وکیل حضانت فرزند و طفل در مشهد

وکیل حضانت فرزند طفل کودک در مشهد

حضانت به معنای نگه داشتن مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است. با مشاوره و وکالت وکیل حضانت فرزند در مشهد به نتیجه مطلوب خود برسید.

وکیل حضانت طفل در مشهد

حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران منظور بوده است. از نظر وکیل حضانت طفل در مشهد ماده1173قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره می کند چون این ماده مقرر می دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند هر تصمیمی را که در باره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

وکیل تغییر اقامتگاه در حضانت طفل در مشهد

قانون حمایت خانواده 1353 تکلیف جدید برای کسی که حضانت طفل به او واگذار به شرح زیر مقرر داشته است:پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.(تبصره1 ماده 14)

بنابراین برای انتقال طفل تحت حضانت به شهردیگر یا خارج از کشور رضایت والدین لازم است.معهذا هرگاه بین ابوین در این زمینه توافق حاصل نشود وضرورت انتقال مذبور را ایجاب کند این امر با کسب اجازه از دادگاه ممکن است.شک نیست که تشخیص ضرورت در این باره با داگاه است. وکیل حضانت فرزند در مشهد براساس تجربه وتخصص خویش می تواند اصحاب دعوا را  در این مورد یاری کند

آیا والدین می توانند از حضانت فرزند خودداری کنند؟

حضانت هم حق و هم تکلیف است بنابراین به نظر وکیل دادگستری در مشهد دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلع قرار دهد و مادر که عهده دار حضانت است چون وظیفه خود را انجام می دهد نمی تواند در ازای آن اجرت طلب کند.

اشخاص که عهده دار حضانت هستند:

حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی قانونی پدر و مادر است که طفل را آورده اند.این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است

اولویت هریک از پدر و مادر:

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد

 وکیل سلب حضانت فرزند و طفل در مشهد

موارد سلب حضانت فرزند از دارنده اولویت:

از نظر وکیل خانواده در مشهد در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه وبا توجه به مصلحت طفل امکان سلب حضانت از کسی که اصولا باید دارای اولویت باشد پیش بینی شده است که وکیل سلب حضانت فرزند و طفل در مشهد در ادامه به بررسی آن می پردازد

1- فوت پدر یا مادری که عهده دار حضانت است:

هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند بنابر ماده1171قانون مدنی حضانت ساقط می شود و نگاهداری طفل با آن دیگری که زنده خواهد بود.

2- جنون پدر یا مادر:

در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست نیز به استناد ماده 1170 قانون مدنی حضانت ساقط می شود و نگاهداری طفل به دیگری خواهد بود. از نظر وکیل پایه یک دادگستری چون جنون مادر خصوصیتی ندارد وملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر واگذار می شود.

3- ازدواج مادر:

هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند برابر ماده 1170قانون مدنی نگاهداری طفل به پدر واگذار می شود اگر دادگاه تشخیص دهد مادر با اینکه شوهر دیگری اختیار کرده برای نگاهداری طفل مناسب تر از پدر است حضانت را با توجه به مصلحت طفل به مادر خواهد داد (مستنبط از مواد 12و13 قانون حمایت خانواده 1353و مواد 41و45قانون جدید حمایت خانواده).

حضانت طفل بعد از فوت پدر و مادر با چه کسی هست

پس از پدر و مادر حضانت با جد پدری طفل است زیرا حقوق ایران اورا ولی قهری و نماینده قانونی طفل قرار داده و اداره امور کودک را به او محول کرده است (مواد1181و1183ق.م.)پس باید در حضانت به دیگران مقدم شود.ازماده1188قانون مدنی نیز بر می آید که جد پدری نسبت به حضانت مولی علیه خود دارای حق و تکلیف است.

در صورت فقدان جد پدری باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در صورتی که چنین اختیاری به او داده شده باشد واگذار کرد. در واقع ماده 1188به این نکته تصریح کرده است

شرایط حضانت فرزند در مشهد

در حقوق امروز شرایطی به شرح زیر برای حضانت لازم است:

 • بلوغ: بدیهی است که شخص نابالغ که خود نیاز به نگهداری دارد نمی تواند عهده دار حضانت شود.
 • عقل: کسی که نگاهداری طفل به او واگذار می شو باید عاقل باشد.
 • توانایی عملی: بدیهی است که نمی توان حضانت را به کسی که توانایی انجام آن را ندارد محول نمود.
 • شایستگی اخلاقی: درباره این شرط نیز قانونگذار به صراحت سخن نگفته لیکن می توان لزوم آن را از ماده 1173استنتاج کرد.
 • عدم ازدواج مادر با شخص دیگری: برابر ماده1170قانون مدنی ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است.
 • اسلام: در حقوق امامیه کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را به عهده داشته باشد.

مدت حضانت کودک:

ماده1169اصلاحی قانون مدنی مصوب 1382مقرر می دارد:برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7سالگی الویت دارد و پس از آنبا پدر است.

ضمانت اجرای حضانت:

در قانون مدنی ضمات اجرای کافی برای حضانت پیش بینی نشده است البته به استناد ماده 1172این قانون دادگاه می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به عهده اوست به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص برخلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرر کند.

موارد انحطاط اخلاقی والدین

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:

 • اعتیاد زیان اور به الکل مواد مخدرو قمار
 • اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
 • ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4
 • سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری وقاچاق
 • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

وکیل حضانت طفل (کودک) در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مطلب وکیل حضانت فرزند و طفل در مشهد کتاب مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد.

مزایا مراجعه به وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل خوب حضانت در مشهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص خانواده در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل حرفه ای حضانت در مشهددر سال ۱۴۰۲

میزان حق الوکاله وکیل حرفه ای حضانت در مشهد در سال ۱۴۰۲ با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به خواسته معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 حکم فرماست. و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل متخصص حضانت در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حضانت در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل متخصص حضانت در مشهد د  خصوص نحوی تنظیم وکالتنامه الکترونیکی  در تماس باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *