وکیل وصیت در مشهد

وکیل وصیت در مشهد

در این مقاله وکیل ملکی در مشهد به بررسی حقوقی صفر تا صد  وصیت می پردازد تعریف وصیت، اقسام وصیت ، مزایا مراجعه به وکیل وصیت در مشهد ، وصی،رجوع از وصیت و……از جمله موضوعاتی می باشد که به آن پرداخته می شود

تعریف وصیت

تعیین تکلیف شخص نسبت به اموال یا امورش برای بعد از وفاتش وصیت نام دارد.وصیت عملی حقوقی است که آثاران معلق به فوت است و اثر آن بعد از فوت می باشد.

اقسام وصیت

دو نوع وصیت تملیکی و عهدی داریم که به شرح ذیل به آن پرداخته می شود

وکیل وصیت تملیکی در مشهد :

به معنی تملیک مال به شخصی برای بعدازفوت است.شخص وصیت کننده را موصی وشخصی راکه به نفع او وصیت شده موصی له ومالی راکه مورد وصیت واقع شده موصی به گویند.

 • وصیت تملیکی خاص:وصیتی که موصی لهم آن محصورباشند,که چنین وصیتی عقداست ونیاز به قبول موصی لهم دارد.(م827ق.م)
 • وصیت تملیکی عام:یعنی وصیتی که موصی لهم آن عام است.مانند وصیت برای دانشجویان دانشگاه تهران یا وصیت برجهت است, مانندوصیت برای ساختن مسجد ,چنین وصیتی ایقاع است ونیاز به قبول موصی لهم ندارد.(م828ق.م)

وکیل وصیت عهدی(وصایت) در مشهد :

ایجاد تعهد برای شخصی برای بعد از فوت موصی یعنی شخصی برای بعد از فوت خود وصیت کند وتعهداتی را مبنی بر سرپرستی فرزندان محجورش یا اداره امور و اموالش یا انجام وصایای مالی اش بر عهده اشخاصی گذارد.

شخص وصیت کننده را موصی و شخصی راکه به واسطه این وصیت متعهد شده وصی گویند.(م826 ق.م) وصیت عهدی ایقاع  با حق رد است.البته در قانون مدنی بیان شده که وصی فقط تازمانی که موصی زنده است می تواند وصایت را ردکند.(ماده 834 ق.م)

نحوی قبول یا رد وصیت تملیکی

هر یک از فروض به شرح ذیل بیان می گردد

قبول وصیت قبل از فوت موصی:

نسبت به اراده موصی موثرنیست وموصی می تواند از وصیت خود رجوع کندحتی درصورتی که موصی له ,موصی به را قبض کرده باشد.(م 829 ق .م )

نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعداز فوت موصی معتبر است.(م830ق.م)

اگر موصی له قبل از فوت موصی ,وصیت را قبول کرده باشد بعد از فوت قبول مجدد لازم نیست وقبول او استصحاب می شود.(م830ق.م)

رد وصیت قبل از فوت موصی:

اگر موصی له قبل از فوت موصی,وصیت را رد کرده باشد وصیت باطل نمیشود وموصی له میتواند بعد از فوت وصی ,وصیت را قبول کند.بنابراین رد استصحاب نمیشود.(م830ق.م)

قبول وصیت بعداز فوت موصی:

اگر موصی فوت کرده باشد وموصی له هم وصیت را قبول کرده باشد ولی هنوز به قبض نکرده باشد,میتواند از قبول رجوع کرده ,مجددا وصیت را رد کند.(مفهوم مخا لف م830ث.م)

اگر موصی فوت کرده باشد و موصی لهم وصیت را قبول کرده باشد و موصی به را قبض کرده باشد , دیگر نمی تواند وصیت را ردکند.(م830ق.م)

رد وصیت بعداز فوت موصی:

دراین صورت وصیت باطل شده و قابل قبول مجدد نیست.

شکل تنظیم وصیت

در قانون امور حسب، برای تنظیم وصیت نامه سه شیوه خودنوشت,رسمی وسری پیش بینی شده است. بنابراین در قانون امور حسبی، تنظیم وصیت به صورت شفاهی پذیرفته نشده است و بنابر ماده  291ق.ا.ح اگر وصیت نامه ای بدون تشریفات مقرر دران قانون وخارج از اشکال مندرج در قانون منعقد شده باشد, درمراجع رسمی پذیرفته نیست مگر انکه وراث به صحت وصیت اقرارکنند.

با این وجود ماده  291ق.ا.ح  به موجب نظرشماره  2639 شورای نگهبان مورخ 4/8/1367 خلاف موازین شرع اعلام و در نتیجه , ابطال شد.بنابراین درحال حاضر وصیت نامه می تواند کتبی یا شفاهی باشد و محدود به تشریفات و اشکال مندرج در قانون امور حسبی نیست.

وصیت اکراهی

 • وصیت اکراهی غیر نافذ است واز جانب موصی، قابل تنفیذ یا رد است مگرانکه این اکراه، اکراه مادی باشد وبه کلی موجب منتفی شدن قصد شود که در این صورت ,وصیت اکراهی باطل است.
 • اگر موصی قبل از تنفیذ یا رد فوت کند حق تنفیذ به وراث نمیرسد و وصیت باطل است.

وصیت درحال خودکشی:

اگرشرایط ذیل باهم جمع باشند ، وصیتی که درحال خودکشی صورت گرفته,باطل است.(م836ق.م)

 • اگرشخصی خودرا مجروح یا مسموم کند یا اعمالی ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب شود.
 • درارتکاب این اعمال,قصد خودکشی داشته باشد;نه قصد اموری مانند قدرت نمایی وحرکات اکروباتیک و…
 • خودکشی او به مرگ منجرشود.
 • درفاصله بین انجام عملیات خودکشی تامرگ , وصیت کرده باشد.بنابراین اگرموصی ابتدا وصیت بنویسد وبعد خودکشی کند , وصیت او صحیح است.

آیا می توان وصیت کرد که  برخی از ورثه از ارث محروم شوند؟

اگرکسی به موجب وصیت یک یاچند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور باطل است ,چه این وصیت بیش از ثلث ترکه باشد وچه کمتراز ثلث ترکه. بنابراین ,وصیت مزبور با توجه به اطلاق وعموم ماده837ق.م تاحد ثلث ترکه نیز نافذ وجاری نیست.(م837ق.م)

برای اطلاع از  مباحث حقوقی ارث، عبارت وکیل ارث در مشهد را کلیک کنید

آیا می توان از وصیتنامه رجوع کرد؟

رجوع از وصیت یعنی موصی تا قبل از فوت از وصیت خود رجوع کند.(م838ق.م)

 • می تواند به طور صریح یا ضمنی باشد. رجوع ضمنی از وصیت به این نحو است که شخص عملی برخلاف وصیت اول بنماید:  برای مثال  مال مورد وصیت را بفروشد یا وصیتی معارض با وصیت اموال انشاکند: چه در زمان انجام عمل معارض با وصیت، نسبت به وصیت مزبور ملتفت باشد وچه ملتفت نباشد.(م839ق.م)
 • حق رجوع از وصیت قابل اسقاط نیست .به عبارت دیگرامکان رجوع از وصیت  است و وصیت حتی اگردر ضمن عقد لازمی درج شود , بازهم موصی حق رجوع دارد.ازاین حیث , وعده نکاح (نامزدی)نیز چنین است.

در خصوص چه اموالی می توان وصیت نمود؟(اوصاف موصی به)

 • باید ملک موصی باشد. وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است. بنابراین وصیت فضولی ، بدین معنی که شخصی وصیت کند که درصورت فوت خودش ،  اموال شخص دیگری به شخص ثالثی برسد، باطل است. برخلاف سایر عقود فضولی که غیر نافذند.(م841ق.م)
 • ممکن است نسبت به موصی به , علم اجمالی یا علم تفصیلی داشته باشیم زیرا وصیت مجانی ومبتنی برمسامحه است ودرنتیجه,دران علم اجمالی کافی است.
 • ممکن است وصیت به مال آتی صورت گیرد; یعنی موصی به , مالی باشد که هنوز موجودنشده است.(م842ق.م)
 • صیت تا ثلث ترکه (دارایی حین الموت) صحیح است و وصیت به زیاده بر ثلث ترکه غیر نافذ است مگر به اجازه وراث واگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم ان ها نافذ است.(م843ق.م)
 • اگرمالی توسط شخص ثالثی توقیف شده باشد یا انکه مالی به رهن گذاشته شود , این مال قابل وصیت است. چنین وصیتی با حقوق سایر اشخاص در تعارض نیست ; زیراپس از فوت شخص, ابتدا دیونش را میدهند, وسپس اگر چیزی باقی بماند , به وصیت عمل میشود. دراین خصوص نیز ابتدا حق طلب کار از مال مرهون یا توقیف شده, استیفا شده وسپس وصیت اجرا میشود.

آیا می توان به نفع جنین وصیت نمود؟

 1. به نفع جنینی می توان وصیت کرد که نطفه او در زمان انشای وصیت منعقد شده باشد حتی اگر از انعقاد نطفه , یک روز گذشته باشد.
 2. قبول چنین وصیتی از جانب ولی یا امین موقت او صورت می گیرد.
 3. البته تملک موصی به توسط او منوط به این است که زنده به دنیا بیاید.

سقط جنین  چه تاثیری درسرنوشت وصیت دارد؟

 • سقط طبیعی است:دراین صورت نه جنین از وصیت برخوردار میشود ونه ورثه او; زیرا وصیت باطل می شود.
 • سقط ناشی از جرم باشد:دراین صورت موصی به, به ورثه جنین می رسد , البته اگر در نتیجه جرم صورت گرفته ورثه ی جنین  ممنوع از ارث نباشند.برای مثال, اگرمادر جنین , خودباخوردن داروهای سقط کننده, اقدام به سقط جنین کرده باشد, وصیت به وی نمی رسد.

وصی به چه کسی گفته می شود؟

شخصی که از جانب موصی برای انجام برخی امور بعداز فوت موصی تعیین می شود. وصی معمولا برای اداره امور واموال فرزندان محجور موصی تعیین می شود.

 1. موصی می تواند شخص یا اشخاصی را برای نظارت درعملیات وصی معین کند به ایشان ناظرگوییم.حدود اختیارات ناظر بستگی به اراده موصی دارد.(م857ق.م) بدین ترتیب که:
  • اگرناظر استصوابی باشد:وصی هر اقدامی که بخواهد انجام دهد باید ان اقدام را به تصویب ناظر برساند; درغیر اینصورت, ان اقدام غیر نافذ و منوط به تنفیذ ناظر است.
  • اگر ناظر اطلاعی (استطلاعی) باشد: وصی هر اقدامی که بخواهد انجام دهد, می تواند انجام دهد ولی فقط باید به ناظر اطلاع می دهد وناظر اگر خلافی مشاهده کند , به مقام قضایی گزارش می دهد.
 1. ید وصی امانی است و مسئول خسارات وارده نیست, مگر در صورت تعدی یا تفریط (م858ق.م)
 2. وصی باید طبق وصایای موصی رفتار کند، وگرنه ضامن است(مسئول جبران خسارت است)، همچنین منعزل می شود.(م859ق.م)

تعدد وصی

موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین کند.

1.بالاجتماع: یعنی اوصیا متعدد باید همه باهم وبا اتفاق ارا تصمیم گیری نمایند.

 • هر تصمیمی بایدبه اتفاق آرای ایشان اتخاذ شود.
 • اگر یکی از ایشان بدون نظر موافق سایرین نسبت به مورد وصایت اقدامی انجام دهد اقدام او فضولی ومنوط به تنفیذ سایر اوصیا است.

2.بالاستقلال: در این حالت هر وصی می تواند راسا تصمیم گیری کند و مفاد وصایت را انجام دهد.درای نصورت اگر دو نفر از ایشان تصمیمات مختلف اتخاذ کنند, با حالات ذیل مواجهیم:

 • اگر همه تصمیمات قابل جمع باشند، همه انها مورد عمل قرار می گیرند.
 • اگر تصمیمات قابل جمع نباشند تصمیمی که زودتر اتخاذ شده , مورد عمل قرار می گیرد.
 • اگر تقدم و تاخر دو تصمیم معلوم نباشد هردو ساقط می شوند.
 • اگر تقدم وتاخر تصمیمات مجهول باشد ولی تاریخ یکی ازانها مشخص وتاریخ دیگری مجهول باشد:همان تصمیمی که تاریخ ان معلوم است اجرا شده وتصمیم دیگربر مبنای اصل تاخر حادث ساقط می شود.

3.به ترتیب: موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب به عنوان وصی معین کند  به این طریق که اگر اولی فوت کرددومی وصی باشد واگر دومی فوت کرد سومی وصی باشد وهکذا. یا انکه برای مدت معینی مثلا 10سال اولی وصی باشد وبعداز او دومی برای مدتی وهکذا.(م855ق.م)

4.بالاطلاق: در این حالت موصی نحوه ی عمل اوصیای متعدد را مسکوت گذاشته است دراین حالت نیز اوصیای متعدد باید بالاجتماع عمل کنند.(م 854 ق.م) مطلب فوق برگرفته از کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی  می باشد

مزایا مراجعه به وکیل وصیت در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در خصوص  دعاوی مرتبط با وصیت از جمله تنفیذ وصینامه و.. مشاوره و وکالت  نماید.  نقش و عملکرد وکیل وصیت در مشهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی می تواند موثر باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی مرتبط با وصیت  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص  در مشهد مشاوره نماید.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل وصیت در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی، خانواده و کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل دادگستری در مشهد به ادرس مشهد میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص وصیت استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل ملکی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *