وکیل دعوا در مشهد

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد                     

یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات شرکت در منازعه است که متاسفانه در کشور ما پدیده کثیرالوقوعی می باشد.منازعه به معنی زدو خورد مصدر باب مفاعله می باشد که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد.بنابر این اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقدامی صورت ندهند یا این که صرفا از خود دفاع نمایند مورد از مصادیق منازعه نخواهد بود.به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به استناد مرتبط بودن اعمال طرفین منازعه رسیدگی به اتهام یک طرف را بدون رسیدگی به اتهام طرف مقابل جایز ندانسته است. وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

لیکن ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شرکت در منازعه را برای همه ای شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علاوه بر قصاص و دیه (که تبصره ۲ماده به آنها اشاره شده )پیش بینی کرده است.به موجب ماده۶۱۵:

هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نماایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲-در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳-در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

شرایط و ارکان تحقق جرم نزاع دسته جمعی

نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی   دارای شرایط و ارکانی به شرح ذیل می  باشد:

الف : رفتار مرتکب

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به شکل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می با شد.این فعل مثبت لزوما مستلزم درگیری بدنی یا استفاده از اعضای بدن مثلا ضربات دست یا پا نمی باشد بلکه ممکن است با اسفاده از ابزاری مثل چوب،سنگ و تفنگ هم صورت گیرد مثل این که طرفین از دو سوی خیابان به سوی هم سنگ پرانی یا تیراندازی کنند. وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

مهم ترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در منازعه ضروری است شرکت عده ای در منازعه است.  که دلالت بر لزوم شرکت حداقل۳ نفر در منازعه دارد. این سه نفر باید به طور توامان هرچند نه لزوما با تبانی قبلی در منازعه شرکت داشته باشند.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

بنابراین هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر  پرداخته و هر یک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نخواهد شد.همینطور اگر تنها یک نفر از هریک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

نتیجه حاصله:                                                                          

شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج در ماده ۶۱۵ یعنی قتل،نقض عضو یا ضرب و جرح می باشد.منظور از ضرب صدمات و آسیب هایی است که توام با از هم گسیختگی ظاهری و نسوج و جاری شدن خون نیست و شامل صدماتی مثل تورمفکوفتگی،تغییر رنگ،پیچ خوردن مفاصل،خونمردگی و نظایر آن می باشد.در حالی که جرح به بافت های بدن آسیب وارد کرده با خون ربزی همرا است .نقض عضو نیز به نقصان ایجاد شده در یکی از اعضای بدن اشاره دارد مثل قطع دست ،پا،گوش،بینیو نظایر آنها به طور کامل یا جزئی.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

بدین ترتیب در صورت عدم تحقق این نتایج حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود مورد مشمول ماده ۶۱۵نخواهد شد ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد ۶۱۷و۶۱۸قانون تعزیرات قرار گیرد

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶.

نکته قابل ذکر این است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضرروری است.بنابراین هرگاه ساکنان خانه ای که از زدو خورد شرکت کنندگان در منازعه به ستوه آمده اند با پرتاب شیئی به سوی آنان موجب قتل یا جرح یکی از آنها شوند و یا یکی از شرکت کنندگان در منازعه در حین فرار از صحنه یا حتی در هنگام زدو خورد با خودرویی تصادف کرده یا در هنگام فرار به زمین بخورد و مجروح شود یا پس از انتقال به بیمارستان در نتیجه اقدام پزشک جان بسپارد و یا این که وقوع زلزله ای بعضی از شرکت کنندگان در منازعه را به کام مرگ بفرستد نمی توان مرگ یا جراحت را ناشی از منازعه دانست.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

عنصر روانی:                                                                         

محکوم کردن شرکت کنندگان در منازعه مستلزم دخالت عمدی آن ها در منازعه می با شد.بنابراین هرگاه یک نفر به قصد خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه شده باشد وی را نمی توان به شرکت در منازعه محکوم کرد لیکن قصد خاص ایراد یکی از صدمات سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ ضرورت ندارد بلکه وارد شدن آن صدمات به طور غیر عمدی نیز شرکت کنندگان در منازعه را مشمول ماده ۶۱۵ می سازد

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

. همین طور انگیزه شرکت کنندگان  تاثیری در مسئولیت کیفری  آنها ندارد.بنابراین هرگاه یکی از شرکت کنندگان به انگیزه کمک به طرف ضعیفتر وارد نزاع شده باشد وی تنها ممکن است به استناد کیفیت مخففه مذکور در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از تخقیق مجازات بهره مند شود. مگر آن که عمل وی را بتوان دفاع مشروع محسوب کرد.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مجازات شرکت کنندگان در منازعه:                                                

مجازات های مذکور در بند های سه گانه ماده۶۱۵ بدون توجه به این که آیا قاتل جارح یا ضارب مشخص است یا خیر علیه همه شرکت کنندگان در منازعه(حتی کسانی که صدمات مذکور بر آن ها وارد شده است)اعمال می شود.

وکیل نزاع در مشهد

البته در صورت مشخص بودن کسی که موجب صدمات مذکور در ماده شده است حکم به اجرایقصاص علیه وی یا پرداخت دیه از سوی او به موجب تبصره ۲ماده۶۱۵داده خواهد شد.همین طور هرگاه مستند بودن نتیجه خاصی مثلا قتل به فعل دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در منازعه مسلم باشد مورد از مصادیق شرکت در جرم و مشمول ماده۳۷۳قانون مجازات اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر هرگاه شرایط ماده ۴۸۲قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد یعنی علم اجمالی بر وقوع جنایت توسط یکی از شرکت کنندگان (که نمی دانیم کدام یک از آن ها است.)باشد می توان طبق ماده مذکور دیه را به تساوی از متهمان دریافت کرد.در صورت وجود حالت لوث که برای قاضی نسبت به ارتکاب جنایت از سوی یک یا چند نفر از شرکت کنندگان ایجاد ظن نماید نیز مورد مشمول مواد ۳۲۱ به بعد قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

در مورد حالت اول مذکور در فوق یعنی وقتی مرتکب مشخص باشد اشاره به این نکته ضروری است که اگر به هر دلیل قصاص علیه مرتکب اجرا نشده و نوبت به اجرای مواد۶۱۲یا۶۱۴قانون تعزیرات (یعنی حبس )برسد مورد از موارد تعدد معنوی خواهد بود و بر اساس ماده۱۳۱قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که در اینجا حبس مذکور در مواد۶۱۲یا۶۱۴می باشد (چون از مجازات های مذکور در ماده۶۱۵شدید تر است)حسب مورد قابل اعمال خواهد بود.

وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منبع مطلب فوق الذکر کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی می باشد

برای مشاوره و قبول وکالت در پرونده های کیفری از جمله نزاع دسته جمعی با وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986