وکیل ابطال سند رهنی در مشهد

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد


وکیل ابطال سند رهنی در مشهد

بانک ها و موسسات اعتباری در جهت اجرای قانون و در راستای تضمین باز پرداخت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به اخذ سند رهنی آن هم به نحو رسمی در دفاتر اسناد رسمی می نمایند تا چنانچه گیرنده تسهیلات نسبت به پرداخت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه روزانه اقدام ننمود از محل سند رهنی بتوانند نسبت به وصول مطالبات خود از طریق واحد اجرای ثبت محل قیام و اقدام نمایند.وکیل ابطال سند رهنی در مشهد 09152055986

ارکان عقد رهن:

عقد رهنی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. با توجه به تعریف مذکور ارکان عقد رهن عبارت است از

الف-مال مرهونه (موضوع عقد رهن)

ب-راهن(کسی که مال خود را در گرو می گذارد)

ج-مرتهن(شخصی که مال راهن در گرو وی قرار می گیرد که در حقوق بانکی تحت عنوان بانک مرتهن گفته می شود)

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

اوصاف عقد رهن:

با توجه به مقررات قانون مدنی در باب رهن مواد771تا794 می توان گفت که عقد رهن دارای اوصافی به شرح زیر می باشد:

1-عینی بودن عقد رهن ماده772قانون مدنی

2-تبعی بودن عقد رهنمواد771تا775قانون مدنی

3-جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن و لازم بودن آن نسبت به راهن ماده 787قانون مدنی

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

جهات ابطال سند رهنی بانک

1- تقدیم دین بر رهن:

یکی از دعاوی بانکی که اشخاص علیه بانک ها و موسسات اعتباری طرح و اقامه می نماید دعوی ابطال سند رهنی به جهت تقدم رهن به دین است.

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

باتوجه به اوصاف عقد رهن ، عقد رهن عقد تبعی است و به تبع اصل دین است و تا دینی در خارج بین داین و مدیون محقق نگردد نمی توان برای تضمیم دینی که حادث نشده مالی به وثیقه و رهن قرار داد مواد771تا775قانون مدنی و رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی پذیرفته نشده است و وجود سبب دین چنانکه در باب ضمان آمده ماده  691  قانون مدنی در عقد رهن نیز شرط صحت عقد رهن است.

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

2- اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید(تسهیلات جدید):

در مواردی دعوی ابطال سند رهنی به لحاظ اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید تسهیلات اعطایی جدید است بدین معنا که بانک نسبت به اعطای تسهیلات اول و پس از اخذ سند رهنی اقدام می نماید که گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می نماید که بانک بدون فک رهن از سند رهنی سابق همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می دهد که در این فرض با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده وفق ماده691 قانون مدنی رهن صحیح نیست اما دعوی ابطال سند رهنی در این مورد صحیح نیست بلکه دعوای صحیح همان الزام بانک به فک رهن به لحاظ برائت ذمه تسویه تسهیلات دریافتی است زیرا سند رهنی در زمان وقوع آن به نحو صحیح واقع شده و بطلان آن صحیح نیست و به لحاظ تسویه تسهیلات دینی باقی نمانده است لذا باید سند رهنی فک شود.

وکیل دعوی بانکی ، وکیل امور بانکی در مشهد 09152055986

سایر جهات استحقاق خواهان:

دعوی ابطال سند رهنی به جهات ذیل می تواند طرح گردد:

1-به جهت باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی بوده

2-به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین تبعی بودن عقد رهن

3-به جهت عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

مرجع صالح به رسیدگی:

الف)چنانچه موضوع سند رهنی مال منقول باشد باتوجه به بهای خواسته مرجع صالح به رسیدگی می تواند متفاوت باشد.

-تا200000000 ریال در صلاحیت شورا حل اختلاف است.

-مازاد بر200000000ریال در صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان یا دادگاه حقوقی است.

ب)چنانچه موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد صرفا و صرفا در صلاحیت دادگاه حقوقی است و شورا صالح به رسیدگی نیست زیرا وقتی مطابق قانون شئرای حل اختلاف شورای صلح به رسیدگی دعاوی راجع به اموال غیر منقول نمی باشد . در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاه است.

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

ج)چنانچه موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد و بهای خاسته کمتر از 3000000باشد و رتجع به تقویم اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد رای صادر شده از سوی دادگاه قطعی خواهد بود و چنانچه کمتر از 200000000ریال تقویم گردد و اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد رای صادر شده از سوی دادگاه غیر قابل فرجام است.

وکیل ابطال سند رهنی بانک در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مطلب کتاب گرانبهای حقوق بانکی کاربردی جناب استاد علیرضا توفیق می باشد.

برای مشاوره و وکالت در پرونده های بانکی و حقوقی  وکیفری  با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09152055986 در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *