وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل کلاهبرداری سایبری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل کلاهبرداری سایبری( اینترنتی) در مشهد

کلاه برداری رایانه ای یکی از بزه های بسیار شایع و زیان بار فضای سایبری است.کلاهبرداری رایانه ای همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیحه مجرمانه است و باید به واسطه سوءاستفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد ،محو، توقف داده و یا اختلال در سیستم رایانه ای ،مال یا منفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب شود و همچنان که ادعا می شود توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال با رضایت قربانی وجه تمایز کلاهبرداری از سایر جرایم ضد اموال در حقوق کیفری سنتی است در حقوق کیفری سایبری نیز سوء استفاده از نرم افزار های رایانه ای برای تحصیل مال یا منفعت یا مزایای مالی وجه تمایز بین کلاهبرداری رایانه ای از سایر جرایم یا عناوین مشابه است. وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

بر پایه ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده۷۴۱قانون مجازات اسلامی)هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر،  محو،  ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

عناصر و ارکان  کلاهبرداری رایانه ای (سایبری):

بر پایه ماده  ۷۴۱  قانون مجازات اسلامی ارکان اصلی کلاهبرداری رایانه ای عبارت اند از:

۱- رفتار در کلاهبرداری اینترنتی :

کلاهبرداری رایانه ای هم چون کلاهبرداری سنتی دو رفتاری است و از این رو جرمی مرکب است.رفتار نخست که به طور نمونه ای (تمثیلی) آمده است به هر گونه کنش مرتبط با داده یا سامانه گفته می شود مانند وارد کردن،تغییر ،محو ایجاد یا توقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه که همه این رفتار های تمثیلی باید به طور غیر مجاز انجام گردد.چنانچه این رفتار ها با اجازه انجام شود کلاهبرداری رایانه ای شکل نگرفته هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بیانجامد.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۲-تحصیل مال در کلاهبرداری سایبری:

تحصیل اعم است از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود. در هر حال لازم نیست تا مالی در دستان مرتکب جای بگیرد. پس اگر کسی به سامانه بانک رخنه کند و با دگرگونی داده ها رقم پولی دارنده حسابی را کاهش و سپس رقم حساب خود را افزایش دهد کلاهبرداری رایانه ای است.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

تحصیل مال یا منفعت و مانند آن برخلاف کلاهبرداری سنتی در معنای دارا شدن نیست بلکه در معنای مجازی تحصیل نشان دهنده هرگونه رفتاری است که در پایان سبب رسیدن مرتکب به مال یا خدمات مالی می گردد پس اگر کسی با وارد شدن به سامانه یک موسسه مالی درصد اقساط وامی که باید برگرداند را کاهش دهد یا با دستکاری در سامانه برخی از اقساط وام را پرداخت شده نشان دهد کلاهبرداری رایانه ای رخ داده است.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

شرکت در انجام رفتار های کلاهبرداری رایانه ای همچون شرکت در بزه های مرکب است یعنی اگر هریک از مرتکبان در یک رفتار هم شرکت بجویند شرکت نمود یافته است. پس اگر یکی از مرتکبان به سامانه رایانه ای  دسترسی یابد و نفر دوم داده را تغییر دهد و سومی مال یا خدمات مالی تحصیل کند. نفر دوم و سوم شریک در کلاهبرداری رایانه ای و نفر نخست افزون بر انجام بزه دسترسی غیر مجاز معاون در کلاهبرداری رایانه ای خواهد بود.دلیل شرکت در کلاهبرداری رایانه ای این است که رفتار این بزه دو جزئی است که نفر نخست هیچ یک از این دو را انجام نداده مگر اینکه اقدامش همراه با اخلال در سامانه یا رفتار های دیگر باشد که در اینجا نیز شرکت محقق می گردد ولی دسترسی غیر مجاز به تنهایی انجام کلاهبرداری رایانه ای نیست.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۳- بستر کلاهبرداری سایبری:

بستر انجام کلاهبرداری که همانا فضای سایبر است. این عنصر از تعبیر از سامانه رایانه ای یا مخابراتی تحصیل کند می توان فهمید. پس رفتار های فیزیکی و نیز تحصیل نیز باید در فضای سایبر انجام بگیرد و اگر فضای سایبر تنها در اندازه افزار بزه باشد کلاهبرداری سنتی خواهد بود. پس اگر کسی از رهگذر فرستادن رایانامه یا اسپم یا در محیط گفت و شنید سایبری یا از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود دیگری را فریفته و خود را دارنده موسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد کلاهبرداری سنتی انجام داده است نه رایانه ای زیرا جدا از شیوه نگارش ماده ۷۴۱ که پیش بینی کرده تحصیل باید از سامانه ها باشد در مثال پیش گفته اینترنت در اندازه یک روزنامه یا آگهی تبلیغی نمود یافته و بیشتر ازآن کارایی نداشته است.

وکیل جعل رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۴- موضوع کلاهبرداری اینترنتی:

موضوع کلاهبرداری رایانه ای که وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی است.کلاهبرداری رایانه ای تنها بزه مالی قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸است و به گونه ای عام است که دریافت هرگونه مال یاحتی داده مالی را در برمی گیرد و بر همین اساس است که قانونگذار مفهوم سرقت رایانه ای از مال بودن موضوع جرم دور کرده و در زمره بزه های ناب رایانه ای قرار داده است.همچنین کلاهبرداری رایانه ای از دریچه موضوع از کلاهبرداری سنتی عام تر است و افزون بر وجه و مال منفعت و خدمات و امتیازات مالی را نیز دربر می گیرد.فرقی نمی کند که موضوع کلاهبرداری رایانه ای یعنی مال،منفعت،خدمات و امتیازات مالی برای مرتکب باشد یا دیگری ولی دیگری باید کسی باشد که مرتکب تحصیل را برای وی خواسته باشد.

وکیل جرایم اینترنتی تلگرام و اینستاگرام در مشهد

عنصر روانی در کلاهبرداری سایبری:

رکن روانی کلاهبرداری برگرفته از دو عنصر است. عمد رفتاری که مرتکب باید هم به رفتار های رایانه ای تمثیلی و هم به تحصیل مال یا منفعت عمد داشته باشد. در کلاهبرداری رایانه ای قصد غایی لازم نیست. آگاهی مرتکب نیز باید به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری به دست آید. همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتار های رایانه ای تمثیلی بدون مجوز بوده است.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مجازات کلاهبرداری اینترنتی:

در مقام تعیین کیفر برای کلاهبرداری رایانه ای علاه بر رد مال به صاحب آن حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات پیش بینی شده است.

تعیین کیفر های اصلی تتمیمی و تبعی کلاهبرداری رایانه ای به هیچ روی از کلاهبراری سنتی پیروی نمی کند زیرا این دو بزه از هم جدا هستند و پیوندی باهم ندارند. پس کیفر کلاهبرداری رایانه ای بر خلاف کلاهبرداری سنتی قابل تعلیق و تخفیف است و نسبت به آن کیفر های تبعی ثابت و همیشگی مانند محرومیت از نمایندگی مجلس یا عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا جایگاهی ندارند.

منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات دکتر حسن عالی پور می باشد.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986