وکیل عقد صلح در مشهد

وکیل عقد صلح در مشهد

 صلح مصدر است و به معنی تسلیم و سازش و اشتی امده است . در اصطلاح حقوق صلح عقدی است که طبق ان دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می کنند . در ادامه وکیل عقد صلح در مشهد صفر تا صد عقدصلح را به بیان ساده ارائه می دهد.

طرفین صلح

در قانون مدنی از عقد صلح تعریفی به عمل نیامده است . وکیل دادگستری در مشهد کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می دهد اصطلاحا مصالح وطرف دیگر که این انشا را قبول می کند متصالح گفته می شود . از جهت تاریخ صلح در ابتدا وسیله ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود مورد استفاده قرار می گرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است . به همین دلیل ماده 752 ق . م . مقرر می دارد صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر ان واقع شود .

وکیل احراز شرایط قرارداد صلح  در مشهد     

از نظر وکیل پایه یک دادگستری برای اینکه عقد صلح (یا قرارداد صلح )صحیح باشد به نحوی که در مراجع قضایی شهرستان مشهد اعم از دادگاه های حقوقی و کیفری به توان به آن استناد نمود باید دارای شرایطی باشد که این شرایط عبارت است از:

 • اهلیت طرفین عقد

طبق ماده 753 ق . م . طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند . بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.

 • مورد صلح باید دارای مالیت و منفعت عقلایی و مشروع باشد

بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت یا منفعت عقلائی یا مشروع ندارد باطل است .

 • جهت عقد

صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست .

 • قصد و رضا :

طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشا باشند . فقدان قصد در هریک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا طبق ماده 763 ق . م . سبب عدم نفوذ معامله می باشد .

عقد صلح از حیث مقایسه دو مورد عقد با یکدیگر بر دو دسته تقسیم می شود:

 • دسته اول: صلح معمولی است و ان عبارت است از صلحی که حفظ تعادل ارزش اقتصادی دو مورد منظور طرفین بوده است .
 • دسته دوم: صلحی است که رعایت تعادل ارزش اقتصادی دو مورد به هیچ وجه مورد نظر طرفین است . صلح از این نوع را اصطلاحا صلح محاباتی می گویند . مانند این که شخصی خانه خود را در مقابل یک شاخه گل یا یک کیلو نبات به دیگری صلح کند

از نظر وکیل ملکی در مشهد مورد صلح ممکن است عین باشد مانند این که یک قطعه زمین یا یک واحد آپارتمان در برابر یک خودرو صلح شود و ممکن است منفعت باشد مثل این که منافع یکساله باغی یا ملکی  به مبلغی صلح شود هم چنین مورد صلح می تواند دین باشد مانند این که شخصی طلب خود از شخصی به شخص دیگری صلح کند یاحق باشد مانند این که شخصی از حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند

از نظر وکیل مهریه در مشهد زوجه نیز می تواند مهریه خویش را در مقابل دریافت ملک یا خودرو و….صلح کند.

اقسام عقد صلح

چنانکه از ماده 752 ق . م . استفاده می شود صلح بر دو قسم است که احکام هر یک را ذیلا به طور جداگانه بررسی می کنیم 1- صلح بر دعوی و 2- صلح بدوی

صلح بر دعوی:

در صورتی که عقد صلح نسبت به موضوع دعوی منعقد گردد . ممکن است برای رفع اختلاف موجود و یا جلوگیری از بروز اختلاف در اینده مور استفاده قرار گیرد . وکیل کیفری در مشهد  با ذکر این مثال که  مثلا هنگامی که دو نفر که با یکدیگر معاملات متعدد داشته اند تصمیم می گیرند که دیگر روابط معاملاتی نداشته باشند مطالبات و حقوق احتمالی خود را از دیگری در برابر مبلغی صلح می کنند و بدین وسیله از بروز هرگونه اختلاف و نزاع در اینده که مربوط به روابط معاملاتی ایشان باشد جلوگیری می شود .

یعنی هریک از ایشان نخواهد توانست از جهت روابط مزبور ادعای حقی علیه طرف دیگر داشته باشد . طبق ماده 755 ق . م . صلح با انکار دعوی نیز جایز است . بنابراین تقاضای صلح از طرف دیگر اقرار به سود این طرف محسوب نمی شود         .

احکام و اثار صلح بر دعوی

 • لزوم بر عقد: طبق ماده 760 ق . م . عقد صلح لازم است . حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلا عوض که در موقعیت عقد هبه قرار می گیرد و بر خلاف عقد هبه پس از تشکیل ان هیچ یک از طرفین نمی تواند ان را فسخ کند مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله .
 • قلمرو صلح ; طبق ماده 766 ق . م . در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند کلیه دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعائی که طبق قرینه از شمول عقد صلح خارج باشد .

وکیل ابطال صلح  نامه دعوی مبتنی بر معامله باطل در مشهد

از نظر وکیل ابطال صلح نامه ماده 765 ق . م . مقرر می دارد ; صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است . مطابق قسمت اول این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد صلح باطل خواهد بود . مثلا هرگاه یکی از دو طرف معامله ای مدعی مغبون شدن در معامله گردد و بخواهد ان را فسخ کند وطرف دیگر معامله برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اولی باطل بوده معلوم می گردد که عقد صلح مزبور نیز باطل است .چرا که از نظر وکیل قراداد در مشهد منشا این قرارداد صلح معامله ای بوده که طرفین با تصور اعتبار ان و برای جلوگیری از انفساخ ان مبادرت به عقد صلح کرده اند در حالی که ان معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است . یعنی در حقیقت موضوع صلح منتفی بوده است .

صلح در مورد معامله یا صلح بدوی

به نظر وکیل حقوقی در مشهد طبق ماده 758 ق . م . صلح می تواند نقش هر یک از معاملات اعم از معوض یا غیر معوض معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفا کند . در این وضعیت عقد صلح نتیجه  معامله ای را می دهد که نقش ان را ایفا می کند ولی شرایط و احکام مخصوص ان معامله را نخواهد داشت مثلا صلح نسبت به عین در برابر مالی نتیجه عقد بیع را می دهد یعنی سبب انتقال عین از طرفی به طرف دیگر و انتقال عوض ان از طرف اخیر به طرف اول خواهد شد بدون این که شرایط و احکام مخصوص عقد بیع را داشته باشد . هم چنین تملیک مال به طور مجانی و بلاعوض نتیجه عقد هبه را می دهد بدون اینکه اثار و احکام مخصوص ان را داشته باشد .

احکام و اثار صلح در مقام معامله:

صلح در مقام معامله دارای احکام و اثار زیر است:

 • طبق ماده 760 ق . م . عقد صلح همیشه لازم است اگرچه نقش عقد جایز را ایفا کند مانند صلح در مقام هبه
 • صلح می تواند معوض یا غیر معوض باشد و هم چنان که گفتیم هر دو نوع ان لازم خواهد بود .
 • در عقد صلح حق شفعه وجود ندارد هر چند که صلح در مقام بیع منعقد شده باشد . مثلا هر گاه یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند شریک دیگر نمی تواند این مورد معامله را اخذ به شفعه نماید . زیرا شفعه از اثار مخصوص عقد بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی باشد . هم چنین در صلح صرف صرف بر خلاف بیع صرف قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست . زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد وقابل تسری به عقوددیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد .
 • مطابق ماده 762 ق . م . در صورتی که در طرف عقد صلح یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است . لازم است تذکر دهیم که منظور این نیست که هر نوع اشتباهی در شخصیت طرف صلح عقد را باطل می کند . بلکه این وضعیت هنگامی صادق است که شخصیت طرف عقد علت عمده باشد یعنی مواد 200 و 201 ق . م . مصداق پیدا کند . در غیر اینصورت عقد صلح باطل نخواهد بود .
 • خیارات و اقاله ; طبق ماده 754 ق . م . تدلیس در صلح موجب خیار است که البته خیار عقد صلح منحصر به خیار تدلیس نیست و ذکر خیار تدلیس در این ماده صرفا از جهت شایع بودن موارد ان در عقد صلح می باشد و جز این خصوصیتی نسبت به سایر خیارات در بر ندارد . زیرا طبق ماده 456 تمام خیارات در همه معاملات لازم ممکن است به وجود اید . مگر خیار حیوان و مجلس و تاخر ثمن که اختصاص به عقد بیع دارد . باید اضافه کنیم که هرگاه عقد صلح مبتنی بر تسامح و گذشت باشد خیار غبن برای هیچ یک از دو طرف به وجود نخواهد امد . اقاله ممکن است در صلح انجام شود زیرا اقاله وسیله تفاسخ معامله است و صلح نیز یک معامله است .

صلح به سود طرف عقد یا به سود ثالث:

طبق ماده 768 ق . م . در عقد صلح ممکن است یکی از دو طرف در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که مبلغ معینی را تا مدت معین هر ماهه یا همه ساله بپردازد که این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالثی باشد بدین ترتیب مورد تعهد به سود شخص ثالثکه نفع ثالث مستقیما یکی از دو مورد عقد را تشکیل می دهد در این ماده مقرر گردیده است . مطالب فوق الذکر برگرفته از کتاب حقوقی مدنی 6 دکتر شهیدی می باشد

مزایا مراجعه به وکیل  اثبات عقد صلح(صلحنامه) در مشهد

وکیل دادگستری  به صورت تخصصی در خصوص دعاوی عقد صلح  مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل ملکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثبات و یا ابطال قرارداد عقد صلح (صلحنامه) موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی مرتبط با صلح قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص قرارداد صلح در مشهد مشاوره نماید

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل صلح نامه در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری و حقوقی و خانواده در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل صلح نامه  در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *