وکیل سرپرستی کودکان (فرزندخواندگی) در مشهد

وکیل سرپرستی کودکان در مشهد

فرزندخواندگی  آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد با استفاده از خدمات حقوقی وکیل سرپرستی کودکان (فرزند خواندگی) در مشهد می توانید بهترین مشاوره و نتایج در خصوص این گونه پرونده ها داشته باشید

وکیل حرفه ای سرپرستی کودکان در مشهد

در حقوق بسیاری از کشور ها یک نوع قرابت وجود دارد که ناشی از فرزند خواندگی است فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد نوعی قرابت ایجاد می کند قرابتی که صرفا حقوقی است نه طبیعی.به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی قانون یک رابطه مصنوعی پدر-فرزندی یا مادر –فرزندی بین دونفر ایجاد می کند.

فرزند خواندگی در قانون اسلام رسمیت شناخته نشده و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود.بنابراین فرزند خواندگی در حقوق اسلام منشا اثر حقوقی نیست فرزند خوانده از پدر یا مادر خوانده ارث نمی برد و بالعکس. تکلیف به پرداخت نفقه  بین انان وجود ندارد اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می شود بر فرزند خواندگی مترتب نیست.

به نظر وکیل حرفه ای سرپرستی کودکان یا فرزندخواندگی در مشهد در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق اسلامی و فرزند خواندگی به  رسمیت شناخنه نشده است.لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند1353نام نهاد خاصی به نام سرپرستی مورد قبول واقع شده بود که تا حدی مشابه فرزند خواندگی به دیگر سخن نوعی از آن بود.این نهاد می توانست خلا ناشی از نبود فرزندخواندگی را پرکند. قانون مذبور با تصویب  حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31/6/92  نسخ شده است (ماده37)

شرایط سرپرستی کودکان (فرزند خواندگی)

از نظر وکیل دادگستری در مشهد شر ایطی که در قانون جدید برای سرپرستی مقرر شده است برخی مربوط به سرپرستان و بعضی راجع به طفل تحت سرپرستی است.

شرایط مربوط به سرپرستان

برابر مواد 3،4،5و6قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392،افراد با شرایط زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند:

 • تابعیت ایران

درحالی که در قانون پیشین اتباع خارجی هم می توانستند به شرط مقیم بودن در ایران درخواست سرپرستی کنند در قانون جدید این حق به اتباع ایران اختصاص یافته است اعم از اینکه مقیم ایران یا خارج باشند(ماده3) البته ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارت خانه یا دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نماید و سازمان موظف از با حکم دادگاه به درخواست ترتیب اثر دهد (ماده4) محرومیت اتباع خارجی از سرپرستی اطفال ایرانی ناشی از بی اعتمادی نسبت به انان و عدم اطمینان از تامین منافع مادی و معنوی کودک و نوجوان است.

 • سن بیش از 30 سال

کسانی که تقاضای سرپرستی کودک یا نوجوان را دارند باید دست کم 30 سال یا بیش از آن داشته باشد.در مورد زن و شوهری که درخواست سرپرستی می کنند کافی است که یکی از آنان بیش از 30 سال داشته باشد(ماده5)

 • تقاضای  مشترک زن و شوهریا درخواست زن یا دختر بی شوهر در سرپرستی اناث

برابر ماده 5 قانون 1392 زن وشوهری که پنج سال از ازدواج انان گذشته و صاحب فرزند نشده باشند مشروط بر اینکه یکی از انان بیش از 30 سال داشته باشد می توانند در خواست سرپرستی کنند(بند الف) چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف ماده5 معاف خواند بود (تبصره ماده 5) همچنین زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از انان بیش از 30 سال سن داشته باشد (بند ب ماده 5) می توانند تقاضای سرپرستی کنند علاوه بر موارد یاد شده قانون به دختران و زنان بدون شوهر  که مثلا بر اساس طلاق توافقی از هم جدا شده اند در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشد اجازه داده است تا سرپرستی کودکان و نوجوانان دختر را درخواست کنند(بند ج)

 • تقید به انجام واجبات و ترک محرمات (بند الف ماده6)

تشخیص تقید به انجام واجبات و ترک محرمات که جنبه مذهبی دارد دشوار است و باید این تقید را مفروض دانست زیرا از نظر اسلامی اعمال مسلمان را باید حمل به صحت کرد.

 • عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت مواد مقرر در قانون مجازات اسلامی (بند ب ماده 6)
 • تمکن مالی (بند ج ماده 6)

بدیهی است که اگر کسی تمکن مالی نداشته باشد نمی تواند هزینه های زندگی طفل یا نوجوان را تامین کند و شایسته سرپرستی نیست در ارتباط با تمکن مالی به موجب قانون جدید :دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که در خواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند تشخیص نوع یا میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است

در مواردی دادگاه تشخیص دهد اخذ تشخیص عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در اینده صادر می کند در تبصره ماده حتی به دادگاه اجازه داده شده است که بر اساس مصلحت کودک یا نوجوان بدون اخذ تضمین یا تعهد کتبی حکم سرپرستی صادر نماید مانند موردی که طفل خود دارای تمکن مالی است و به حمایت مالی سرپرست نیاز ندارد

 • عدم حجر (بند د ماده6)

واضح است محجوری که خود نیاز به سرپرست دارد نمی تواند سرپرستی دیگری را به عهده بگیرد

 • سلامت جسمی وروانی لازم وتوانایی عمل برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی (بند و ماده 6)
 • نداشتن اعتیاد به مواد مخدر مواد روان گردان و الکل (بند و ماده 6)
 • صلاحیت اخلاقی(بند ز ماده 6)

بی شک کسانی که صلاحیت اخلاقی نداشته باشند نمی توانند فرزندانی شایسته و با اخلاق تربیت کند.

 • عدم ابتلا به بیماری واگیردار و یا صعب العلاج (بند ح ماده 6)
 • اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی

مقصود ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی است که علاوه بر دین اسلام (مذاهب مختلف) شامل ادیان مسیحی،کلیمی و زرتشتی است بنابراین پیروان ادیان غیر رسمی نمی تواننداز مزایای سرپرستی بهره مند گردند. برابر تبصره 1 ماده 6 رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان سرپرستی وی را به در خواست کنندگان مسلمان می سپارد بنابراین بنابراین درخواست کنندگان غیرمسلمان نمی توانند سرپرستی کودک و نوجوان مسلمان را به عهده بگیرند. سرپرستی مسلمان بر کودک یا نوجوان غیرمسلمان با رعایت مصلحت او و به حکم دادگاه مجاز است.

در سرپرستی کودکان حق اولویت با چه کسانی می باشد؟

قانون جدید برای برخی از متقاضیان سرپرستی که واجد شرایط قانونی هستند اولویت قائل شده است:

 • برابر تبصره 2 ماده 2 اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند سپس زن و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن وشوهر دارای فرزند است.
 • درخواست کنندگان کمتر از 50 سال سن نسبت به درخواست کنندگانی که 50 سال سن و بیشتر دارند در شرایط مساوی الویت دارند (تبصره3ماده5)زیرا افراد زیر 50سال معمولا نشاط و آمادگی بیشتری برای نگهداری و تربیت فرزند دارند.
 • در صورتی که متقاضی سرپرستی ادعای یافتن طفل را بنماید و ادعای او در دادگاه اثبات شود در الویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد(تبصره 2ماده6)
 • در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هریک از آنان وجود شرایط سرپرستی به او واگذار می شود و در صورت تعدد و یکسانی شرایط متقاضیان سرپرست با قید قرعه انتخاب می گردد.در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم به همین نحو عمل می شود (تبصره 2ماده8).اقارب طبقه دوم شامل اجدادو جدات وبرادر و خواهر و اولاد آنها هستند و اقارب طبقه سوم مشتمل بر عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و اولاد آن ها می باشند.
 • افرادی که به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان عهده دار بودند با دارا بودن شرایط مقرر در قانون نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند(ماده30)

شرایط کودک یا نوجوان

سپردن سرپرستی کودک و نوجوان به افراد واجد شرایط در صورتی مجاز است که وی دارای یکی از شرایط زیر باشد.

 • امکان شناخت هیچ یک از پدرمادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد (بند الف ماده8)
 • پدر،مادر،جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند (بند ب ماده8)
 • افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان بهزیستی سپرده شده و تا زمان 2سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان پدر و مادر و جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند (بندج ماده8)
 • هیچ یک از پدر،مادر،جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا تعیین ناظر نیز حاصل نشود(بند د ماده8)
 • سن کودک یا نوجوان از16سال کمتر باشد.برابر ماده 9 قانون 1392 کلیه کودکان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر 16 سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده8 این قانون باشند (شرایط مذکور در بند1تا4)مشمول مفاد این قاعده می گردند.

صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی

امروزه با توجه به قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391رسیدگی و اخذ تصمیم درباره سرپرستی کودکان بی سرپرست به دادگاه خانواده محول گردیده است(بند16ماده4ق.ج.ح.خ) در شهرستان مشهد مجتمع قضایی شهیدمظهری واقع در بلوار شفا به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است و طبق ماده31 قانون جدید سرپرستی دادگاه محل اقامت درخواست کننده صالح برای رسیدگی به این امر است.

به علاوه این که فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بدون سرپرستی اقلیت های دینی ایرانیان و زرتشتی،کلیمی و مسیحی جزء احوال شخصیه آنان است با توجه به اصول12و13 قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 3/4/1312و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه مسائل مربوط به فرزند خواندگی آنان می توانند در دادگاه خانواده رسیدگی شوند برابر تبصره ماده 4ق.ج.ح.خ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در این زمینه نیز معتبر شناخته شده و توسط محاکم قضایی دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد.

رسیدگی در دادگاه خانواده یا تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی واقع در سطح شهرستان مشهد می باشد و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی انجام می شود (ماده8ق.ج.ح.خ) ولی افراد واجد شرایط باید سرپرستی کودکان و نوجوانان را از سازمان بهزیستی شهرستان مشهد درخواست کنند و سازمان مکلف است ضمن اعلام نظر کارشناسی تقاضا را به دادگاه صالح تقدیم داد و دادگاه با لحاظ نظر سازمان در این خصوص تصمیم می گیرد (ماده 11قانون جدید)

مراحل صدور قرار یا حکم سرپرستی

برابر قانون جدید تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی ارائه گردد.سازمان مکلف است حداکثر پس از دوماه با اظهار نظر کارشناسی درخواست را به دادگاه صالح تقدیم دارد.دادگاه پس از احراز شرایط مقرر در قانون و با لحاظ نظریه سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام نماید.قرار صادره به دادستان، متقاضی یا متقاضیان و سازمان ابلاغ می گردد. (ماده11).

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی درصورت زوال یا عدم تحقیق هریک از شرایط مقرردر این قانون به تقاضای دادستان یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید..(ماده12)پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان بهزیستی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد به شرط انکه

اولا :سرپرست یا سرپرستان برابر ماده14 قانون جدید بخشی از اموال خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کرده یا بر طبق نظر دادگاه تعهد کتبی به تملیک داده باشند یا لااقل دادگاه براساس مصلحت کودک یا نوجوان آنان را از تملیک یا تعهد مزبور معاف کرده باشد

ثانیا: سرپرست یا سرپرستان طبق ماده15 تعهد کرده باشند هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل کودک یا نوجوان را تامین نمایند و همچنین تنظیم قرارداد بیمه عمر به نفع کودک یا نوجوان با نظر سازمان منعقد کرده باشند(ماده13).البته این تدابیر برای حمایت از کودک و نوجوان و تامین آینده او از لحاظ مالی است.

با وجود این در تبصره ماده14 آمده است:در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده تملیک مال یا تعهد به آن به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید. مثلا ممکن است کودک یا نوجوان اموالی را از طریق ارث به دست آورده و نیازی به حمایت مالی نداشته و فقط تربیت و نگهداری او مطرح باشد.

در کلیه مواردی که سرپرست تعیین می شود دادگاه مکلف است رو نوشت رای را جهت اطلاع به بهزیستی ارسال نماید و سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی نسبت به این دسه از افراد نظارت کند(ماده33)

موارد فسخ حکم سرپرستی

برابر ماده 25 قانون جدید حکم سرپرستی پس از اخذ کارشناسی سازمان بهزیستی در موارد زیر فسخ می شود.

 • هریک از شرایط مقرر در ماده 6 این قانون منتفی گردد (ر.ک.بند4تا12ش22که منطبق با بند های الف تا ط ماده6 قانون است)
 • تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان  در صورتی که سوء رفتار کودک و نوجوان برای هریک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
 • طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند. قابل ذکر است که رشد بر طبق قواعد عمومی با رسیدن شخص به سن 18 سال تمام شمسی حاصل می شود مگر این که دادگاه قبل از رسیدن به این سن و پس از بلوغ رشد نوجوان را احراز کند.
 • مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشد.

برابرماده24 قانون جدید دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.

آثار سرپرستی یا فرزند خواندگی

از نظر وکیل خانواده سرپرستی که به موجب قانون و با حکم دادگاه برقرار می شود آثاری به بار می آورد یعنی حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که تا حدی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر نسبی و اولاد است. ماده17 قانون جدید که مشابه ماده11قانون پیشین است مقرر می دارد:تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری تربیت نفقه با رعایت تبصره ماده15و احترام نظیر تکالیف والدین نسبت به سرپرس احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.

نگهداری و تربیت

نگهداری و تربیت طفل برعهده سرپرست یا سرپرستان است. همان طور که و مادر مکلف به نگهداری و تربیت طفل خود هستند سرپرست یا سرپرستان نیز همین تکلیف را بر عهده دارند.

با وجود این برابر ماده20قانون جدید در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آن ها دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید.رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

نفقه

نفقه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی چنان که گفته شد بر عهده سرپرست یا سرپرستان است.(ماده 17)و به نظر می رسد که این نفقه اصولا تابع احکام نفقه اقارب (والدین و اولاد)است.

اداره اموال

قانون جدید در صورتی اداره ی اموال ضغیر را به سرپرست یا سرپرستان واگذار می کند که طفل فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و دادگاه قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد(ماده16)

صدور گذر نامه و خروج از کشور

صدور گذر نامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است.دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی با رعایت مصلحت فرد تحت سرپرستی اتخاذ تصمیم می نماید(ماده23)

نام خانوادگی کودک یا نوجوان

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید.ضمنا اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسب واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید(ماده22)

برخورداری از مستمری وظیفه

برابر ماده19 قانون جدید در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان  که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و با تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

احترام

تنها تکلیفی که به صراحت برای فرزند خوانده مقرر شده است احترام به سرپرست یا سرپرستان است ماده17 قانون جدید مقرر می دارد: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست احترامات مناسب با شان وی را رعایت کند. احترامات مناسب با شان سرپرست عرفی است و فرزند تحت سرپرستی وظیفه دارد به پدر خوانده و مادر خوانده خود در حدود متعارف احترام کند چنانکه فرزند نسبی همین وظیفه را دارد (ماده1177ق.م.)بدیهی است که احترام فقط در گفتار نیست بلکه کردار و رفتار کودک یا نوجوان هم باید احترام آمیز باشد.

منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده بداند. این تبصره که از یک سو ازدواج را ممنوع اعلام کرده و از سوی دیگر با رعایت مصلحت فرزند خوانده آن را با تشخیص دادگاه مجاز شناخته است از جهات مختلف قابل ایراد است.

 ارث

از قانون جدید که مبتنی بر فقه است چنین بر می آید که در مورد حقوق و تکالیف سرپرست یا سرپرستان و کودک و نوجوان باید به موارد مصرح در قانون بسنده کرد.بنابراین نمی توان بین آنان حق توراث قابل شد.توراث در فقه و قانون مدنی فقط در میان اقرباءنسبی پیش بینی شده و قابل تعمیم به فرزند خواندگی یا سرپرستی نیست.منبع تخلیص مطلب کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی می باشد. برای مشاوره و کالت در خصوص پرونده های خانواده از جمله سرپرستی کودکان با وکیل سرپرستی کودکان یا  فرزندخواندگی در مشهد 09152055986 در تماس باشد.

مزایا مراجعه به وکیل سرپرستی کودکان در مشهد

وکیل خانواده در مشهد به صورت تخصصی در دعاوی سرپرستی یا فرزندخواندگی دعاوی مشاوره و اعلام وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل خانواده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله وکیل فرزندخواندگی در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل سرپرستی کودکان در مشهد با توجه اهمیت موضوع و زمان رسیدگی  و همچنین ادله و مستندات طرفین  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . در صورتی که قرادادی خصوصی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 تعیین می گردد.

شماره و آدرس دفتر وکیل سرپرستی کودکان در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل سرپرستی کودکان در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص خانواده استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *