موسسه حقوقی مشهد وکیل خانواده در مشهد وکیل کیفری در مشهد

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

هتک حرمت منزل

.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد

یکی از حقوقی که انسانها باید از ان برخوردار باشند مصون بودن مسکن انها از هرگونه تعرض می باشد که در اصل بیست و دوم «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: «حیثیت، جان ،مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. » رعایت حریم خصوصی اشخاص در خانه های انها در اموزه های اخلاقی و دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

ضمانت اجرای عدم رعایت اصل بیست و دوم «قانون اساسی» درمواد580و694 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است.ماده 580 راجع به نقض حریم منزل اشخاص از سوی مستخدمان و ماموران دولتی و ماده 694 راجع به نقض این جرم از سوی اشخاص عادی است.

ماده 580اشعار می دارد«هریک از مستخدمین و یا موران قضایی و غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…»

وکیل جرم هتک حرمت منزل در گلبهار 09152055986

این جرم همان طور که متن ماده به ان تصریح می کند از سوی مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی دولت بدون توجه به نوع استخدام انها و نیز کسانی که بدون اینکه در استخدام دولت باشند خدمت دولتی به انها ارجاع شده است قابل  ارتکاب می باشد.نمونه دسته اشخاص اخیر کاراگان خصوصی هستند که ممکن است با نیروی انتظامی یا دادستانی چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون ان همکاری کنند.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

شرایط و ارکان هتک حرمت منزل

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ورود به منزل دیگری و شرط تحقق جرم ان است که این ورود بدون اذن صریح صاحب خانه یا رضایت وی(که در واقع اذن ضمنی است)و بدون رعایت ترتیب قانونی و با سوءاستفاده از مامور از قدرت دولتی صورت گرفته باشد.بنابراین ماموری که شب هنگام ب طور پنهانی وارد منزل دیگری میشود مشمول این ماده نخواهد شد بلکه ممکن است مشمولماده 694که در ادامه به ان خواهیم پرداخت شود.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

ورود با فعل مثبت انجام می شود و اعم از ان است که از راه های معمول (مثل در ورودی) یا از راه های غیر معمول(مثل پنجره و دیوار)صورت می گیرد. لیکن اگر مرتکب قبل از ورود مثلا درحالی که درحال باز کردن در است یا بر روی دیوار قرار دارد دستگیر شود این جرم محقق نمی شود.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در چناران 09152055986

منظور از منزل هر مکانی است که فرد که به طور موقت یا دائم به عنوان مالک ،مستاجر یا هر عنوان قانونی دیگر برای سکونت خود برگزیده است.اینکه جنس مکان مذکور بتونی،خشتی،گلی یا از نی،حصیر،چادر یا به شکل کاروان های سفری و نظایر انها باشد و نیز حضور یا عدم حضور صاحب خانه یا ساکنان دیگر تفاوتی نمیکند. به علاوه متعلقات عرفی محل مثل حیاط پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند.لیکن مکانی که برای سکونت ساخته شده ولی هنوز هیچ کس در ان ساکن نیست و به وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی شود.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

منظور از ترتیب قانونی که در صورت رعایت ان مرتکب مشمول ماده580 نمی شود مواردی است که طبق قوانین مختلف و به ویژه مقررات راجع به ائین دادرسی کیفری اجازه ورود به منزل و تفتیش ان به ماموران دولتی داده شده است.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

این ترتیبات شامل موارد فورس ماژور یا قوه قاهره مثل سیل اتش سوزی و زلزله هم می شود که در چنین شرایطی ماموران امداد حسب وظیفه خود برای کمک رسانی وارد منازل اشخاص می شوند.

عنصر روانی هتک حرمت منزل

برای تحقق جرم ورود به منزل دیگری «عمد در ورود غیر مجاز به منزل غیر است»ضروری است.بنابراین اگر مامور به غلط ولی بطور صادقانه تصور کند که صاحب خانه یا مقام قضایی ذیصلاحقضایی به او اذن ورود داده است یا ان منزل را به اشتباه منزل خود بپندارد و وارد ان شود مشمول ماده 580 نخواهد شد.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

هرگاه ورود به منزل دیگری از سوی ماموران دولتی در ارتباط با وظایف انها و با سوءاستفاده از مقام دولتی صورت نگیرد و یا افراد عادی مرتکب چنین عملی شوند مورد میتواند مشمول ماده 694قانون تعزیرات قرار گیرد که اشعار می دارد«هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.»

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

قانونگذار در این ماده از منزل یا مسکن سخن به میان اورده است که در عرف مترادف به نظر می رسند مگر انکه منزل را را از عبارت محل سکونت موقت مثل اتاق هتلو مسکن را مجل سکونت دائمی مثل خانه شخص بدانیم.برای شمول ماده 694ورود به خانه یا مسکن باید با عنف یا تهدید صورت گیرد.منظور از تهدید ترساندن کسی است که در منزل ساکن است.اینکار ممکن است با کلامبه کار بردن الفاظ تهدید امیز یا رفتار مثلا سلاح کشیدن بر روی او صورت گیرد.در مورد معنی عنف برخی از نویسندگان ان را به معنی عدم رضایت صاحب خانه یا متصرف قانونی ان دانسته اند.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

نکته دیگر اینکه عنف یا تهدید باید برای ورود به منزل یا مسکن دیگری صورت گیردو نه برای ادامه توقف در ان.

نکته دیگری که باید به ان اشاره کرد این است که هرگاه کسی به عنف یا تهدید وارد منزل خودش که دیگری ان را غصب  کرده است شود وی مشمول ماده 694نمیگردد لیکن مجری که برای مجبور کردن مستاجر به تخلیه عین مستاجره به عنف یا تهدید وارد ان شود مشمول این ماده خواهد شد.

در انتهای ماده 694مجازات مرتکبانی که «دونفر یا بیشتر بوده و لا اقل یکی از انها حامل سلاح باشد»تشدید شده و به یک تا شش سال حبس افزایش یافته است.

منظور از سلاح در این بخش از ماده اعم از سلاح سرد یا گرم ،ظاهر یا مخفی و پر یا خالی است ولی صلاح های بدلی و تقلبی را در بر نمی گیرد.

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مقاله و مطلب کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی می باشد

برای اطلاع از سایر شرایط و همچنین  مشاوره  و وکالت در جرم هتک حرمت منزل با وکیل کیفری در مشهد 09152055986 در تماس باشید

Leave A Comment

تماس 09152055986