. برای تشخیص اینکه اعتراض شخص ثالث در راستای احقاق حق می باشد یا نوعی تبانی با محکوم علیه می باشد  در صورت تحقق جرم تبانی و یا معامله به قصد فرار از دین باشد می توانید به وکیل کیفری در مشهد مراجعه کنید و از تجربه و تخصص وی در این زمینه استفاده کنید

 

تعریف اعتراض ثالث اجرایی 

اعتراض شخص ثالث اجرایی ادعای حق شخصی غیر از معرفی کننده وجه نقد یا مال بازداشت شده ومحکوم علیه نسبت به وجه نقد و یا مالی است که برای فروش به استناد قانون اجرای احکام مدنی بازداشت شده ودر این راستا است که بسته به مورد وجه نقد و یا مال بازداشت شده به سود معترض ثالث آزاد و یا حقوقی که وی نسبت به ان ادعا می نماید در بازداشت مال شناسایی و لحاظ شود

شخصی که نسبت به وجه نقد یا مالی که دراجرای قانون اجرای احکام مدنی بازداشت شده باشد  اعتراض می نماید ثالث شمرده می شود.

 

شرایط و ارکان اعتراض ثالث اجرایی

برای اعتراض ثالث شرایط و ارکانی لازم می باشد که به شرح ذیل توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می گردد:

دربازداشت بودن وجه نقد یا مال

اعتراض شخص ثالث اجرایی درواقع اعتراض به بازداشت وجه نقد و یا مالی است که دراجرای رایی بازداشت شده ومعترض ثالث اجرایی وجه و یا مال را متعلق به خود دانسته و یا ادعای حقی عینی نسبت به ان می نماید بی انکه معترض ثالث اجرایی دراین مقام نسبت به مدلول ان رای اعتراض وشکایتی داشته باشد

پس چون اعتراض شخص ثالث اجرایی درواقع اعتراض به بازداشت وجه نقد ویا مال است زمانی پیش می اید که مالی وجه نقد,مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شده باشد بنابراین اگر مالی بازداشت نشده باشد حتی اگر درحال بازداشت باشد وشخص ثالثی نسبت به ان ادعای حقی کند این ادعا دراین مقطع اعتراض شخص ثالث اجرایی به مفهوم دقیق وازه به شمارنمی رود.

مال برای فروش دربازداشت قرار گرفته باشد

مالی که بازداشت شده وشخص ثالث نسبت به بازداشت ان اعتراض می نماید یاباید وجه نقدبوده ویامالی باشد که برای فروش بازداشت گردیده باشد ودراین صورت تفاوتی نمی کند که مال منقول یاغیرمنقول بوده باشد.
درحقیقت چنانچه مالی که بازداشت شده وشخص ثالث نسبت به ان ادعای حقی می نماید ]عین محکوم به[بوده وبنابراین برای فروش بازداشت نشده باشد اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال قابل استماع نمی باشد وذی نفع باید نسبت به رای مطابق قانون ایین دادرسی مدنی ]مواد 417به بعد ق.ج[اعتراض شخص ثالث مطرح کند.

دربازداشت بودن مال به استنادقانون اجرای احکام مدنی  

اعتراض شخص ثالث اجرایی درصورتی به استناد مواد146و147 ق.ا.ا.م,قابل طرح رسیدگی وتصمیم گیری است که مال مورداعتراض دراجرای حکم دادگاه یا رایی بازداشت شده باشد که مستند اقدامات اجرایی ان قانون اجرای احکام مدنی ومقررات مرتبط بوده باشد.تفاوتی نمی نماید که رای مورداجرا حکم دادگاه رای شورای حل اختلاف رای هیئت های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ی 166 قانون کار رای داوری داخلی باشد.

ثالث تلقی شدن معترض   

درمواد 146و147 ق.ا.ا.م. نه تنها بارها ازشخص ثالث سخن رفته بلکه عبارت]دلایل شخص ثالث وطرفین دعوا[درماده ی 147ق.ا.ا.م.به کاررفته است. ازاین رو انچه ابتدابه ذهن می اید این است که شخص ثالث که اعتراض می نماید باید شخصی جز محکوم له ومحکوم علیه باشد  .

چه اموالی می توانند  موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی باشند؟   

به موجب ماده ی 14 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یاغیرمنقول یاوجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهارحقی نماید…بنابراین از نظر وکیل ملکی در مشهد اموال موضوع اعتراض ثالث می تواند منقول از قبیل خودرو،گوشی همراه و…. و یا غیرمنقول از قبیل آپارتمان و زمین و….  و  یا  وجه نقد باشد.

شخص ثالث نسبت به اموال بازداشت شده چه نوع حقی را می تواند ادعا کند؟

به موجب ماده 146 قانون اجرایی احکام مدنی هرگاه نسبت به مال…توقیف شده شخص ثالث اظهارحقی نماید….
بنابراین شخص ثالث می تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعاکند خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع ان باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول حق وثیقه نسبت به مال بازداشت شده

بین  اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث چه تفاوتی وجود دارد؟

اعتراض شخص ثالث اجرایی

اعتراض به بازداشت مالی است که دراجرای رایی صورت گرفته  بدون انکه ثالث به مدلول رای اعتراض داشته باشد.

اعتراض شخص ثالث

موضوع مواد417به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یکی ازراه های شکایت از رای ودر واقع اعتراض شخصی غیر از طرفین یعنی شخص ثالث  نسبت مدلول رایی است که میان اشخاص دیگری یعنی طرفین رای محکوم له ومحکوم علیه,صادرشده و به ادعای شخص ثالث این رای به حقوق او لطمه وارد می نماید واعتراض شخص ثالث دراین جهت است که رای مورد اعتراض بسته به مورد فسخ شده و یا حقوق شخص ثالث لحاظ شود.رای مورد اعتراض می تواند حکم یاقرار باشد، قطعی یا غیرقطعی باشد و اجراشده یا نشده باشد.

نحوی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی در دادگستری شهرستان مشهد   

با نگاهی اگر چه کوتاه به مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی روشن می شودکه شیوه درخواست معترض ثالث و نیز رسیدگی و تصمیم گیری مرجع صالح بستگی به دلیلی دارد که شخص ثالث به استناد آن نسبت به مال منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد بازداشت شده ادعای حق می کند.

حکم قطعی یا سند رسمی مقدم برتاریخ بازداشت

به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهارحقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است توقیف رفع می شود درغیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری ازعملیات اجرایی واثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.باتوجه به این ماده اگرحقی که شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار می نماید مستندبه حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ ان مقدم برتاریخ بازداشت است بازداشت رفع می شود.

نحوی اعتراض و رسیدگی

چنانچه ادعای شخص ثالث اجرایی نسبت به مال بازداشت شده مستندبه حکم قطعی دادگاه یاسندرسمی بااوصافی که گفته شدباشدبه دلالت ماده146 ق.ا.ا.م. شخص ثالث باید درخواست خودرا تسلیم شعبه اجرای احکام دادگستری شهرستان مشهد  نماید. درخواست بایدکتبی باشد اماشکل ویژه ای ندارد وپیوست ان روگرفت گواهی شده مستندحقی است که اظهار می شود که بسته به مورد حکم قطعی دادگاه با سندرسمی مقدم برتاریخ بازداشت است.

ادعای مستندبه سایر ادله وایین اعتراض ثالث اجرایی

ادعای معترض ثالث اجرایی اگرمستند به دلیلی جزحکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ ان مقدم برتاریخ بازداشت است ماموراجرا نمی تواند در پذیرش و یا رد ان اقدامی نماید و رسیدگی وتصمیم گیری نسبت به شکایت درصلاحیت دادگاه می باشد.پس چنانچه برای نمونه ادعامستند به حکمی باشد که قطعیت نیافته است وبامستندبه سندرسمی باشد که تاریخ ان موخر برتاریخ بازداشت یامقارن ان باشد مرجع صالح دادگاه است.هم چنین اگراعتراض مستندبه دلیلی جز حکم قطعی یاسندرسمی باشدمانند مبایعه نامه یاهرسندعادی دیگری گواهی گواهان اماره سوگند ویاحتی اگر ادعابی دلیل باشدمرجع صالح دادگاه می باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض کدام دادگاه در مشهد می باشد؟ 

چنانچه ادعای حق شخص ثالث مستند به حکم  قطعی دادگاه و یا سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت نباشد مرجع صالح رسیدگی به ادعادادگاه است و چون این اختلاف ناشی از اجرای حکم است به موجب ماده ی 26 ق.ا.ا.م. درصلاحیت دادگاهی است که حکم توسط ان اجرامی شود. به صراحت ماده ی 147قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه ی دادرسی رسیدگی می شود.

وکیل رفع توقیف از ملک یا ماشین در مشهد

چنانچه در راستای اجرایی رای دادگاه ،ملک یا ماشین متعلق به دیگری توقیف گردد از نظر وکیل ملکی در مشهد باید علاوه بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک توقیف شده نیز دادخواست حقوقی نیز مطرح کرد چرا که بنابر ماده 22 قانون ثبت شخصی که سند رسمی و پلاک ثبتی به نام وی در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت گردیده باشد مالک می باشد مطلب فوق برگرفته از کتاب اجرای احکام مدنی دکتر عبدالله شمس می باشد

مزایا مراجعه به وکیل اعتراض ثالث در مشهد

وکیل اعتراض ثالث در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید. نقش و عملکرد وکیل ملکی حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی اعتراض ثالث اجرایی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی حقوقی قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص اعتراض ثالث اجرایی در مشهد مشاوره نماید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *