وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات شرکت در منازعه است که متاسفانه در کشور ما پدیده کثیرالوقوعی می باشد. وکیل کیفری در مشهد در این مقاله به صورت جامع به بررسی این جرم از قبیل : تعریف نزاع دسته جمعی ،شرایط  وارکان تحقق نزاع دسته جمعی، مجازات شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی و خصوصیات یک وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد و… می پردازد امید است که مورد پسند کاربران این سایت قرار گیرد

تعریف نزاع دسته جمعی

منازعه یا نزاع دسته جمعی به معنی زدو خورد مصدر باب مفاعله می باشد که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد.بنابراین از نظر وکیل دادگستری اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقدامی صورت ندهند یا این که صرفا از خود دفاع نمایند مورد از مصادیق منازعه نخواهد بود.به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به استناد مرتبط بودن اعمال طرفین منازعه رسیدگی به اتهام یک طرف را بدون رسیدگی به اتهام طرف مقابل جایز ندانسته است. لازم به ذکر است که بعضی از درگیری ها و نزاع ها  منشا خانوادگی داشته است و یا گاها در جوامع روستایی موضوعات مربوط به ملک و املاک باشد  که پیشنهاد وکیل ملکی در مشهد معمولا بر صلح و سازش در  خصوص چنین دعاوی می باشد.

شرایط و ارکان تحقق جرم نزاع دسته جمعی

نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی   دارای شرایط و ارکانی به شرح ذیل می  باشد:

رفتار مرتکب

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به شکل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می با شد.این فعل مثبت لزوما مستلزم درگیری بدنی یا استفاده از اعضای بدن مثلا ضربات دست یا پا نمی باشد بلکه ممکن است با اسفاده از ابزاری مثل چوب،سنگ و تفنگ هم صورت گیرد مثل این که طرفین از دو سوی خیابان به سوی هم سنگ پرانی یا تیراندازی کنند.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

مهم ترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در منازعه ضروری است شرکت عده ای در منازعه است.  که دلالت بر لزوم شرکت حداقل3 نفر در منازعه دارد. این سه نفر باید به طور توامان هرچند نه لزوما با تبانی قبلی در منازعه شرکت داشته باشند.

بنابراین هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر  پرداخته و هر یک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نخواهد شد. همینطور اگر تنها یک نفر از هریک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد.

نتیجه حاصله                                                                   

شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج در ماده 615 یعنی قتل،نقض عضو یا ضرب و جرح می باشد.

منظور از ضرب صدمات و آسیب هایی است که توام با از هم گسیختگی ظاهری و نسوج و جاری شدن خون نیست و شامل صدماتی مثل تورمفکوفتگی،تغییر رنگ،پیچ خوردن مفاصل،خونمردگی و نظایر آن می باشد.در حالی که جرح به بافت های بدن آسیب وارد کرده با خون ربزی همرا است .نقض عضو نیز به نقصان ایجاد شده در یکی از اعضای بدن اشاره دارد مثل قطع دست ،پا،گوش،بینیو نظایر آنها به طور کامل یا جزئی.

بدین ترتیب در صورت عدم تحقق این نتایج حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود مورد مشمول ماده 615نخواهد شد ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد 617و618قانون تعزیرات قرار گیرد

نکته قابل ذکر این است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور در ماده 615 کافی نیست بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضرروری است.بنابراین هرگاه ساکنان خانه ای که از زدو خورد شرکت کنندگان در منازعه به ستوه آمده اند با پرتاب شیئی به سوی آنان موجب قتل یا جرح یکی از آنها شوند و یا یکی از شرکت کنندگان در منازعه در حین فرار از صحنه یا حتی در هنگام زدو خورد با خودرویی تصادف کرده یا در هنگام فرار به زمین بخورد و مجروح شود یا پس از انتقال به بیمارستان در نتیجه اقدام پزشک جان بسپارد و یا این که وقوع زلزله ای بعضی از شرکت کنندگان در منازعه را به کام مرگ بفرستد نمی توان مرگ یا جراحت را ناشی از منازعه دانست.

عنصر روانی نزاع دسته جمعی

محکوم کردن شرکت کنندگان در منازعه مستلزم دخالت عمدی آن ها در منازعه می با شد.بنابراین هرگاه یک نفر به قصد خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه شده باشد وی را نمی توان به شرکت در منازعه محکوم کرد لیکن قصد خاص ایراد یکی از صدمات سه گانه مذکور در ماده 615 ضرورت ندارد بلکه وارد شدن آن صدمات به طور غیر عمدی نیز شرکت کنندگان در منازعه را مشمول ماده 615 می سازد.

همین طور انگیزه شرکت کنندگان  تاثیری در مسئولیت کیفری  آنها ندارد.بنابراین هرگاه یکی از شرکت کنندگان به انگیزه کمک به طرف ضعیفتر وارد نزاع شده باشد وی تنها ممکن است به استناد کیفیت مخففه مذکور در بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از تخقیق مجازات بهره مند شود. مگر آن که عمل وی را بتوان دفاع مشروع محسوب کرد.

وکیل مجازات شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی(درگیری) در مشهد

به موجب ماده615 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نماایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

  • در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
  • در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
  • در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

مجازات های مذکور در بند های سه گانه ماده615 بدون توجه به این که آیا قاتل جارح یا ضارب مشخص است یا خیر علیه همه شرکت کنندگان در منازعه(حتی کسانی که صدمات مذکور بر آن ها وارد شده است)اعمال می شود.

البته در صورت مشخص بودن کسی که موجب صدمات مذکور در ماده شده است حکم به اجرایقصاص علیه وی یا پرداخت دیه از سوی او به موجب تبصره 2ماده615داده خواهد شد.همین طور هرگاه مستند بودن نتیجه خاصی مثلا قتل به فعل دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در منازعه مسلم باشد مورد از مصادیق شرکت در جرم و مشمول ماده373قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

از سوی دیگر هرگاه شرایط ماده 482قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد یعنی علم اجمالی بر وقوع جنایت توسط یکی از شرکت کنندگان (که نمی دانیم کدام یک از آن ها است.)باشد می توان طبق ماده مذکور دیه را به تساوی از متهمان دریافت کرد.در صورت وجود حالت لوث که برای قاضی نسبت به ارتکاب جنایت از سوی یک یا چند نفر از شرکت کنندگان ایجاد ظن نماید نیز مورد مشمول مواد 321 به بعد قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در مورد حالت اول مذکور در فوق یعنی وقتی مرتکب مشخص باشد اشاره به این نکته ضروری است که اگر به هر دلیل قصاص علیه مرتکب اجرا نشده و نوبت به اجرای مواد612یا614قانون تعزیرات (یعنی حبس )برسد مورد از موارد تعدد معنوی خواهد بود و بر اساس ماده131قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که در اینجا حبس مذکور در مواد612یا614می باشد (چون از مجازات های مذکور در ماده615شدید تر است)حسب مورد قابل اعمال خواهد بود.

منبع مطلب فوق الذکر کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی می باشد برای مشاوره و قبول وکالت در پرونده های کیفری از جمله نزاع دسته جمعی با وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986 در تماس باشید.

رویه  وکیل حرفه ای جرم نزاع دسته جمعی در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و یا گزارش وصورتجلسات پلیس 110  و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد معرفی به پزشکی قانونی ، بررسی دوربین های مدرابسته و کلیپ های منتشره در فضای مجازی و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایا مراجعه به وکیل درگیری (نزاع دسته جمعی ) در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در دعاوی نزاع دسته  جمعی و درگیری مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی نزاع دسته جمعی قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار نزاع دسته جمعی در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری کار نزاع دسته جمعی در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *