وکیل حق انتفاع در مشهد


  وکیل حق انتفاع در مشهد

مطابق ماده 40 قانون مدنی:حق انتفاع عبارت از حقی است که، به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخص واگذار می شود.پس،در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع آن دو صاحب حق وجود دارد.1)منتفع،که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده.2)مالک که صاحب عین است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

حق انتفاع حق عینی است و موضوع آن باید شی مادی باشد.حق انتفاع از دین و حقوق معنوی مانند حق مولف و مخترع را باید بر طبق مفاد 10قانون مدنی بررسی کرد و در این مبحث تنها قواعد مربوط به اموال مادی گفته می شود.ولی حق انتفاع اختصاص به اموال غیر منقول ندارد و نسبت به اموال منقول نیز برقرار می شود (ماده46قانون مدنی).

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

اقسام حق انتفاع:

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته تقسیم کرده.

الف : حق عمری

به موجب ماده41 قانون مدنی:عمری عق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد.

اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می شود.ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

ب: حق رقبی:

ماده42قانون مدنی می گوید:رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت مینی برقرار می شود. تفاوت عمده عمری و رقبی در این است که در قسم اخیر مدت برقراری از طرف مالک معین شده و ارتباطی به عمر دو طرف یا شخص ثالث ندارد.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

ج: حق سکنی

اگر حق انتفاع ناظر به سکومن در محل باشد به این اعتبار سکنی نامیده می شود.مدت برقراری حق ممکن است معین یا به مدت عمر مالک و منتفع و شخص ثالث یا به طور مطلق و همیشگی باشد(ماده43ق.م.). پس سکنی از نظر مدت قسم ممتازی از حق انتفاع نیست و فقط از نظر کثرت استعمال و شیاع آن قانون نام خاصی برای حق سکونت کرده است.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

حبس مطلق در حق انتفاع به چه معنا می باشد:      

در قرارداد حق انتفاع ضرورت ندارد که مدت ایجاد حق معین شود .مالک می تواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار کند.در این صورت مالک می تواند هرگاه که بخواهد رجوع کند و در هر حال با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود.

ماده44قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت رجوع کند..

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

ایجاد حق انتفاع در اثر عقد ممکن است:             

حق انتفاع در اثر قرارداد بین مالک و صاحب حق برقرار می شود. این قرارداد جز در مورد وقف که تابع شرایط خاصی است در قانون مدنی عنوان مخصوص ندارد و شرایط درستی آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی معاملات باید تعیین کرد پس مالک و صاحب حق باید  باید با اراده سالم و از روی رضا و رغبت در ایجاد حق تراضی کنند بالغ عاقل و رشد باشند و مال موضوع حق را تعیین کنند و اگر جهت برقراری حق را اعلام کرده باشند این جهت باید مشروع باشد(ماده 190قانون مدنی).

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

حق انتفاع را از دو راه می توان ایجاد کرد:

1)مالک به طور مستقیم حق انتفاع از ملک خود را به دیگری واگذار می کند:واگذاری حق انتفاع در غالب موارد رایگان است.

2)گاه حق انتفاع به طور غیر مستقیم در اثر قرارداد ایجاد می شود :بدین ترتیب که هنگام انتقال عین انتفاع از آن برای مالک محفوظ می ماند.برای مثال پدر خانواده اموال خود را به نزدیکان خود می بخشد و حق انتفاع از آن را تا مدتی که زنده است برای خود نگاه می دارد.برقراری حق انتفاع به وسیله وصیت نیز ممکن است و موصی می تواند عین مال را برای وارثان باقی بگذارد و حق انتفاع از آن را به دیگری منتقل کند یا عین را به موصی لهذ تملیک کند و انتفاع از آن را تا مدتی مخصوص به وارثان سازد.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

زوال حق انتفاع  

اسبابی عامی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می شود عبارت است از:

1.تلف مال موضوع حق:اگر مالی که موضوع حق انتفاع است در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص از بین برود حق منتفع نیز به تبع آن زائل خواهد شد(بند2ماده51قانون مدنی).ولی اگر بخحشی از عین تلف شود حق انتفاع نسبت به آنچه باقی مانده است از بین نمی رود.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

2.اعراض صاحب حق:اگر منتفع به اختیار از حق خود بگذرد و آن را اسقاط کند مالکیت صاحب عین کامل می شود و حق انتفاع از بین می رود.

3.فک ملک:اگر مالی بر اثر ملی شدن و به موجب قانون از ملکیت خصوصی اشخاص خارج شود حق انتفاع نیز از بین می رود.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

4.شرط خیار:در صورتی که در قرارداد انتفاع حق فسخ در مورد معینی برای مالک پیش بینی شده باشد.

شرط خیار در وقف به لحاظ دائمی بودن آن امکان ندارد و خلاف مقتضای عقد است.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

اسباب خاص زوال حق انتفاع این اسباب عبارت است از:

1-در عمری،با فوت کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است حق از بین می رود:اگر حق انتفاع به مدت عمر مالک باشد با مرگ او حق نیز زائل می شود  همچنین است در حبس مطلق که با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود بخش اخیر ماده44ق.م. این سبب در سایر اقسام حق انتفاع جاری نیست جز اینکه در وقف با انقراض طبقات موقوف علیهم حق انتفاع منتفی می شود.

وکیل حق انتفاع در مشهد09152055986

2-پایان مدت حق انتفاع:در رقبی که حق انتفاع برای مدت معینی ایجاد می شود پس از انقضای مدت حقوق منتفع نیز پایان می پذیرد(بند1ماده51ق.م.)

3-رجوع مالک در حبس مطلق:قرارداد حق انتفاع اگر به صورت عمری نباشد و مدتی در آن نیاید(رقبی)از جانب مالک جایز است و او می تواند هرگاه بخواهد رجوع کند.

بهترین حق انتفاع در مشهد09152055986

نتیجه زوال حق انتفاع:

پس از پایان حق انتفاع منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند.در اثر زوال حق انتفاع مالکیت صاحب عین کامل می شود و از آن پس منافع مال هرچند که آماده بهره برداری باشد به او تعلق دارد و منتفع حق استفاده از ان را ندارد. به عنوان مثال اگر حق انتفاع از باغ میوه ای باشد پس از زوال حق میوه های رسیده به مالک باغ تعلق می یابد و منتفع نمی تواند آن ها را بچیند یا اگر ریخته باشد از پای درخت جمع آوری کند اگر عین مال پس از زوال حق از بین رفته باشد و منتفع در حفاظت آن مرتکب تعدی و تفریط شده باشد باید به اقتضا موارد مثل یا قیمت آن داده شود(ماده311ق.م.).

شماره حق انتفاع در مشهد09152055986

منبع مطلب فوق الذکر کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان می باشد.

برای مشاوره وکالت در پرونده های حقوقی کیفری و خانواده با وکیل پایه دادگستری در مشهد 09152055986 در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *