وکیل کلاهبرداری در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

وکیل کلاهبرداری در این مقاله سعی را بر آن قرار داده است که صفر تا صد جرم کلاهبرداری توسط وکیل دادگستری به بیان ساده ارائه گردد برای یافتن پاسخ در مورد موضوعاتی نظیر کلاهبرداری چیست؟ ارکان و شرایط تحقق کلاهبردای – مجازات کلاهبرداری – مصادیق کلاهبرداری – رویه دادگستری مشهد در خصوص جرم کلاهبردای – خصوصیات وکیل کلاهبرداری در مشهد و…. با ما همراه باشید.

مقدمه ای بر کلاهبرداری

از آنجا که کلاهبرداران افراد باهوشی هستند و افراد فریب خورده نیز به دلیل قضاوت دیگران و ترس از ساده لوح دانستن ، تمایلی به گزارش وقوع جرم ندارند ، لذا در جوامع تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده بسیار دشوار خواهد بود .

کلاهبرداری های بزرگ بیشتر در شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری رخ می دهد و صاحبان و سهامداران چنین شرکت هایی به دلیل جلوگیری از کاهش اعتبار خود در نزد مردم و احتمال عدم قرارگیری تحت پوشش بیمه ، از گزارش وقوع جرم کلاهبرداری خودداری می کنند مضافاً اینکه کلاهبرداری اینترنتی یا سایبری بر پیچیدگی این نوع کلاهبرداری افزوده است

تفاوت کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال

انچه که جرم کلاهبرداری راازسایرجرایم علیه اموال از قبیل سرقت و خیانت در امانت  متمایز می سازد ان است که دراکثر این جرایم مال بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت امیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که کلاهبرداری از حیث از جمله ی جرایم استثنایی به شمار می رود.

کلاهبردار به گونه ای عمل می کندکه مالک یامتصرف مال فریب خورده وخود از روی میل و رضا چه بسا باالتماس به امیدکسب منافع سرشار مالش رادراختیار مجرم قرارمی دهد.تحقق این امر یعنی اغفال قربانی وجلب نظروی برای این که مالش رابه دست خود دراختیارکلاهبردارقراردهد احتیاج به مانورهای متقلبانه وصحنه سازی وپشت هم اندازی توسط مجرم دارد.ازاین روکلاهبرداران برخلاف بسیاری ازمجرمین دیگر]ازقبیل سارقین عادی معمولا از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند.

تعریف جرم کلاهبرداری 

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری که در حال حاضر عنصرقانونی جرم کلاهبرداری رادرحقوق ایران تشکیل می دهد اشعار می دارد.
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری ازطریق توسل توام باسونیت به وسایل یاعملیات متقلبانه.
بنابراین در کلاهبرداری ، شخص کلاهبردار با توسل به رفتار متقلبانه و فریب دهنده ، طوری عمل می کند که صاحب مال فریب خورده و با رضایت کامل آن را در اختیار شخص کلاهبردار قرار می دهد.

ارکان تحقق جرم کلاهبرداری در مشهد

قانونگذار برای تحقق هر جرمی ، شرایط و ارکانی را در قانون تعیین کرده است که احراز آن با مقام قضایی می باشد و تعیین و اعمال مجازات صرفا بعد از احراز وقوع جرم در دادگستری شهرستان مشهد می باشد

الف: رفتارمادی فیزیکی

درکلاهبرداری نیزمثل اغلب جرایم رفتارمجرمانه ی مرتکب بایدبه شکل فعل مثبت باشد.ترک فعل حتی اگرتوام باسونیت بوده وموجب اغفال طرف مقابل و ورودضرر به وی شود هیچ گاه نمی تواند عنصرمادی جرم کلاهبرداری راتشکیل دهد.بنابراین هرگاه برای مثال الف به تصوربه اینکه ب مسوول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی رابه وی بپردازد و ب باعلم به اشتباه الف وجوه مزبوررادریافت دارد ودرواقع ازگوشزد کردن اشتباه الف به اوخودداری نماید وی رانمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب: شرایط و اوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

ازمیان همه ی شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجوددارندکه عبارتند از:

 •  متقلبانه بودن وسایل یاعملیات مورداستفاده ی کلاهبردار 

کلاهبرداری از زمره ی جرایمی است که برای تحقق انها کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه مهم است.برای تحقق این جرم صرف بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار ازانها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است ازاهمیت برخوردار می باشد.

 •   اغفال وفریب قربانی

قربانی جرم باید مال رابارضایت امادرنتیجه ی گول خوردن دراختیارمجرم قراردهدوهمان طورکه قبلا اشاره شد این شرط مجزا ازشرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده کلاهبردارمی باشد ازاین نظر که وسایل مورد توسل کلاهبردار بایدعرفا متقلبانه محسوب گردد وعلاوه براین قربانی جرم هم باید عملافریب خورده ومالش رابارضایت خوددراختیارکلاهبردارقراردهد.بنابراین اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم اگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده ی مجرم می باشد یکی از ارکان تحقق جرم کلاهبرداری می باشد

نکته مهم: درهمین جا باید به این نکته ی ظریف اشاره کردکه وجود یکی از دوشرط اول و دوم  لزوما به معنی وجودشرط دیگرنیست یعنی توسل کلاهبردار به وسیله ی متقلبانه لزومابه معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد وازسوی دیگر این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است لزومابه این معنی نیست که طرف مقابل ازوسایل متقلبانه استفاده کرده است.بنابراین وجود هردوشرط باید اثبات شود.

 •  تعلق مال برده شده به غیر  

درکلاهبرداری نیزمثل سایرجرایم علیه اموال تعلق مال ربوده شده اعم ازمنقول یا غیرمنقول به دیگری شرط تحقق جرم است.بنابراین کسی که باتوسل به وسایل متقلبانه مال خودرااز تصرف دیگری خارج می کندحتی درصورت مشروع بودن تصرف متصرف محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد.

نتیجه ی حاصله در جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری اززمره ی جرایم مقیداست که شرط تحقق انها حصول نتیجه ی خاص می باشد نتیجه ای که بنابه تصریح قانون حصول ان برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارت است از بردن مال دیگری.

بردن مال دیگری مستلزم تحقق دوچیز است :

 • ورودضررمالی به قربانی اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی
 • انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

وکیل احراز عنصر روانی جرم کلاهبرداری در مشهد

عنصر روانی کلاهبرداری ازدو جز سونیت عام و سونیت خاص تشکیل می شود:

الف: سوء نیت عام

منظورازسونیت عام اراده ی خود اگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت ازقصد استفاده از وسیله ی متقلبانه ودرواقع عمد در فعل است.به عبارت دیگرکلاهبردار باید باعلم به تقلبی بودن وسیله ی مورداستفاده ی خود در استفاده ی عمدداشته باشد.

ب: سوء نیت خاص

عنصرروانی جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص یعنی قصدبردن مال دیگری است.فردمرتکب ممکن است ازتوسل به وسایل متقلبانه درپی اهداف مختلفی باشد ازقبیل جلب نظردیگری برای ازدواج  ,انتقام جویی,کسب شهرت واعتبار, پذیرفته شدن دردانشگاه که این قبیل موراد در کلاهبرداری جایگاهی ندارند.

برخی از مصادیق وسایل متقلبانه درکلاهبرداری

برخی از مصادیق کلاهبرداری که در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ذکر گردیده است عبارتند از:

فریب دادن مردم به وجودشرکت ها یاتجارتخانه ها یاکارخانه ها یاموسسات موهوم

این بخش ازماده به هرنوع موسسه ,اعم ازتجاری,صنعتی,تولیدی,خدماتی وغیره اشاره دارد.

فریب دادن مردم به داشتن اموال واختیارات واهی(شماره وکیل کلاهبرداری در مشهد

هرگاه کسی باصحنه سازی خودرامالک اموال زیادی وانمودکند یاخودراذی نفوذ درمقالات مربوط قلمدادنموده وباگرفتن وجوهی ازاشخاص قول اخذ گواهینامه رانندگی یاگذرنامه یابرگ پایان خدمت وظیفه ی عمومی یاپروانه وکالت یا روادید ورود به یک کشور خارجی و نظایر انها را به انان بدهد کلاهبردارمحسوب می شود.

امیدوارکردن مرم به امورغیرواقع 

هرگاه کسی باتوسل به وسایل متقلبانه دیگری راامیدوار نماید که طلب سوخته ی اورا وصول کرده یا سوالات کنکور را برای بدست اورده یا بیماری صعب العلاج اورادرمان کرده ویا با رمل اندازی سارق اموال اوراپیدا خواهدکرد و از این رهگذر وجوهی را ازوی دریافت دارد درصورت وجود سایرشرایط می تواند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرارگیرد.

ترساندن مردم ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع   

هرگاه کسی باصحنه سازی های متقلبانه ازقبیل جعل نقشه ی شهرداری دیگری رااز این که بخشی ازملکش درطرح احداث میدان یاتعریض خیابان قراردارد بترساند ودرنتیجه ملک اورا با پرداخت قیمتی ارزانترازنرخ بازار از چنگش بیرون اورد یاوی را به حیله گری ازخراب شدن وضع بازار وپایین امدن قیمت ها ترسانیده واجناس اورا به قیمتی کمتر ازقیمت معمول بخرد وی کلاهبردارمحسوب می شود.

 آیا کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود  ؟

باتوجه به بندب ماده109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرایمی مثل کلاهبرداری,اختلاس,تبانی درمعاملات دولتی,تصرف غیرقانونی دراموال عمومی و دولتی وسایرجرایم مذکور درتبصره ی ماده 36قانون مجازات اسلامی درصورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیاردریال مشمول مرورزمان تعقیب صدورحکم واجرای مجازات نمی شوند.این موضع مورد تایید اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه قرارگرفته است .بنابراین در صورتی که کمتر از مبلغ مذکور باشند مشمول مرور زمان می گردد. مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی می باشد

مجازات جرم کلاهبرداری در مشهد

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس بعلاوه جزای نقدی (در حق دولت) معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است می باشد. همچنین مجرم به رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود.

وکیل حرفه ای کلاهبرداری در مشهد

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل حرفه ای کلاهبرداری در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

وکیل حرفه ای کلاهبرداری در مشهد ، امکان دفاع از اتهام کلاهبرداری و طرح پرونده کلاهبرداری را دارد. دروغ، در هیچ یک از قوانین کیفری جرم انگاری نشده است. اما وقتی دروغ با بردن مال غیر، توأم می‌شود، می‌تواند جرم کلاهبرداری را محقق نماید. کلاهبرداری، امکان تشخیص وقوع کلاهبرداری یا سایر جرایم و یا اینکه اصولا موضوع مطروحه، مشمول حکم کلاهبرداری قرار می گیرد یا خیر، مشاوره حقوقی ارائه می‌نماید.گاهی اوقات مرز بین دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی، آن چنان باریک است که جز مشاوره با وکیل کیفری و متخصص کلاهبرداری، امکان یافتن راه حل مناسب جهت طرح دعوا، وجود ندارد.

وکیل اثبات کلاهبرداری در مشهد

اثبات کلاهبرداری از طریق ادله زیر کلاهبرداری را همچون دیگر جرائم به اثبات برساند این ادله عبارتنداز:

 • اقرار
 • اسناد رسمی یا عادی
 • شهادت
 • امارات یا نشانه های وقوع جرم (با استناد به قانون یا نظر قاضی)
 • علم قاضی
 • تحقیقات محلی

همانطور که گفته شد غالباً به دلیل هوشمندانه بودن روش‌های کلاهبرداری ، تهیه مدارک و مستندات ، دشوار و پیچیده است؛ که در چنین شرایطی یک وکیل کلاهبرداری می‌تواند با زبدگی و وقوف بر پیچ‌ و خم‌های حقوقی رایج ، چنین دشواری‌هایی را مرتفع سازد.

مزایای استفاده از وکیل کلاهبرداری در  مشهد

 • مدت زمان اثبات جرم کلاهبرداری کمتر می باشد.
 •  اصولا نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی اموال کلاهبردار وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
 •  وکیل کلاهبرداری در مشهد می تواند بعد از محکوم شدن کلاهبردار به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند.
 •  وکیل می تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مراحل طرح شکایت کلاهبرداری توسط وکیل در مشهد

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید. در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم کلاهبرداری را پیگیری می کند.

آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت می باشد؟

از نظر وکیل پایه یک دادگستری تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 کلاهبرداری به جهت اثر نامطلوبی که درنظم و امنیت جامعه ایجاد می کند ، ازجرایم غیر قابل گذشت بود با تصویب قانون فوق الذکر به استناد ماده 11 این قانون کلاهبرداری،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در خصوص آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است در صورتی که مبلغ کلاهبرداری از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی تجاوز نکند قابل گذشت محسوب می شود

بررسی جرم کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

مطابق ماده 7  قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در خصوص آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است بلامانع می باشد.

نحوی رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد صدور قرار اناطه ، ارجاع به کارشناس و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کلاهبرداری در مشهد  در سال 1402

میزان حق الوکاله وکیل کیفری کلاهبرداری در مشهد در سال 1402 با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

آدرس دفتر وکالت وکیل جرایم کلاهبرداری در مشهد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرایم کلاهبرداری در مشهد به آدرس، مشهد، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری کلاهبرداری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *