موسسه حقوقی مشهد وکیل خانواده در مشهد

وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد

.

وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد

نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر  به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. و قواعد راجع به نامزدی که در مواد1035تا1040قانونی مدنی آمده است . نامزدی را نمی توان صرفا یک تعهد اخلاقی دانست چه اصولا جای بحث از تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق نه در قانون. بنابراین نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ کنند.

وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد در مشهد 09152055986

ماده 1035قانون مدنی در این باره می گوید:” وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خساراتی نماید.”

وکیل پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

چون نکاح قرار دادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد قانونگذار به مرد و زن امکان داده است که تا اخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند  و وعده ازدواج را برهم زنند.انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشویی هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشدبهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و نا هماهنگ و بدبخت تشکیل دهد و یک عمر در رنجو سختی زندگی کنند.بنابراین هیچ یک از نامزد ها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت نیست.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

مسوولیت مدنی در برهم زدن نامزدی:

زیان های ناشی از برهم زدن نا موجه نامزدی بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ماده 331ق.م.و ماده1قانون مسئولیت مدنی)قابل مطالبه است.درواقع بر هم زدن نامزدی بدون دلیل موجه یک نوع سوء استفاده از حق و تقصیر است که موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود.از جمله اخرماده1035نیز می توان استنباط کرد که مطالبه خسارت در این گونه موارد ممکن است.در تایید این نظر به قاعده غرور نیز استناد شده است.رگاه در اثر بهم خردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به احساسات و عواطف او لطمه قابل توجهی وارد شود آیا زیان دیده می تواند از این حیث مطالبه خسارت کند؟قانون مدنی در اینباره ساکت است لیکن با توجه به ملاک اصل171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339(مواد1،2،8،9،10)که جبران خسارات معنوی را به صراحت شناخته است می توان به نامزد زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادی جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.البته زیان معنوی مانند زیان مادی هنگامی مجوز مطالبه خسارات است که نامزد بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدان بهم خورده باشد.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

با توجه به نکات فوق باید گفت:حذف ماده1036ق.م.دلیل موجهی نداشته و اشتباه بوده است.خوشبختانه جدید حمایت خانواده با اشاره به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن به عنوان یکی از موارد صلاحیت دادگاخ خانواده (ماده4)نظر فوق را تایید کرده است.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

فوت همسر و نامزد  قبل از جبران خسارت

اگر نامزدی که بدون علت موجه نامزدی را بهم زده است  قبل از جبران خسارت ناشی از تقصیر خود بمیرد آیا می توان به طرفیت وراث او برای دریافت خسارت اقامه دعوی کرد؟چون با ایراد خسارت به طریق مذکور یک دین مالی برای نامزد مقصر ایجاد شده است وراث متوفی قائم مقام او در پرداخت دیون هستند لذا زیان دیده می تواند علیه ورثه اقامه دعوای خسارت نماید.البته اگر وراث ترکه را رد کرده باشند یا ثابت کنند متوفی مالی از خود به جای نگذاشته تا بتوان از آن جبران خسارت کرد یا ترکه تلف شده است مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت (ماده 248قانون امور حسبی)

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

پس گرفتن هدایا و طلاجات دوران عقد و نامزدی

ماده 1037قانون مدنی گذشته از هزینه هایی که نامزدان یا خویشان آنها در دوره نامزدی می کنند ممکن است هدایایی به وسیله هریک از نامزدان به طرف دیگر یا خویشان او داده شده باشد.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

هدیه برحسب عرف و عادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه است.هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می کند.بنابراین دریافت کننده هدیه مالک آن می شود و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید.البته هدایائی که در دوره نامزدی داده می شود تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه درباره آنها کاملا اجرا نمی شود.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

ماده1037قانون مدنی درباره استرداد هدایا پس از بهم خوردن نامزدی چنین مقرر داشته است :هریک از نامزد ها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر آنکههدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

و ماده1038می گوید: “مفاد ماده ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد ها بهم بخورد مجری نخواهد بود.” بنابراین دوماه باید بین هدایائی که عین آنها موجود است و هدایائی که تلف شده است فرق گذاشت.اگر عین هدایا موجود باشد هدیه دهنده در صورت بهم خوردن نامزدی می تواند آنها را استرداد کند چه می توان گفت:با بهم خوردن وصلت علت(جهت)هدیه از میان رفته و بجاست که هدیه به دهنده آن باز گردد.اگر عین هدایا از بین رفته باشد دو فرض می توان کرد :یا هدیه از چیز هایی بوده که عادتا نگاه داشته نمی شود یعنی از اشیاء مصرف شدنی بوده مانند شیرینی،صابون،عطر،اودکلن و یا چیز هائی که بر حسب عادت نگه داشته می شود مثل ساعت و پارچه.در مورد اول دهنده هدیه حق مطالبه قیمت نخواهد داشت .

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

موارد  عدم استحقاق قیمت هدیه

در مورد دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود مگر در دو مورد:

1-موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد.از آنجا که اصل عدم تقصیر گیرنده است اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است.وانگهی چون گیرنده هدیه مالک آن به شمار می آیدو تصرفات او مالکانه بوده اس(ماده 953ق.م.)و برای تخیص آن باید به عرف رجوع کرد.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

2-موردی که  بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد.

با وجود شرایط مذکور عین یا قیمت هدایائی که هر یک از نامزد ها به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت داده است طبق نص ماده 1037قابل مطالبه است.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

استرداد هدایا و طلاجات از پدر و مادر همسر

حال ببینیم هدایائی که یکی از نامزد ها به شخص دیگری غیر از نامزد خود و ابوین او داده است نیز قابل استرداد است یا نه مانند هدایا کهه به قیم نامزد یا یکی از خویشان نزدیک  و محبوب او غیر از پدر یا مادر داده است. چون خصوصیتی در هدیه ای که به طرف دیگر یا ابوین او داده شده است نیست با توجه به وحدت ملاک می توان هدایای اعطایی به اشخاص  دیگر را نیز قابل استرداد دانست. لیکن دشوار است که بتوان به اشخاصی که به مناسبت ازدواج هدایائی به نامزد ها داده اند  اجازه داد  که عین یا قیمت انها در صورت بهم خوردن نامزدی مطالبه کنند.(مگر در حدودی که هبه در حقوق ایران قابل رجوع است).چه ظاهر این است که قانونگذار این حق را به هریک از نامزد ها داده است .

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر هدیه از اشیایی باشد که عادتا نگاه داشتنه نمی شود و گیرنده هدیه بدون علت موجه نازدی را بهم زند آیا دهنده هدیه می تواند بهای آن را مطالبه کند.بخه نظر می رسد که عدم استحقاق قیمت و عدم مسئولیت دریافت کننده مربوط به موردی است که دریافت کننده هدیه نامزدی را بدون دلیل موجه بهم نزده باشد و هرگاه نامزدی را بدون علت موجه بهم زده باشد دهنده هدیه می تواند به عنوان خسارت و از باب مسئولیت مدنی یا تسبیب بهای آن را مطالبه کند.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

پس گرفتن عکس دوران عقد و نامزدی:

هرگاه یکی از نامزد ها عکس خود را به نامزد دیگر داده باشد آیا می تواند پس از بهم خوردن ان را پس بگیرد؟به نظر می رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب ومشمول مقررات مربوط به استرداد هدایاست. بنابراین اگر عین آن باقی باشد صاحب عکس می تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد باید بهای آن در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش مالی داشته و تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده باشد قابل مطالبه است.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

پس گرفتن نامه دوران نامزدی و عقد:

هرگاه در دوره نامزدی یا قبل از آن نامه هایی بین نامزد ها مبادله شده باشد آیا این نامه ها پس از بهم خوردن نامزدی قابل استرداد است؟به نظر می رسد که نامه را عرفا جزو هدایا به حساب آورد و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست.از سوی دیگر برحسب عرف کسی که نامه ای دریافت می کند مالک آن محسوب می شود. پس شخصی که نامه از نامزد خود دریافت کرده مالک آن است و از نظر حقوقی اصولا نمی توان اورا مجبور به پس دادن نامه کرد هرچند که وظیفه اخلاقی شخص اقتضا می کند که آن را به نویسنده باز گرداند.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

با وجود این اگر یکی از نامزد ها از نامه هایی که دریافت کرده سوء استفاده کند و از این را زیانی به نویسنده نامه وارد آورد طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است.به علاوه دادگاه می تواند ب درخواست خواهان برای رفع ضرر او دریافت کننده را به رد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند (مستنبط از ماده 10قانون مسئولیت مدنی).حتی می توان گفت:با بهم خوردن نامزدی علت دادن نامه از میان رفته و نامه باید مسترد گردد.و بر این مبنا دادگاه باید به درخواست نویسنده نامه حکم به رد آن صادر نماید.

وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های خانواده با وکیل پس گرفتن هدایا وطلاجات دوران عقد و نامزدی در مشهد 09152055986  در تماس باشید

Leave A Comment

تماس 09152055986