وکیل دیه در مشهد

وکیل دیه در مشهد

در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات و جبران آن مطالبه دیه می باشد وکیل دیه در مشهد براساس تجربه و تخصصی که در زمینه مطالبه دیه دارند احقاق حق و رسیدن به نتیجه مطلوب موکل  سرلوحه وی می باشد.

تعریف دیه در قانون و فقه

دیه که در فارسی به ان خونبها می گویند در فقه اسلامی عبارت  از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جنایات به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود

تعریف فقهی دیه در مواردی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392منعکس شده است.مطابق ماده 17قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس اعضاء و منافع و جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. تقریبا همین تعریف در ماده 448 قانون مجازات تکرار شده است.

وکیل حرفه ای مطالبه انواع دیه  در مشهد

همان گونه که اشاره شد  دیه به سبب جنایات اعم از عمدی و غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع  به قربانی و یا اولیای دم تعلق می گیرد

وکیل خوب مطالبه دیه قتل

زمانی که قتل عمدی صورت بگیرد و اولیای دم بنا به هر جهت مایل به قصاص نباشند و خواهان مطالبه دیه باشند و همچنین در تمامی قتل های غیرعمد از قبیل فوت در  اثر تصادفات رانندگی، پرتاب از ساختمان محل کار  و….. اولیای دم قربانی جرم می توانند مطالبه دیه کنند . مقنن در سال 1392از ذکر گونه های دیه در قانون مجازات اسلامی خودداری کرده و به ذکر جمله زیر در ماده 549  بسنده کرده است:موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

دیه اتلاف اعضای بدن 

منظور ما از اعضا آن دسته از اعضایی است که ظاهر می باشند مثل دست ،پا،چشم،گوش،لب،بینی؛زبان،پلک و دندان.قاعده کلی آن است که اعضای فرد مثل زبان بینی گردن ستون فقرات نخاع و آلت تناسلی دیه کامل دارند ماده563 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.دیه اعضا مورد اشاره به ترتیب در مواد592بینی 611زبان 626گردن 647ستون فقرات 648 نخاع 622آلت تناسلی مرد و664اندام تناسلی زن به میزان دیه کامل تعیین شده است.دیه هریک از اجزای زوج مثل چشم گوش لب فک دست پا پستان هریک از دو طرف اندام تناسلی زن و بیضه معادل نصف دیه کامل و دیه از بین بردن هر دو آن ها معادل دیه کامل است .

دیه از بین رفتن منافع

از نظر وکیل دادگستری منظور از منفعت،  استفاده ای است که از هریک از اعضا و دستگاه های بدن انتظار می رود که از جمله مهم ترین آن ها حواس پنج گانه انسان است.زائل کردن عقل یا از بین بردن یک منفعت یا حس مهم به طور کامل موجب تعلق دیه کامل خواهد شد

ولی اگراهمیت آن حس یا منفعت چندان زیاد نباشد دیه کمتر و یا ارش به آن تعلق خواهد گرفت.بنابراین دیه از بین رفتن حس لامسه و حس چشایی بر خلاف سایر حواس تنها موجب ارش و نه تعلق دیه کامل می شود.

دیه جراحات

در فقه اسلامی معمولا جراحات وارده بر سرو صورت از سایر جراحات تفکیک شده اند و به دلیل آشکار بودن آن ها و تاثیر سوءآن ها بر زیبایی فرد برخورد خاصی با آن ها شده است.ماده709 قانون مجازات اسلامی دیه جراحات وارده بر سر و صورت را که طبق تبصره ماده شامل گوش بینی لب زبان و داخل دهان هم می شود در 9 حالت به شرح زیر پیش بینی کرده است.

 • دیه حارصه،که عبارت است از خراش پوست بدون آن که خون از آن جاری شود می باشد یک صدم دیه کامل است.
 • دیه دامیه،که عبارت است از خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شده با جریان خون کم یا زیاد همراه باشد دو صدم دیه کامل است.
 • دیه متلاحمه،که عبارت از جراحتی است که به موجب بریدگی عمیق گوشت شده ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد عبارت از سه صدم دیه کامل است.
 • دیه سمحاق،که عبارت از جراحتی است که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان برسد چهار صدم از دیه کامل است.
 • دیه موضحه،که عبارت از جراحتی است که از گوشت گذشته و با کنار زدن پوست نازک روی استخوان آن را آشکار کند پنج صدم دیه کامل است.
 • دیه هاشمیه،یعنی شکستن استخوان یک دهم دیه کامل است.
 • دیه منقله،یعنی جراحتی که درمان ان جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد پانزده صدم دیه کامل است.
 • دیه مامومه،یعنی جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل است.
 • دیه دامغه،یعنی جراحتی که کیسه مغز را پاره کند ثلث دیه کامل به علاوه ارش بابت پاره شدن کیسه مغز است.

دیه شکستگی یا جدا کردن استخوان ها

قانون مجازات اسلامی دیه شکستگی بعضی از استخوان ها را به طور خاص در مواد مختلف ذکر کرده است.دیه شکستگی گردن در صورت کج شدن آن شکستگی استخوان بینی در صورت اصلاح نشدن آن شکستگی ستون فقرات در صورت معالجه نشدن شکستگی دو استخوان تر قوه در صورت درمان نشدن شکستگی استوان دنبالچه در صورت عدم ضبط مدفوع توسط مجنی علیه به ترتیب در مواد 626،593،647،655،651قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 معادل دیه کامل دانسته شده است.

دیه مو ها

در صورتی که موی زن یا مرد و یا ریش مرد به گونه ای  از بین برده شود که طبق نظر کارشناس دیگر نروید به موجب مواد576و577 قانون مجازات اسلامی باید دیه کامل پرداخت شود.

دیه ازاله بکارت

ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دیه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگر را در صورتی که بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل دانسته است. البته ماده 231 در موارد زنای به عنف و در حکم آن علاوه بر مجازات مقرر پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل را به طور توامان ضروری دانسته است.

تعیین دیه بر اساس جنسیت و دین

علاوه بر نوع صدمه،  جنسیت و دین مجنی علیه نیز در تعیین میزان دیه قابل پرداخت به وی موثر می باشد

میزان دیه زن و مرد (دیه براساس جنسیت)

ماده560 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392به پیروی از نظر مشهور امامیه که مبتنی بر برخی از روایات می باشد اشعار می دارد دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد و به موجب ماده 550 دیه قتل زن نصف دیه مرد است.

موارد سقوط دیه

می توان گفت که دیه به یکی از دو صورت ساقط خواهد شد:

 • پرداخت دیه توسط مجرم و یا بستگان وی
 • ابراءدیه  توسط صاحبان حق.

این ابراء(عفو)ممکن است توسط شخص مجنی علیه در جنایات مادون نفس یا توسط اولیای دم یا برخی از آن ها با دادن سهم بقیه در قتل انجام گیرد.

مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی می باشد

 

وکالت وکیل حرفه ای دیه در دادگاه های کیفری مشهد

بر اساس جهات تعقیب ، دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می کنند گواهی پزشکی قانونی  ، ارجاع به کارشناس  و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایا مراجعه به وکیل دیه در مشهد

وکیل کیفری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار گرفتن در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری مطالبه دیه در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است. حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل دیه در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری مطالبه دیه شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم تخریب  در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیا ناز مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری تصادفات رانندگی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *