وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد

وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد

در دوران عقد و نامزدی هدایا بین زوجین و بستگان وی رد وبدل می شود  از تجریه و تخصص وکیل استرداد و پس گرفتن هدایا و و طلاجات دوران عقد و نامزدی می توانید در این زمینه استفاده کنید.

نامزدی یا وعده ازدواج

نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر  به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. و قواعد راجع به نامزدی که در مواد 1035تا1040قانونی مدنی آمده است. نامزدی را نمی توان صرفا یک تعهد اخلاقی دانست چه اصولا جای بحث از تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق نه در قانون. بنابراین نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ کنند.

ماده 1035قانون مدنی در این باره می گوید:” وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خساراتی نماید.

برای اطلاع از سایر دعوای خانواده وکیل خانواده را کلیک کنید

چون نکاح قرار دادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد قانونگذار به مرد و زن امکان داده است که تا اخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند  و وعده ازدواج را برهم زنند.انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشویی هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشدبهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و نا هماهنگ و بدبخت تشکیل دهد و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند.بنابراین هیچ یک از نامزد ها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت نیست.

مسوولیت مدنی در برهم زدن نامزدی:

زیان های ناشی از برهم زدن ناموجه نامزدی بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ماده 331ق.م.و ماده1قانون مسئولیت مدنی)قابل مطالبه است.درواقع بر هم زدن نامزدی بدون دلیل موجه یک نوع سوء استفاده از حق و تقصیر است که موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود.از جمله اخرماده1035نیز می توان استنباط کرد که مطالبه خسارت در این گونه موارد ممکن است.در تایید این نظر به قاعده غرور نیز استناد شده است.

هرگاه در اثر بهم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به احساسات و عواطف او لطمه قابل توجهی وارد شود آیا زیان دیده می تواند از این حیث مطالبه خسارت کند؟ قانون مدنی در اینباره ساکت است لیکن با توجه به ملاک اصل171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339(مواد1،2،8،9،10)که جبران خسارات معنوی را به صراحت شناخته است می توان به نامزد زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادی جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد. البته زیان معنوی مانند زیان مادی هنگامی مجوز مطالبه خسارات است که نامزد بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدان بهم خورده باشد.

صلاحیت رسیدگی به استرداد هدایا

استرداد هدایا دوران عقد و نامزدی یکی از دعاوی خانوادگی می باشد و قانون جدید حمایت خانواده با اشاره به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن به عنوان یکی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده (ماده4) عنوان نموده است مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در بلوار شفا به دعاوی خانوده اختصاص پیدا کرده است

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد

ماده 1037قانون مدنی گذشته از هزینه هایی که نامزدان یا خویشان آنها در دوره نامزدی می کنند ممکن است هدایایی به وسیله هریک از نامزدان به طرف دیگر یا خویشان او داده شده باشد.

هدیه برحسب عرف و عادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه است.هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می کند.بنابراین دریافت کننده هدیه مالک آن می شود و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید.البته هدایائی که در دوره نامزدی داده می شود تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه درباره آنها کاملا اجرا نمی شود.

وکیل استرداد هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد باید به استناد مواد 1038 و 1037 قانون مدنی باید بین هدایائی که عین آنها موجود است و هدایائی که تلف شده است فرق بگذارد بدین نحوی که :

اگر عین هدایا موجود باشد:

هدیه دهنده در صورت بهم خوردن نامزدی می تواند آنها را استرداد کند چه می توان گفت که با بهم خوردن وصلت علت(جهت)هدیه از میان رفته و بجاست که هدیه به دهنده آن باز گردد.

اگر عین هدایا از بین رفته باشد:

 دو فرض می توان کرد :

  • یا هدیه از چیز هایی بوده که عادتا نگاه داشته نمی شود یعنی از اشیاء مصرف شدنی بوده مانند شیرینی،صابون،عطر، اودکلن و … در این مورد دهنده هدیه حق مطالبه قیمت نخواهد داشت .
  • یا چیزهائی که بر حسب عادت نگه داشته می شود مثل ساعت و پارچه.در این مورد  دهنده هدیه حق مطالبه قیمت خواهد داشت .

موارد عدم استحقاق قیمت هدیه

در مورد دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود مگر در دو مورد:

  • موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد.از آنجا که اصل عدم تقصیر گیرنده است اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است.وانگهی چون گیرنده هدیه مالک آن به شمار می آیدو تصرفات او مالکانه بوده است(ماده 953ق.م.)و برای تخیص آن باید به عرف رجوع کرد.
  • موردی که  بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد.

با وجود شرایط مذکور عین یا قیمت هدایائی که هر یک از نامزد ها به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت داده است طبق نص ماده 1037 قابل مطالبه است.

وکیل استرداد هدایا و طلاجات از پدر و مادر همسر در مشهد

هدایائی که یکی از نامزد ها به شخص دیگری غیر از نامزد خود و ابوین او داده است نیز قابل استرداد است یا نه مانند هدایا که به قیم نامزد یا یکی از خویشان نزدیک و محبوب او غیر از پدر یا مادر داده است. از نظر وکیل دادگستری در مشهد چون خصوصیتی در هدیه ای که به طرف دیگر یا ابوین او داده شده است نیست با توجه به وحدت ملاک می توان هدایای اعطایی به اشخاص  دیگر را نیز قابل استرداد دانست. لیکن دشوار است که بتوان به اشخاصی که به مناسبت ازدواج هدایائی به نامزد ها داده اند  اجازه داد  که عین یا قیمت انها در صورت بهم خوردن نامزدی مطالبه کنند.(مگر در حدودی که هبه در حقوق ایران قابل رجوع است).چه ظاهر این است که قانونگذار این حق را به هریک از نامزد ها داده است .

وکیل پس گرفتن عکس دوران عقد و نامزدی در مشهد

هرگاه یکی از نامزد ها عکس خود را به نامزد دیگر داده باشد می تواند پس از بهم خوردن ان را پس بگیرد وبه نظر می رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب ومشمول مقررات مربوط به استرداد هدایاست. بنابراین اگر عین آن باقی باشد صاحب عکس می تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد باید بهای آن در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش مالی داشته و تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده باشد قابل مطالبه است.

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

مزایا مراجعه به وکیل استرداد هدایا در مشهد

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

 نقش و عملکرد وکیل خانوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص خانواده در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل استرداد هدایا در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل خانواده در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به خواسته معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 حکم فرماست.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل استرداد هدایا در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل استرداد هدایا در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل استرداد هدایا در مشهد در تماس باشید .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *