وکیل خلع ید در مشهد

وکیل خلع ید در مشهد

در این مقاله وکیل ملکی در مشهد در خصوص موضوعاتی مثل “خلع ید چیست – ارکان دعوای خلع ید – مقایسه خلع ید با دستور تخلیه و تصرف عدوانی – هزینه های دادرسی دعوای خلع ید – رویه دادگستری مشهد در خصوص خلع ید – مشخصات و مزایا وکیل خلع ید در مشهد – خلع ید از ملک مشاع و… ” توضیحات لازم را ارائه می دهد.

مفهوم خلع ید

خلع در لغت از جمله به معنی جدا کردن و کوتاه کردن دست کسی و ید در لغت به معنی قدرت سلطه و تصرف در مکان است.بنابراین خلع ید به مفهوم چیزی را از دست کسی بیرون آوردن یا به تصرف و سلطه کسی بر چیزی پایان بخشیدن است.اما  از نظر وکیل دادگستری در حقوق اصطلاح خلع ید در موردی به کار می رود که مال غیر منقولی از دست شخصی که بر آن تصرف غیر قانونی دارد بیرون آورده شود یعنی به سلطه وی بر آن ملک پایان داده شود.

تعریف دعوای خلع ید

دعوای خلع ید دعوایی است که مدعی مالکیت ملکی با تکیه بر مالکیت خود علیه متصرفی که حسب ادعای خواهان غاصب آن ملک تلقی می شود اقامه نموده تا دادگاه با صدور حکم خلع ید و سپس قسمت اجرا با اجرای آن حکم به ید یعنی تصرفات غاصبانه متصرف پایان داده یا به دیگر سخن ید وی را از ملک خلع کند

بنابراین هرگاه کسی به طور غاصبانه و بدون مجوز قانونی بر حق دیگری به صورت عمدا یا بدون سوء نیت تسلط پیدا کند قانونا و شرعا  موظف است که عین مال مغصوب را به مالک برگرداند و تفاوتی ندارد که غاصب به زیان مالک از حق دیگری منتفع گردد یا هیچ سودی از آن نبرد

در دعوای خلع ید مالک به استناد سند رسمی مالکیت خویش علیه متصرف غیرقانونی طرح دعوا می نمائید و انتزاع ید عدوانی و غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیرمنقول خویش را از مرجع قضایی مطالبه می کند  دعوای خلع ید یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در مراجع دادگستری شهرستان مشهد می باشد

درقانون مدنی تنهادرماده18خلع یدبه کاررفته است.دراین ماده تقاضای خلع ید ازملک ازجمله دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعلام شده که تابع اموال غیرمنقول غیرمنقول تبعی است.درقانون ایین دادرسی مدنی اگرجه تصریح نشده امااین دعوادرکناردعوای تصرف عدوانی یارفع تصرف عدوانی ازملک مواد158به بعد و دعوای تخلیه ی یدازملک یااستردادملک ماده ی171قرارمی گیرد

ارکان دعوی خلع ید

دعوای خلع ید همانند سایر دعوای ارکان و شرایطی دارد که در صورت فراهم بودن آنها می توان دادخواست خلع ید را به مرجع قضایی شهرستان مشهد تقدیم نمود

الف: موضوع دعوا باید مال غیرمنقول باشد

اکثریت حقوقدانان و رویه عملی در مراجع دادگستری دعوی خلع ید را صرفا نسبت به اموال غیرمنقول از قبیل زمین و آپارتمان و…. قابل استماع می دانند و در خصوص اموال منقول  رویه بر این امر می باشد که می بایست دادخواست  استرداد مال را مطرح نمود.

ب:تصرف توسط خوانده یا خواندگان دعوا

لازمه طرح دعوی خلع ید و رسیدگی به آن ، مطابق با ماده ۳۰۸ قانون مدنی وقوع غصب است تصرف مال متعلق به غیر ممکن است به مباشرت باشد یا با واسطه باشد تصرفی از نظر قانون  واجد ارزش می باشد که سلطه متصرف  برمال به منظور خارج نمودن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی باشد .

ج: عدوانی بودن تصرف خوانده یا خواندگان

تصرف مال دیگری از لحاظ قانونی در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف ، غیر مجاز و غیر قانونی باشد . عداوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است تصرفات متصرف برای غاصبانه و عدوانی بودن باید بدون اجازه مالک باشد . ماده ۳۱۰ قانون مدنی بیان می دارد اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .

توجه شود که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف ، دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هرگونه اثر حقوقی است

د: مالکیت رسمی خواهان

با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳  صدور رای در دعوی مالکیت منوط به احراز مالکیت رسمی خواهان می باشد و مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و به ویژه ۲۲ قانون ثبت  مالکیت خواهان در صورتی که در دفتر ثبت اسناد واملاک پلاک ثبتی ملک به نام خواهان به ثبت رسیده باشد.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه

در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده محور رسیدگی است اما در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نمایند که خواهان با ارائه ادله متناسب مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید خوانده اثبات کند دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی با دعوای تخلیه ید متفاوت است  زیرا در این دعوا خوانده می‌پذیرد که مالک نیست و خواهان مالک است و در مقابل خواهان می پذیرد که ید خواهان قانونی است و غاصبانه نمی‌باشد اما خواهان ادعا می نماید که ادامه ید خوانده بر ملک برخلاف قرارداد و یا قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد مانند دعوای تخلیه ید علیه مستاجر

تعریف خلع ید در مفهوم اخص  واعم

حکم خلع ید به مفهوم اخص در دعوای خلع ید یا دعوای مالکیت به سود خواهان که مالک است علیه متصرفی صادر میشود که تصرفات وی درملک غاصبانه تلقی میشود. بنابراین دایر مدار رسیدگی به دعوای خلع ید و حکمی که در این دعوا به سودخواهان صادرمی شود مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

با توجه به نکات مورد اشاره دعوای خلع ید به مفهوم اعم شامل دعوای خلع ید به مفهوم اخص دعوای مالکیت دعوای تخلیه ید و دعوای تصرف عدوانی یا رفع تصرف عدوانی است. همچنان که دیده شد دعوای خلع ید به مفهوم اخص و دعوای تخلیه ی ید و دعوای تصرف عدوانی سه دعوای متفاوت ازیکدیگرند تا انجا که حتی برای نمونه خواهان دعوایی جهات و دلایل دعوای تخلیه ی ید را در دعوا و دادخواست خودمطرح نماید برای نمونه وجود رابطه ی استیحاری و دلایل ان اما خواسته ی دعوا را خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی تعیین کند معمولا دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند. مطلب فوق برگرفته از کتاب های اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی  دکتر عبدالله شمس می باشد

وکیل خلع ید از ملک مشاع در مشهد

در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یک نفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد .

مال مشاع در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند.

از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  در طرح دعوای خلع ید مشاعی باید به نکات زیر توجه کرد:

  • در ملک مشاعی طرح دعوی علیه تمامی شرکا ضروری نمی باشد(البته نظرمخالف هم وجود دارد)
  • در ملک مشاعی طرح دعوی علیه همه متصرفین ضروری نیست
  • طرح دعوی از سوی یک یا چند تن از مالکین مشاعی جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشد.

هزینه های که باید در دعوی خلع ید انجام داد

هزینه های که باید در طرح دعوای خلع ید انجام داد شامل موارد زیر می باشد

الف :هزینه دادرسی

به موجب بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۴ در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید می نماید، لیکن از از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در منطقه ، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .

ب: حق الوکاله وکیل

میزان حق الوکاله وکیل خلع ید در مشهد با توجه به موضوع دعوا و اهمیت آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد حکم فرماست.

ج:حق الزحمه کارشناس

در صورتی که موضوع نیاز به کارشناسی داشته باشد حسب مورد اصحاب دعوا باید حق الزحمه کارشناسی را پرداخت کنند.

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای خلع ید را دارد: 

مطابق با ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد بنابراین در شهرستان مشهد شعب  دادگاه های حقوقی واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (چهارطبقه) واقع در بلوار مدرس در حال حاضر به دعوای خلع ید رسیدگی می کنند.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل خلع ید در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های ملکی شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی در مشهد به ادرس مشهد ، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک طبقه 8 واحد 808 دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص ملکی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل خلع ید در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *