وکیل شرکت در مشهد

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

بهترین وکیل شرکت در مشهد

جلوه های گوناگون شرکت به معنای وسیع را می توان در بسیاری از روابط اجتماعی و از جمله قرارداد ها ملاحظه نمود.مثلا نکاح از مصادیق بارز شرکت است و در حقوق خارجی از آن به عنوان قدیمی ترین کنسرسیوم یاد شده است.حتی در عقود معوضی نظیر بیع که ظاهرا با منافع متعارض خریدار و فروشنده روبرو هستیم حقیقت شرکت طرفین در برآوردن نیاز یکدیگر را می توتان دریافت.معذلک چنین مفهومی از شرکت اگرچه برای درک اهمیت و گستردگی آن قابل توجه است اما بسیار فراتر از مفهوم مورد نظر ما است.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مفهوم شرکت:       

برای محدود نمودن دامنه بحث و نزدیکتر شدن به شرکت تجارتی باید مجموعه قراردادهای را در نظر آورد که به وسیله ان ها دو یا چند شخص مال یا کار خویش را به یکدیگر پیوند می دهند تا در نتیجه آن از سود مادی بیشتری برخوردار گردند.اجتماع اموال و کار ها خود صور گوناگونی دارد:

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ممکن است به عنوان مثال دو وکیل دادگستری با کمک یکدیگر دفاع از دعوایی را بر عهده گیرند و بدین ترتنیب کار خود را با یکدیگر تلفیق نمایند تا نتیجه بهتر و موثر تری بدست آید.همچنین است بسیاری از حرف تولیدی و خدماتی که معمولا دو یا چند شخص بهکمک  یکدیگر محصولی را تولید میکنند تا سود حاصل را میان خویش تقسیم نمایند.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

اجتماع کار و مال نیز متصور است نظیر اینکه شخصی دارای سرمایه باشد و دیگری را که به فنون تجارت آشناست به همکاری فراخواند تا حاصل تجارت را میان خود تقسیم نمایند.

در برابر این دو صورت آنچه باقی می ماند اجتماع اموال است که از رواج گسترده ای نیز برخوردار است.اصطلاح شرکت نزد عموم و همچنین نزد حقوقدانن هدف تحصیل سود مادی بیشتر از این طریق یعنی اجتماع اموال را متبادر به ذهن می نماید.بنابراین مشخصات اصلی نهاد شرکت به معنی اخیر عبارتند از:

وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۱-قرادادی است میان دو شخص یا بیشتر.

۲-مال معین متعلق به هیک از شرکا نسبت به آورده خویش به مالکیت مشاع تبدیل می گردد اما سهم هر شریک از مال مشاع برابر است با نسبت ارزش آورده وی در برابر ارزش مجموع آورده ها.

بدیهی است تصرف در مال مشاع حاصل از قرارداد و به عبارتی اداره مال مشاع حق همه شرکا خواهد بود.

۳-هدف اصلی شرکا عبارت است از تحصیل سود که در نتیجه به کار انداختن تجارت سرمایه بزرگتر به دست می آید.بدیهی است که سود حاصل نیز به نسبت ارزش آورده هر یک تقسیم می گردد.

۴-هدف فرعی شرکا توزیع ریسک است زیرا چنانچه احتمالا در نتیجه به کار انداختن سرمایه زیانی ایجاد شود این زیان به یک شخص تحمیل نمی گردد بلکه میان همگان به نسبت آورده توزیع می شود.برای فهم بهتر این هدف باید توجه نمود که از طریق وام عقد قرض نیز می توان سرمایه بزرگی را فراهم آورد اما در این صورت تمام زیان ها احتمالی ناشی از تجارت متوجه وام گیرنده است و وام دهنده آنچه را که داده باز می ستاند.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

تحول در قرارداد شرکت از طریق فرض شخصیت برای مال مشاع:              

اثر اصلی قرارداد که تحت عنوان شرکت به توصیف آن پرداختم پیوند آورده ها از طریق تبدیل مالکیت مفروز هر یک از شرکا به مالکیت مشاع است. اما می توان تصور نمود که پیوند آورده شرکا از طریق فرض یک شخصیت جدید نیز حاصل گردد.بدین صورت که در نتیجه قرارداد شرکت آورده شرکا به مالکیت یک شخص فرضی در آید و شرکا اداره کننده این شخصیت فرضی شخصیت حقوقی شوند. به عبارت دیگر به جای تبدیل مالکیت مفروز به مالکیت مشاع اساسا مالکیت شرکا از آورده خویش سلب گردد اما سود حاصل از عملیات شخص فرضی بجای اینکه از آن خود او باشد از آن شرکا باشد.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

چنانچه این تحول به واقعیت بپیوندد با دو نوع شرکت که دارای اختلافی مهم هستند مواجه اهیم بود شرکت فاقد شخصیت حقق و شرکت دارای شخصیت حقوقی.در ادبیات حقوق کشور ما برای تمیز این دو نوع شرکت از یکدیگر دو اصطلاح شرکت مدنی و شرکت تجارتی رواج یافته است.البته این دو اصطلاح ممکن است گمراه کننده باشد و چنین تصور شود که فلسفه وجودی شرکت مدنی تجارت و سودآوری نیست و حال /لنکه حقیقت جز این است.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

گمان می کنم که اینکه برای دستیابی به تعریفی ساده از شرکت تجارتی اطلاعات کافی را در اختیار داریم:

شرکت تجارتی شکل تحول یافته شرکت مدنی است.وجه بارز این تحول ایجاد شخصیت حقوقی جدید در نتیجه عقد شرکت است.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

در قوانین ما تعریفی از شرکت تجارتی وجود ندارد و قانون تجارت صرفا به تعریف هر یک از انواع شرکت های تجارتی پرداخته است.بنابراین تعریفی که ارائه نمودم صرفا کوششی در مسیر یافتن وجه مشترک این نوع شرکت ها و برجسته ساختن وجه اختلاف آن با شرکت مدنی است.به معنی دیگر هدف از تعریف ایجاد مقدمه ای مناسب برای ورود به بحث تفصیلی است و الا دستیابی به تعریفی جامع و مانع ناممکن است و چه بسا ضروری هم نباشد.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

فایده شرکت تجارتی:                                                                  

جوهر تمامی اشکال متنوع مشارکت ها احساس نیاز به قدرت و توانایی اقتصادی بیشتر است. این نیاز گاه برای به دست آوردن سود بیشتر است مانند اینکه یکپارچه شدن دو قطعه مساوی زمین کشاورزی سهم هر مالک از سود را افزایش می دهد زیرا در این زمین بزرگ تر استفاده از ماشین آلات کشاورزی و کارگر با بازده بیشتر و قیمت کمتر ممکن می گردد.متقابلا در بسیاری از فعالیت ها ی بزرگ اقتصادی توسل به نهاد به شرکت پیش از آنکه برای کسب سود بیشتر باشد یه ضرورت مسلم است زیرا سرمایه و امکانات مورد نیاز معمولا در اختیار شخص واحد قرار ندارد.مثلا به سختی می توان تصور نمود که سرمایه گذاری جهت تولید خودرو بدون اجتماع سرمایه اشخاص متعدد امکان پذیر باشد.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

اینکه این شبهه مطرح می گردد که اگر عقودی نظیرقرض و اجاره اشخاص نیز همانند شرکت به ایجاد قدرت و توانایی اقتصادی بیشتر می انجامد وجه ممیز شرکت از این گونه عقود چیست؟

پاسخ چندان دشوار نیست. در عقودی که مثال زدیم نفع دو طرف در برابر یکدیگر قرار دارد و حال آن که در عقد شرکت همگان در سود و زیان سهیم هستند.بنابراین چنانچه به عنوان مثال برای انام فعالیتی معین سوده۵%پیش بینی شود و نرخ دریافت وام برای تامین سرمایه مورد نیاز ۲۵%باشد آنچه که شخص را به صرفنظر نمودن از سود ۲۵%و جلب شریک بجای اخذ وام متمایل می سازد احتمال نادرستی پیش بینی وی در مورد سود حاصل از فعالیت است.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

امتیاز شرکت تجارتی در برابر شرکت مدنی:                                         

پس از آگهی از فلفسه وجودی عقد شرکت نوبت به بررسی این مهم می رسد که مبنای تحول شرکت مدنی به سوی شرکت تجارتی و یا به عبارتی شرکت دارای شخصیت حقوقی چیست. بنظر می رسد که می توان لااقل سه عامل را در پیدایش این تحول موثر دانست:

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

اولا:تعداد روابط شرکا با یکدیگر و همچنین تعداد روابط شرکا با اشخاص ثالث در شرکت مدنی بسیار زیاد است.بدین معنا که در نتیجه قرارداد شرکت هر شریک با چند شریک دیگر دارای رابطه حقوقی می گردد و هر شخص ثالث نیز که با شرکت وارد معامله می شود در واقع با تمام شرکا رابطه حقوقی برقرار می کند.تعدد این روابط برای تسریع در اداره مال مشاع و حل و فصل آسان اختلافات احتمالی رموانع زیادی ایجاد می کند.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ثانیا:شخصیت فرضی شرکت تجارتی این امکان را فراهم می کند که شرکا دائما به صورت قهری یا اداری تغییر کنند اما شخصیت فرضی شرکت باقی بماند. از همین رو امروزه شاهد وجود شرکت هایی هستیم که عمر آن ها خیلی بیشتر از عمر شخصیت حقیقی است.عمر طولانی شرکت های تجارتی تاثیر مثبتی در اقتصاد جامعه دارد.

ثالثا:شخصیت حقوقی شرکت این امکان را فراهم می کند که دارایی شخصی شرکا از دارایی شخصیت فرضی حاصل از عقد شرکت جدا شود. این ویژگی برای سرمایه گذاران امنیت به وجود می آورد هرچند که ممکن است طلبکاران شرکت را با خطر مواجه نماید.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

انواع شرکت های تجارتی:                                                              

عقود معین معرفی شده در قانون مدنی برخاسته از نیاز های بومی بوده و دارای سابقه ای طولانی است لذا آگاهی عمومی نسبت به فلسفه وجودی و احکام اجمالی هر یک وجود دارد. اما در مورد انواع سشرکت ها یمعرفی شده در قانون تجارت به هیچ وجه این چنین نیست و بیگانگی نسبی آن ها با فرهنگ عامه پس از گذشت قریب صد سال از ورود آن ها به کشور ما همچنان احساس می شود.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

بنابراین معرفی انواع شرکت ها تجارتی و اشاره به وجوه امتیاز آن ها نسبت به یکدیگر پیش از ورود به بحث تفصیلی کاملا ضروری است.از این گذشته در چارچوب قانون مدنی اشخاص مجبور نیستندکه نیاز های خویش را در قالب یکی از عقود معین برآورده سازند زیرا ماده ۱۰قانون مدنی و بنا به عقیده دیگرعقد صلحچنین الزامی را منتفی می سازد.متقابلا قانون تجارت در زمینه شرکت های تجارتی فاقد این ویژگی است و اشخاص ناگزیرند برای ایجاد شرکت تجارتی یکی از قالب های از پیش تعیین شده را برگزینند.

وکیل شرکت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت و ماده ۴لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت های تجارتی منحصر به هشت نوع هستند:

-شرکت نسبی

-شرکت تضامنی

-شرکت با مسئولیت محدود

-شرکت مختلط سهامی

-شرکت مختلط غیر سهامی

-شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

-شرکت تعاونی.

وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منبع مطالب فوق الذکر کتاب حقوق شرکت های تجارتی آقای دکتر کوروش کاویانی می باشد.

برای مشاوره و وکالت در پرونده های کیفری ، حقوقی و خانواده با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986