وکیل رفع تصرف عدوانی در مشهد

وکیل رفع تصرف عدوانی

زمانی که موضوع دعوا تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد دعاوی تصرف مطرح می شود تجربه و تخصص وکیل رفع تصرف عدوانی در مشهد  باعث جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و…. اصحاب دعوا در مجتمع های قضایی شهرستان می گردد.

وکیل حرفه ای رفع تصرف عدوانی در مشهد

دعاوی رفع تصرف عدوانی از اقسام دعوای ملکی محسوب می شوند که وکیل ملک در مشهد به صورت حرفه ای و تخصصی در آن فعالیت دارد  در دعاوی تصرف ادعای خواهان مبتنی بر استفاده ی عملی و یا در اختیار داشتن شی یا حق مورد نظر می باشد.

در حقیقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدوانا از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه ی دلایل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید.با توجه به این مقررات اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین ممنوع می باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی مالک ملک باشد.

 دعوای تصرف عدوانی:

دعوای تصرف عدوانی دارای دوجنبه کیفری و حقوقی می باشد در قانون مجازات اسلامی برای جرم تصرف عدوانی مجازات حبس در نظر گرفته شده است که وکیل کیفری در مشهد  آن را طی مطلب جداگانه توضیح داده است در این مطلب وکیل حقوقی در مشهد  به جنبه حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی می پردازد.

به موجب ماده158ق.ج. دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خودرا نسبت به آن مال درخواست می نماید.پس در  دعوای تصرف عدوانی:

  • مدعی در اثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته باشد یا نداشته باشد متمسک نمی شود.
  • مدعی ادعا می کند که خوانده ملک را از تصرف وی خارج نموده است.
  • مدعی ادعا می کند که تصرفات خوانده عدوانی است بی آنکه به مالک بودن یا نبودن خوانده اشاره نماید.

اوصاف تصرف در دعوای رفع تصرف عدوانی:

تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه ی غیر دارد.اوصاف تصرف خواهان و خوانده باید جداگانه بررسی شود.

تصرف خواهان: تصرف قبلی خواهان دعاوی تصرف باید به گونه ای که در نظر عرف خواهان متصرف شناخته شود. از این رو تصرف باید مستقر مستمر علنی غیر مبهم و کامل باشد.

در حقیقت اگر استیلای شخص بر مال یا حقی مستقر نگردیده و متزلزل باشد یا استیلای او منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی استیلای او را در ابهام و تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد در نظر عرف چنین حالتی تصرف شمرده نشده و قانونگذار از چنین وضعیتی حمایت نمی کند.

تصرف خوانده: خوانده در صورتی محکوم می شود که بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله ی قانونی اقدام کرده باشد.

ویژگی های مال مورد تصرف:

مالی که ادعای تصرف سابقه بر آن شده باید غیر منقول باشد البته تفاوتی نمی نماید که متصرف مال غیر منقول مربوط آن را انفرادا یا مشترکا در تصرف داشته.

نحوی رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی در مشهد

قانونگذار از طریق این دعوا تصرف را مورد حمایت قرار داده زیرا شخصی که ملک را عدوانا از تصرف خواهان خارج نموده باید با تحقق سایر شرایط و محکوم شدن در دعوا ملک را به متصرف قبلی برگرداند حتی اگر خود مالک ملک باشد.در دعوای تصرف عدوانی نیز دادگاه مانند سایر دعاوی تصرف وارد دلایل مالکیت نمی شود و تنها به این امر رسیدگی می کند که خواهان قبلا متصرف بوده و خوانده ملک را از تصرف او خارج کرده و این تصرف عدوانی بوده است در صورت احراز این امور خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید(ماده174ق.ج.) در مقابل اگر هر یک از امور مزبور یا به طریق اولی هیچ یک از آنها اثبات نشود دادگاه های حقوقی شهرستان مشهد خواهان را محکوم به بی حقی می نماید حتی اگر مالک ملک باشد.البته همان گونه که آمده است شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه ی دعوای مالکیت نمی باشد که ممکن است به پیروزی شخصی بیانجامد که در دعوای تصرف عدوانی محکوم شده است.بنابراین قانونگذار با تدوین مقررات مزبور از تصرف حمایت نموده و غیر متصرف را حتی اگر مالک باشد از تصرف عدوانی منع و متصرف را در برابر تمام اشخاص از جمله مالک حمایت نموده است.

تکلیف آثار اقدامات انجام شده در ملک توسط متصرف عدوانی:

چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی در ملک مورد تصرف عدوانی اشجاری غرس و یا اقدام به احداث بنا نموده باشد اشجار و بنا پس از اجرای حکم تصرف عدوانی در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت ملک بوده و ظرف یک ماه از تاریخ حکم نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه ی دعوا نماید (ماده164ق.ج.) در غیر این صورت بنا و یا درختان کاشته شده قلع و قمع می گردند.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی:

با توجه به حکم کلی ماده 1ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373دعاوی تصرف نیز در مرحله ی بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.ماده 12ق.ج نیز از نظر محلی دادگاهی را صالح می داند که مال غیرمنقول در حوزه ی آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بنابراین دعاوی تصرف می بایست در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود. مطلب فوق برگرفته از کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس می باشد

وکیل خوب اقامه دعوا رفع تصرف عدوانی در مشهد :

این گونه دعوای ابتدائا از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می گردند و به یک از شعب حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی(چهارطبقه) واقع در بلوار مدرس شهرستان مشهد ارجاع می گردد  در عین حال رسیدگی به دعاوی تصرف دردادگاه مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.

 وکیل تجدیدنظرخواهی از دعوای رفع تصرف عدوانی در مشهد

رایی که دادگاه در دعاوی تصرف  صادر می نماید چون این دعاوی غیر مالی می باشند در هر حال قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی واقع در بلوار ساجدی شهرستان مشهد می باشند

مزایا مراجعه به وکیل رفع تصرف عدوانی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل ملکی  به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی رفع تصرف عدوانی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی ملکی  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص دادگستری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل رفع تصرف عدوانی در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی و مدت زمان رسیدگی و… معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل  در صورتی که توافق خصوصی وجود نداشته باشد حاکم می باشد و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل رفع تصرف عداونی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های ملکی  شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل رفع تصرف عدوانی  در مشهد به ادرس میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک طبقه 8 واحد 808 دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل ملک در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *