وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل اثبات نسب در مشهد


در حقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می شود که در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد دعوای اثبات نسب دعوای پیچیده و تخصصی می باشد که اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه ای آن می بایست به وکیل اثبات نسب در مشهد برای مشاوره و وکالت مراجعه کنند.

وکیل حرفه ای اثبات نسب در مشهد

از نظر وکیل حرفه ای نفی نسب و اثبات نسب در مشهد  نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد:

نسب ناشی از نکاح : نوع معمولی نسب است که تحت عنوان نسب مشروع  مورد بحث قرار می گیرد نسبت مشروع که آن را نسبت قانونی هم  می گویند نسب ناشی از نکاح است

نسب بدون نکاح : نسب بدون نکاح ممکن است گاهی ناشی از

 • رابطه جنسی ناشی از شبهه باشد
 • تلقیح مصنوعی باشد یعنی هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته باشد و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدید آمده باشد
 • رابطه نامشروع زن و مردی به دنیا آمده باشد.

وکیل متخصص اثبات نسب در مشهد

نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد چنان که کسی خود را فرزند مشروع یا پدر یا مادر مشروع دیگری معرفی کند و این شخص منکر نسب باشد و کار به دادگاه خانواده شهید مطهری شهرستان مشهد بکشد. در این صورت مساله اثبات نسب مطرح می شود و تخصص و تجربه وکیل اثبات نسب می تواند در نتیجه موثر باشد در این مورد کسی که مدعی نسب است باید ان را با دلیل ثابت کند.ممکن است مردی که زنش فرزندی را آورده است اورا از آن خود نداند و به اصطلاح بخواهد نفی ولد کند یا شخص دیگری به جز پدر ادعایی که ذینفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انکار نماید و دادخواستی برای ابطال شناسنامه ای که حاکی ازوجود نسب است به دادگاه بدهد.

شیوه های اثبات نسب در مراجع قضایی مشهد

هرگاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد وکیل دادگستری در مشهد برای اثبات ان باید سه موضوع را ثابت کند

 • اثبات  رابطه زوجیت
 • اثبات نسب پدری
 • اثبات نسب مادری

با احراز این سه  موضوع حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین خواهد شد.

وکیل اثبات رابطه زوجیت در مشهد:

برای اثبات نسب مشروع در دادگاه خانواده مشهد باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعایی پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.اثبات رابطه زوجیت با هر یک از ادله اثبات دعوی قرار، سند، گواهی، امارات قضایی و سوگند توسط وکیل پایه یک دادگستری امکان پذیر است و قانون گذار ایران از این باب از نظر دلیل محدودیتی قائل نشده و اصل ازادی دلیل را پذیرفته است. لازم به ذکر است که در حقوق ایران در پیروی از حقوق اسلام وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است.

وکیل اثبات نسب مادری در مشهد :

در اثبات نسب مادری وکیل اثبات نسب در مشهد باید ثابت کند:

 • زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا اورده است.
 •  این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سوو هویت طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادری محرز گردد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است.

وکیل اثبات نسب پدری در مشهد :

اثبات نسب پدری دشوار تر از اثبات نسب مادری است زیرا از نظر وکیل اثبات نسب در مشهد ولادت بچه از مادر امری خارجی و مشهود است لیکن تکون طفل از نطفه مردی معین (شوهر زن) امری مخفی است که بدون اگاهی اشخاص صورت می گیرد. بنابراین برای اثبات نسب پدری در جستجو قطع و یقین نباید بود

بعضی از راه های که به اثبات نسب پدری می تواند کمک کند

 آزمایش خون : آزمایش خون فقط می تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت یعنی ازمایش خون می تواند عدم نسب را از لحاظ علمی ثابت کند لیکن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است.بنابراین در اثبات نسب پدری باید به دلایلی ظنی یعنی دلیل هایی که ایجاد ضن و گمان کند اکتفا کرد.

اماره ای فراش: اماره ای به نام اماره فراش یا اماره ابوت وضع و بدین سان اثبات نسب پدری را تسهیل کرده اند استناد به این اماره ساده ترین و آسان ترین راه اثبات نسب پدری است. اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که طفلی که از زن شوهر داری به دنیا امده باشد فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست.

توجیه اماره فراش:

 • عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که مفروض است اقتضا میکند که طفل از آن شوهر باشد.
 • شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد شده از زنش را فرزندان خویش شناخته است بنابراین اماره ابوت مبتنی بر اقرار ضمنی شوهر است.
 • برپایه غلبه استوار شده موافق مصلحت جامعه است یک سو صلح و ارامش خانواده را تامین میکند.
 • با مشروع شناختن اطفال متولد از زن مصلحت انان نیز رعات می شود.

درچه مواردی اماره فراش جاری می شود

قانون مدنی ایران برای اجرا اماره فراش دو مورد را در نظر گرفته و برای هریک شرایط و احکامی به پیروی از حقوق امامیه مقرر داشته است.

1: موردی که طفل در زمان زوجیت متولد شده است : در مورد بچه ای که در زمان زوجیت به دنیا امده است  بنابر ماده 1158قانونی مدنی هنگامی اماره فراش اجرا و به موجب این طفل به شوهر زن ملحق می شود که اولا نزدیکی ایجاد شده باشد ثانیا از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

2-موردی که طفل بعد از انحلال نکاح به دنیا امده است. هرگاه طفل بعد از انحلال نکاح متولد شده و با توجه به حد اکثرمدت حمل امکان الحاق او به شوهر سابق زن وجود داشته باشد اماره فراش در مورد نسب طفل اجرا می گردد.

3- شهادت شهود : قانونگذار ایران در زمینه اثبات نسبت به هیچ گونه محدودیتی از لحاظ دلیل قائل نشده است و هریک از ادله اثبات دعوی در این باره می تواند به کار آید. هم چنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک ازادله استناد کند. بنابراین نسب پدری مانند اقسام دیگر نسب از طریق شهادت قابل اثبات است

4-امارات قضایی: وکیل خانواده در مشهد همچنین می تواند نسب را می توان با امارات قضایی نیز ثابت کرد.فرض کنیم بچه ای در خانواده ای بزرگ شده و رفتار پدر خانواده با او حاکی از وجود رابطه نسب بوده و طفل همیشه خود را فرزند این پدر معرفی می کرده و بدین عنوان در بین مردم مشهور است. دادگاه می تواند از این اوضاع احوال رابطه نسب را احراز کرده حکم به وجود آن کند اگرچه دلیل دیگری اقامه نشده باشد.

5-استفاده از آزمایش DNA: در حال حاضر آزمایش DNA احتمال الحاق و اثبات نسب را بیشتر کرده است.

صلاحیت دادگاه و ایین دادرسی:

برابر بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به دعاوی نسب همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده است. مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در بلوار شفا مشهد به دعاوی خانواده اختصاص یافته است رای دادگاه در خصوص اثبات نسب  قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است (ماده 331ق.آ.د.م.) رای دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است (ماده 368ق.آ.د.م). مطلب برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی می باشد.

مزایای مراجعه به وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل خانواده در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل خانواده حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص دادگستری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل خوب اثبات نسب در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل اثبات در مشهد با توجه  موضوع و اهمیت آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل در صورت نبود قرارداد خصوصی حکم فرماست و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل اثبات نسب در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری  در مشهد به از مشاوره وکیل متخصص خانواده استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل اثبات نسب در مشهد در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *