وکیل نفی نسب (فرزند) در مشهد

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد


ممکن است کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و به تعبیر دیگر وجود چنین رابطه ای را انکار نماید. پیچیدگی و تخصص بودن این موضوع مراجعه به وکیل نفی و انکار نسب (فرزند) در مشهد جهت مشاوره  و یا وکالت را امری اجتناب ناپذیر نموده است.

وکیل حرفه ای انکار نسب (فرزند) در مشهد

قرابتی که مورد انکار واقع می شود ممکن است قرابت در خط مستقیم یا قرابت در خط اطراف باشد. همان طور که قرابت پدر-فرزندی یا مادر-فرزندی را می توان نفی کرد نسب برادری یا خواهری و غیر آن را نیز می توان منکر شد.

در خط مستقیم نفی کننده نسب ممکن است یا :

  • یکی از اقربای خط صعودی باشد
  • یکی از خویشان خط نزولی

همچنان که نفی نسب از جانب پدر یا مادر ممکن است این امر از طرف فرزند یا نوه ظاهری نیز امکان پذیر است. نفی کننده نسب در مراجع قضایی شهرستان مشهد گاهی خوانده دعوی است. مثلا  فرض کنیم کسی علیه دیگری برای گرفتن نفقه اقامه دعوی می کند و دلیلی هم بر وجود قرابت نسبی خط مستقیم می آورد اما خوانده منکر نسب می شود و عدم نسب را اثبات می کند. وکیل حرفه ای اثبات نسب و یا انکار فرزند در مشهد با توجه به تخصص و تجربه ای که در این زمینه دارد در رسیدن به نتیجه مطلوب همیارو همگام اصحاب دعوا می باشد.

وکیل نفی ولد در مشهد

نفی نسب بر حسب اینکه از طرف پدر ظاهری و در رد اماره فراش مطرح شود یا به وسیله اشخاص دیگر در پاره ای احکام متفاوت خواهد بود. در دادخواستی که وکیل نفی ولد در مشهد به مرجع قضایی ارائه می دهد نفی نسب به وسیله پدر را اصطلاحا نفی ولد گویند که معمولا از طریق اثبات خلاف اماره فراش تحقق می یابد.

وکیل اثبات نفی نسب در مشهد

اثبات نفی نسب بر حسب اینکه اماره فراش برقرار می باشد یا نمی باشد متفاوت است وکیل نفی نسب در مشهد در ادامه به اختصار این موارد را  توضیح می دهد:

در چه مواردی اماره فراش در نفی ولد جاری نمی شود:

هرگاه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا امده باشد نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست.این طفل به شوهر زن ملحق  نخواهد شد و اداره ثبت احوال نمی تواند برای طفل شناسنامه با نام نام خانوادگی شوهر صادر کند مگر اینکه زن و شوهر در معیت یکدیگر نزد مامور ثبت احوال آمده اقرار به فرزندی طفل نمایند و تقاضای صدور شناسنامه کنند که در این صورت فرض می شود ازدواج قبلا صورت گرفته و فاصله ان با تولد طفل بیش از شش ماه بوده و طفل مشروع و ملحق به زن و شوهر است.

در صورت وجود اماره فراش، نفی ولد چگونه اثبات می شود

اماره فراش برابر ماده 1323 قانون مدنی یکی از امارات قانونی است و بنابر ماده 1323 اماره قانونی زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد.این ماده می گوید امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر انکه دلیل برخلاف ان موجود باشد. حال باید دید خلاف اماره فراش را با چه دلایلی می توان ثابت کرد.

در قانون مدنی ایران نفی ولد دارای محدودیتی از نظر دلیل نیست و ممکن است گفته شود دعوای نفی ولد علاوه بر لعان با هریک از ادله می توان ثابت کرد زیرا قانونگذار اماره فراش را در ردیف سایر امارات قانونی قرار داده و برای اثبات خلاف آن محدودیت دلیل را مقرر نداشته است و اصل این است که خلاف اماره قانونی با هر دلیلی قابل اثبات است .

نفی نسب از طریق لعان:

لعان (به کسر لام) در لغت به معنای اینکه همدیگر را نفرین کردن است و در اصطلاح نوعی سوگند است که در حقوق اسلام در موردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دائم دهد یا طفل متولد شده از او را از خود نفی کند می توان به آن متوسل شد.

قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق اسلام لعان را به عنوان طریقه ای برای تفرقه ای میان زن و شوهر و نفی ولد پذیرفته است و مواد 882،883،1052 قانون مدنی از آن یاد کرده اند هرچند که این نهاد حقوقی در عمل متروک است.

آثار لعان:

هرگاه لعان با شرایط و تشریفات آن تحقق یابد دارای شرایطی به شرح زیر خواهد بود.

  • نکاح بین زوجین منفسخ خواهد شد.
  • ازدواج مجدد بین زن و شوهری که از طریق لعان از یکدیگر جدا شده اند برای همیشه ممنوع خواهد بود.
  • فرزند مورد لعان به پدر و خویشاوندان پدری منتسب نمی شود لیکن نسب او به مادر و خویشان مادری منتفی نخواهد شد

رجوع از لعان:

هرگاه پدر از لعان رجوع کند یعنی فرزند مورد لعان را از خود بداند این رجوع نسبت به خود او موثر است اما به زیان دیگران نمی تواند تاثیری داشته باشد.از این رو بنابر ماده 883 قانون مدنی در صورت رجوع پدر از لعان فرزند از او ارث می برد اما از خویشان پدر ارث نمی برد همچنان که پدر و خویشان پدری نیز از فرزند ارث نمی برند.

وکیل اقامه دعوای نفی نسب در مشهد

از نظر وکیل دادگستری در مشهد دعوای نفی نسب برحسب اینکه از ناحیه پدر صورت پذیرد و  یا دیگران در مراجع قضایی(دادگاه خانواده) شهرستان مشهد متفاوت است

الف: نفی نسب توسط پدر:

قانونگذار در راه مصلحت خانواده به ویژه به منظور رعایت حال طفل که با نفی ولد دچار سرنوشت رقت باری خواهد شد قبول دعوای نفی ولد را از دو راه محدود کرده است

  • اولا: اقرار به ابوت مانع استماع دعوای نفی ولد شناخته شده است
  • ثانیا: مدت مرور زمان دعوای نفی ولد کوتاه و حداکثر دوماه است.

اقرار به ابوت در نفی نسب (انکار فرزند):

بنابر ماده 1161 قانون مدنی هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به پدری خود کرده باشد دیگر نمی تواند نفی ولد کند. مثلا اگر شوهر ضمن نامه یا سندی خود را پدر طفل یا او را فرزند خود خوانده باشد(اقرار صریح) یا پس از تولد او در زایشگاه حضور یافته و با تقدیم دسته گلی به مادر رضایت خود را از ولادت طفل اعلام داشته است

مهلت اقامه دعوی نفی نسب (انکار فرزند):

قانونگذار براساس مصلحت طفل و خانواده یک مرور زمان کوتاه مدت برای دعوای نفی ولد قائل شده است.ماده 1162 قانون مدنی در این باره می گوید:در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

دعوای نفی نسب (انکار فرزند) بر چه کسی باید اقامه شود:

دعوی نفی ولد را نمی توان به طرفیت خود صغیر اقامه کرد .و نیز نمی توان کسی را که نفی ولد می کند نماینده قانونی طفل محسوب داشت. دعوی نفی ولد بر دادستان اقامه شود چه حفظ حقوق و دفاع از منافع صغیری که ولی خاص ندارد به موجب قانون بر عهده دادستان است و دادستان می تواند تا تعیین تکلیف قطعی و روشن شدن وضع نسب قیم موقت برای طفل تعیین کند.

به علاوه به نظر می رسد چون مادر از این دعوی ذینفع است و مخصوصا نفی ولد به حیثیت و شرافت او لطمه می زند می توان دعوی را نیز بر مادر اقامه کرد و اگر دعوی به طرفیت مادر طرح نشود او می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شده و از منافع خود دفاع نماید.اگر مادر به عنوان قیم موقت تعیین شده باشد در این صورت هم اصالتا و هم به نمایندگی از فرزند خویش در دعوی دخالت خواهد کرد.

ب: نفی نسب (انکار فرزند) به وسیله غیر شوهر:

همان طورکه شوهر مادر طفل و پدر ظاهری او می توانند نفی ولد کند اشخاص دیگر نیز که ظاهرا منتسب به طفل هستند می توانند نفی نسب کنند و به طور کلی می توان گفت هر شخص ذینفع حق اقامه چنین دعوایی دارد.مثلا زنی که فرزند او در زایشگاه عوض کرده اند یا زنی که فرزندش یک روز بعد از تولد در زایشگاه مرده و فرزند دیگری را به جای او گذاشته و برای او شناسنامه با نام آن زن به عنوان مادر گرفته اند می تواند انکار نسب کند.نفی نسب از جانب فرزند یا نوه و نیز به وسیله اقربای خط اطراف مانند برادر و شخص کبیر را نیز می توان انکار کرد.

ادله نفی نسب توسط اشخاصی غیر از شوهر

از نظر وکیل خانواده در مشهد دعوای نفی نسب را در صورتی که به وسیله شخصی غیر از پدر ظاهری مطرح شود با هر یک از ادله اثبات دعوی می توان ثابت کرد و قانونگذار ایران از لحاظ دلیل محدودیتی در این زمینه قائل نشده است.حتی مهلت مقرر برای طرح دعوی نفی ولد (ماده 1162)در این مورد جاری نمی شود چه این مهلت چنانکه از مواد قانون مدنی بر می اید مخصوص شوهر است و اشخاص دیگری که منکر نسب  هستند چنین محدودیتی ندارند

مطلب فوق برگرفته از کتاب حقوق خانواده دکتر سیدحسین صفایی و دکتر اسدالله امامی  می باشد

مزایا مراجعه به وکیل نفی نسب در مشهد

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل خانوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص خانواده در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل نفی نسب در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل خانواده در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 حکم فرماست.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل انکار فرزند در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل نفی نسب در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل نفی نسب در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *