وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهدمطابق ماده 140 قانون مدنی ارث یکی دیگر از اسباب تملک است که به موجب آن اموال شخص بعد از مرگ او به خویشانش منتقل می گردد. وکیل ارث در مشهد  براساس تخصص و تجربه ای که در وکالت پرونده های ملکی  از جمله ارث بدست آورده است وهمچنین شناختی  که وکیل ملکی از رویه شعب حقوقی دادگستری شهرستان مشهد کسب کرده است می تواند در موفقیت پرونده های ارث به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیرگذار باشد.

وکیل متخصص ارث در مشهد

اموال متوفی به چه کسانی به ارث می رساند؟

از نظر وکیل دادگستری اموال میت بعداز مرگ به خویشان وی می رسد خویشان هرکس به دو دسته اند:

خویشانی که از طریق خون به وی بستگی دارند و در اصطلاح حقوقی ایشان را اقربای نسبی گویند

خویشانی که از طریق ازدواج به شخص وابسته اند را اقربای سببی نامیده می شوند.

اقربای نسبی نظربه نزدیکی یا دوری انها نیست به میت از لحاظ ارث به سه طبقه تقسیم می شوند:

 • پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
 • اجدات و جدات و برادر و خواهر و اولاد انها
 • عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد انها (ماده ی 862 ق.م)

از نظر وکیل متخصص ارث در مشهد طبقه ی اول مقدم برطبقه ی دوم و طبقه دوم مقدم بر طبقه ی سوم است.به عبارت دیگر وارثان طبقه ی بعد وقتی ارث می برند که وارثی ازطبقه قبل نباشد.

وکیل حرفه ای ارث در مشهد

شرایط ارث بردن از مورث   

به موجب ماده ی 875 ق.م شرط ارث بردن زنده بودن وارث درحین فوت مورث است. ازاین ماده دو نتیجه حاصل می شود:

وارث به دنیا امده باشد:

بنابراین اگرمورث حمل باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او درزمان موت مورث منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد (قسمت اخیر ماده ی 875 ق.م) و به نظر حقوق دانان شرط اصلی وراثت حمل وجود او درزمان فوت مورث و زنده به دنیا امدن کاشف از وجود حمل در زمان فوت مورث می باشد.

ماده878 مقررمی دارد]هرگاه درحین موت مورث حملی باشد که اگرقابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی ازوراث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی اید تا حال او معلوم شود واگرحمل مانع از ارث هیچ یک ازسایر وراث نباشد وانها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند وحصه هریک ازوراث مراعا است تا حال معلوم شود.

قبل از مورث فوت نکرده باشد:

از نطر وکیل حرفه ای ارث در مشهد چنانچه اشخاصی که بین انها توارث باشدبمیرند وتاریخ فوت یکی ازانها معلوم ودیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط انکه تاریخ فوتش مجهول است از ان دیگری ارث می برد]ماده ی 874 ق.م.[اماچنانچه تقدم وتاخرفوت هیچ یک ازانها معلوم نباشد هیچ یک ازدیگری ارث نمی برد دراین خصوص تفاوتی ندارد که فوت هردو دریک حادثه باشد یادرحوادث مختلف استثنائا اگرموت به عت غرق یا هدم واقع شود وهردو در یک حادثه فوت نمایند هردوازیک دیگر ارث می برند ]ماده 873 ق.م[دراین صورت انچه که یکی ازان دو از دیگری به ارث برده ازترکه استثنا می شود.

موانع ارث از نظر وکیل ارث در مشهد یا در چه صورتی به ورثه ارث نمی رسد ؟        

از نظر وکیل پایه یک دادگستری به موجب قانون مدنی موانع ارث عبارتند از :

قتل مورث:

مستفاد از ماده 880 ق.م کسی که مورث خودرابه هرعنوانی عمدا و به صورت نامشروع بکشد از ارث محروم می شود ازاین ماده چند نتیجه حاصل می شود:

 • اولا:  درصورت قتل مورث فرض قانونی این است که قتل به انگیزه تملک ارث بوده است و این امر نیازی به اثبات ندارد در خصوص قتل موصی وحاجب قانون حکم خاصی ندارد بنابراین قتل حاجب و موصی مانع ارث بردن نیست مگر اینکه افراد ذینفع ثابت کنند که قتل به انگیزه پلید تملک موصی به یا محروم کردن حاجب ازارث بوده است که در این صورت قاتل از تملک موصی به و ارث محروم می شود.  به نظر دکتر کاتوزیان با وحدت ملاک از ماده ی 852 ق . م در خصوص وصیت تملیکی چنانچه کسی حملی را نیز عمدا به قتل برساند از ارث محروم می شود.
 • ثانیا: تفاوتی ندارد که قتل به مباشرت , تسبیب , شراکت و یا معاونت باشد لذا وارث به هر عنوانی که باعث قتل مورث گردد از ارث محروم می شود.
 • ثالثا: باید قتل به صورت عمدی و نامشروع باشد.

کفر:

مستنبط از ماده ی 881 مکرر ق . م. اگر در زمان تحقق ارث وارث کافر باشد از مورث مسلمان ارث نمی برد .از این ماده چند نتیجه حاصل می شود:

 • اولا:  ملاک کفر و ایمان زمان تحقق ارث است پس اگر وارث در زمان فوت مورث مسلمان باشد و بعد از تملک ترکه کافر شود از ارث محروم نمی شود حتی اگر کفر مورث قبل از تقسیم ترکه باشد.
 • ثانیا:  مورث مسلمان باشد. اگر مورث کافر باشد وارث کافر از وی ارث می برد و به طریق اولی وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد .

لعان:

چنانچه زوج به زوجه دائمی  خود نسبت زنا دهد و یا فرزند خود را نفی کند بر وی حد قذف ثابت می شود مگر اینکه لعان نماید یعنی 4 بار خدا را گواه بگیرد که راست می گوید و به دنبال ان خود را لعنت کند که اگر دروغ بگوید که در این صورت حد زنا بر زن و حد قذف بر مرد ساقط می شود و هم چنین عقد نکاح منفسخ شده و بین زوجیت حرمت ابدی ایجاد می شود . هم چنین زوجین از یکدیگر ارث نمی برند. و هیچ گونه الزامی برای پرداخت نفقه توسط زوج ایجاد نمی گردد.
اگر فرزند نیز انکار شده باشد با لعان فرزند از پدر و خویشان مادری از فرزند انکار شده ارث می برند

ولادت از زنا:

از نظر وکیل خانواده در مشهد فرزند طبیعی از پدر و مادر و اقوام انها ارث نمی برد لیکن اگر زنا نسبت به یکی از ابوین ثابت باشد و نسبت به دیگری به واسطه اکراه و شبهه ثابت نباشد، طفل ازکسی که زنا نسبت به او ثابت نشده و خویشان وی ارث می برد ولی از کسی که زنا نسبت به او ثابت است و خویشان او ارث نمی برد (ماده 884 ق. م .)

برای اطلاع از جرم زنا میتوانید عبارت وکیل جرم زنا در مشهد را کلیک کنید

در چه زمانی ارث به ورثه انتقال داده می شود؟

به محض فوت  دارای مورث به صورت قهری به وراثی که دارای شرایط ارث باشند و موانع را نیز نداشته باشند به صورت متزلزل منتقل می شود (ماده 868 ق . م .) ترکه دراین دوران دارای شخصیت حقوقی جداگانه است و عبارت است از شرکتی که از اجتماع حقوق طلبکاران موصی لهم و وراث تشکیل شده است.

مالکیت متزلزل وراث وقتی مستقر می شود که شرکت ]ترکه[ منحل وسهم هر وراث از ترکه به دارایی او ملحق شود لذا ابتدا باید ترکه تصفیه شود وگرنه هیچ یک از وراث موصی لهم و طلبکاران حق دخل و تصرف در ترکه را ندارند و طبق ماده 871 ق . م. و ماده 229 ق . ا . ح . معاملات ناقل ورثه مثل فروش ,صلح ,هبه و… قبل از پرداخت دیون متوفی در مقابل طلبکاران غیر نافذ است ]به نظر دکتر کاتوزیان در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد است .[ البته معاملات در راستای اداره ترکه مثل اجاره و تعمیر ان صحیح است .چنانچه وراث بعد از انجام معاملات ناقل دیون طلبکاران را بپردازند معامله نافذ می شود .

چه کسانی از ارثیه (ترکه) ارث می برند؟       

بعد از تصفیه ترکه و انحلال شخصیت حقوقی ان نوبت به تقسیم مابقی دارایی به ارث می رسد و اولین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چه کسانی از ترکه متوفی ارث می برند ;
به موجب مواد 861 و 864 و 865 قانون مدنی موجبات ارث عبارتند از ;

 • خویشان سببی
 • خویشان نسبی
 • خویشانی که از دو جهت ارث می برند . با وجود این ممکن است متوفی هیچ خویشاوندی نداشته باشد که ترکه بدون وارث ذیلا به بررسی هریک از موارد فوق می پردازیم ;

الف: سبب

 به موجب ماده 864 ق . م از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد و طبق ماده 940 ق . م زوجین که زوجیت انها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشد از یکدیگر ارث می برند با توجه به مفهوم مخالف این ماده در نکاح موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند و به نظر دکتر کاتوزیان حتی شرط توارث نیز به خاطر امری بودن قواعد ارث باطل است .     

ب: نسب        

به موجب ماده 862 ق . م اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند به 3 دسته تقسیم می شوند درون هر طبقه نیز دسته وجود دارد و درون هر دسته نیز یک یا چند درجه وجود دارد طبقه اول و دوم از دو دسته تشکیل شده اند اما طبقه سوم یک دسته بیشتر ندارد.

زوج و زوجه(زن وشوهر) از چه اموالی ارث می برند؟

زوج از تمام اموال زوجه اعم منقول و غیر منقول و عرصه و اعیان ارث می برد .
از نظر وکیل ملکی در مشهد با حذف ماده 1047 ق . م و اصلاح ماده 946 قانون مزبور در حال حاضر زوجه از عین اموال منقول ارث می برد لیکن از عین اموال غیر منقول ارث نمی برد فقط از قیمت انها اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . این حکم به موجب تبصره ماده 946 اصلاحی در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب ان فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است .

در خصوص اموال غیر منقول اگر وراث از پرداخت قیمت اموال امتناع نماید زن می تواند به حکم دادگاه عین مشاع را به اندازه سهم الارث خود حسب مورد یک چهارم یا یک هشتم تملک کند . امتناع ورثه به هر دلیلی حتی انکار زوجیت باشد بازه هم حق تملک حصه برای زوجه ایجاد می شود .

در خصوص تاریخ تقویم اموال غیر منقول به قیمت بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به نظر دکتر کاتوزیان ملاک قیمت زمان پرداخت به زوجه است چرا که در همان زمان حق تملک عین را دارد .البته زوجه می تواند در صورت فوت زوج،  مهریه خویش را ماترک تحصیل کند.

سهم الارث زوجین چقدر می باشد؟

اگر زوجه متوفی فرزند داشته باشد زوج یک چهارم و اگر فرزند نداشته باشد یک دوم از اموال زوجه را می برد . فرض زوجه نیز در صورت فرزند دار بودن زوج یعنی متوفی یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد یک چهارم از عین اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان است .

چنانچه هریک از زوجین در هر یک از طبقات ارث که وارد می شود ابتدا باید سهم انها پرداخت شود و اگر سهام کم اید در طبقه اول از هم بنت وبنتین و در طبقه دوم از سهم کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود و در طبقه سوم نیز از سهم پدری ها کسر می شود.

براساس ماده 942 ق . م در صورت تعدد زوجات سهم تمام انها حسب مورد یک چهارم و یا یک هشتم از ماترک است واین فرض بین همه انها بالسویه تقسیم می شود نه اینکه هر کدام یک چهارم یا یک هشتم از کل ماترک را ببرند.

مزایا مراجعه به وکیل ارث در مشهد

وکیل ملکی در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.نقش و عملکرد وکیل حرفه ای ارث به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی حقوقی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی ملکی از جمله ارث قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص حقوقی در مشهد مشاوره نماید.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل ارث در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های ملکی از جمله ارث، رفع تصرف عدوانی  و خلع ید و….. شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ارث  در مشهد به ادرس مشهد میدان جانباز مجتمع اداری پاژ طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود

در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل ملکی ارث در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالتنامه الکترونیکی  نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *