موسسه حقوقی مشهد وکیل خانواده در مشهد

وکیل نفی نسب (فرزند) در مشهد در گلبهار و چناران 09152055986

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد

.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد

ممکن است کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و به تعبیر دیگر وجود چنین رابطه ای را انکار نماید.قرابتی که مورد انکار واقع می شود ممکن است قرابت در خط مستقیم یا قرابت در خط اطراف باشد.همان طور که قرابت پدر-فرزندی یا مادر-فرزندی را می توان نفی کرد نسب برادری یا خواهری و غیر آن را نیز می توان منکر شد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

در خط مستقیم نفی کننده نسب ممکن است یکی از اقربای خط صعودی باشد یا یکی از خویشان خط نزولی.همچنان که نفی نسب از جانب پدر یا مادر ممکن است این امر از طرف فرزند یا نوه ظاهری نیز امکان پذیر است.نفی کننده نسب گاهی خوانده دعوی است. مثلا کسی که بنابر اماره فراش پدر طفلی که زنش به دنیا آورده به شمار می اید یا شخصی که به موجب شناسنامه مادر دیگری محسوب می شود برای نفی نسب اقامه دعوی می کند و ثابت می کند شخصی که ظاهرا ملحق به اوست فرزند واقعی او نمی باشد یا فرض کنیم کسی علیه دیگری برای گرفتن نفقه اقامه دعوی می کند و دلیلی هم بر وجود قرابت نسبی خط مستقیم می آورد اما خوانده منکر نسب می شود و عدم نسب را اثبات می کند.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

تعریف نفی و انکار نسب(فرزند):

نفی نسب بر حسب اینکه از طرف پدر ظاهری و در رد اماره فراش مطرح شود یا به وسیله اشخاص دیگر در پاره ای احکام متفاوت خواهد بود.نفی نسب به وسیله پدر را اصطلاحا نفی ولد گویند که معمولا از طریق اثبات خلاف اماره فراش تحقق می یابد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

مواردی که نفی ولد در اماره فراش جاری نمی شود:

هرگاه اماره فراش در مورد نسب پدری جاری نشود چنان که طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا امده باشد نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست.این طفل به شوهر زن ملحق  نخواهد شد و اداره ثبت احوال نمی تواند برای طفل شناسنامه با نام نام خانوادگی شوهر صادر کند مگر اینکه زن و شوهر در معیت یکدیگر نزد مامور ثبت احوال آمده اقرار به فرزندی طفل نمایند و تقاضای صدور شناسنامه کنند که در این صورت فرض می شود ازدواج قبلا صورت گرفته و فاصله ان با تولد طفل بیش از شش ماه بوده و طفل مشروع و ملحق به زن و شوهر است.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986     

نفی ولد با اثبات خلاف اماره فراش:

اماره فراش برابر ماده1323قانون مدنی یکی از امارات قانونی است و بنابر ماده 1323اماره قانونی زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد.این ماده می گوید امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر انکه دلیل برخلاف ان موجود باشد. حال باید دید خلاف اماره فراش را با چه دلایلی می توان ثابت کرد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

فقه امامیه :

اگر پدر بخواهد از طریق اثبات عدم نزدیکی اماره فراش را ساقط کند نیازی به لعان نیست.در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می شود:یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور دوم : ثبوت دوری انان از یکدیگر از طریق بینه(شاهد)و انچه در حکم بینه است.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

قانون مدنی:

در قانون مدنی ایران نفی ولد دارای محدودیتی از نظر دلیل نیست و ممکن است گفته شود دعوای نفی ولد علاوه بر لعان با هریک از ادله می توان ثابت کرد زیرا قانونگذار اماره فراش را در ردیف سایر امارات قانونی قرار داده و برای اثبات خلاف آن محدودیت دلیل را مقرر نداشته است و اصل این است که خلاف اماره قانونی با هر دلیلی قابل اثبات است . 

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

نفی نسب از طریق لعان:

لعان (به کسر لام) در لغت به معنای اینکه همدیگر را نفرین کردن است و در اصطلاح نوعی سوگند است که در حقوق اسلام در موردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دائمه دهد یا طفل متولد شده از او را از خود نفی کند می توان به آن متوسل شد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

 قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق اسلام لعان را به عنوان طریقه ای برای تفرقه ای میان زن و شوهر و نفی ولد پذیرفته است و مواد882،883،1052قانون مدنی از آن یاد کرده اند هرچند که این نهاد حقوقی در عمل متروک است.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

آثار لعان:

هرگاه لعان با شرایط و تشریفات آن تحقق یابد دارای شرایطی به شرح زیر خواهد بود.

1-نکاح بین زوجین منفسخ خواهد شد.قانونگذار از این انفساخ به تفریق تعبییر کرده است (ماده1052قانونی مدنی).

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

2-ازدواج مجدد بین زن و شوهری که از طریق لعان از یکدیگر جدا شده اند برای همیشه ممنوع خواهد بود.ماده1052در این باره می گوید:تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

3-فرزند مورد لعان به پدر و خویشاوندان پدری منتسب نمی شود لیکن نسب او به مادر و خویشان مادری منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر لعان فقط موجب نفی ولد نیست به پدر است.بدین جهت ماده882قانون مدنی می گوید:بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

رجوع از لعان:

هرگاه پدر از لعان رجوع کند یعنی فرزند مورد لعان را از خود بداند این رجوع نسبت به خود او موثر است اما به زیان دیگران نمی تواند تاثیری داشته باشد.از این رو در صورت رجوع پدر از لعان فرزند از او ارث می برد اما از خویشان پدر ارث نمی برد همچنان که پدر و خویشان پدری نیز از فرزند ارث نمی برند.ماده883قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:هرگاه پدر از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن ازارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدر از پسر ارث نمی برند.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

حدود دعوای نفی نسب (انکار فرزند):

قانونگذار در راه مصلحت خانواده به ویژه به منظور رعایت حال طفل که با نفی ولد دچار سرنوشت رقت باری خواهد شد قبول دعوای نفی ولد را از دو راه محدود کرده است:اولا اقرار به ابوت مانع استماع دعوای نفی ولد شناخته شده است ثانیا مدت مرور زمان دعوای نفی ولد کوتاه و حداکثر دوماه است.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

اقرار به ابوت در نفی نسب (انکار فرزند):

هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به پدری خود کرده باشد دیگر نمی تواند نفی ولد کند.ماده1161قانون مدنی در این زمینه می گوید:در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود کرده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.مثلا اگر شوهر ضمن نامه یا سندی خود را پدر طفل یا او را فرزند خود خوانده باشد(اقرار صریح)یا پس از تولد او در زایشگاه حضور یافته و با تقدیم دسته گلی به مادر رضایت خود را از ولادت طفل اعلام داشته یا هنگامی که مژده تولد طفل را به او داده اند احساس شعف کرده و مژدگانی داده باشد (اقرار ضمنی)دعوای نفی ولد از جانب او شنیده نخواهد شد.این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه است و فقهای امامیه بر آن اجماع کرده اند.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

مهلت اقامه دعوی نفی نسب (انکار فرزند):

قانونگذار براساس مصلحت طفل و خانواده یک مرور زمان کوتاه مدت برای دعوای نفی ولد قائل شده است.ماده1162قانون مدنی در این باره می گوید:در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.این قاعده مبتنی بر قاعده مشهور فقهای امامیه است که فوریت را در دعوای نفی ولد شرط می داند.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

بنابراین پذیرفتن دعوی نفی ولد بسته به این است که اولا از تاریخ اطلاع شوهر از تولد طفل بیش از دوماه نگذشته باشد ثانیا هرگاه در خلال مدت دوماه پس از تولد اقامه دعوی شده باشد قاضی تشخیص دهد که شوهر بیش از مدتی که برحسب عادت برای اقامه دعوی لازم است تاخیر نکرده است.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

معهذا برابر ماده 1163قانون مدنی در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبودهد و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد طفل مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دوماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.مثلا شوهر به مسافرت می رود و ده ماهو نیم بعد از سفر او زنش فرزندی به دنیا  می آورد ولی تاریخ حقیقی تولد را بر شوهر مخفی کرده می گوید طفل 9 ماه پس از مسافرت متولد شده است و با این نیرنگ شوهر تصور می کند که بچه متعلق به او است اما پس از چندی اطلاع پیدا می کند که طفل ده ماهو نیم بعد از مسافرت او تولد یافته و نمی تواند از آن او باشد.در این صورت حداکثر ظرفدوماه از تاریخ کشف خدعه می تواند دعوای نفی ولد اقامه کند.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

دعوای نفی نسب (انکار فرزند) بر چه کسی باید اقامه شود:

اگر شوهر بخواهد نفی ولد کند دعوای خود را بر چه کسی باید اقامه نماید؟

شک نیست که دعوی نفی ولد را نمی توان به طرفیت خود صغیر اقامه کرد .و نیز نمی توان کسی را که نفی ولد می کند نماینده قانونی طفل محسوب داشت. پس دادستان می تواند تا تعیین تکلیف قطعی و روشن شدن وضع نسب قیم موقت برای طفل تعیین کند(مسنبط از ماده 99 قانون امور حسبی و ماده 1250ق.م)و در این صورت دعوی بر قیم موقت که نمایندگی طفل را به عهده دارد اقامه خواهد شد. همچنین بنابر آنچه  از ماده 99قانون امور حسبی می توان استنباط کرد ممکن است دعوی نفی ولد بر دادستان اقامه شود چه حفظ حقوق و دفاع از منافع صغیری که ولی خاص ندارد به موجب قانون بر عهده دادستان است (ماده 16قانون تشکیلا ت دادگستری مصوب1315).

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

به علاوه به نظر می رسد چون مادر از این دعوی ذینفع است و مخصوصا نفی ولد به حیثیت و شرافت او لطمه می زند می توان دعوی را نیز بر مادر اقامه کرد و اگر دعوی به طرفیت مادر طرح نشود او می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شدهاز منافع خود دفاع نماید.اگر مادر به عنوان قیم موقت تعیین شده باشد در این صورت هم اصالتا و هم به نمایندگی از فرزند خویش در دعوی دخالت خواهد کرد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

نفی نسب (انکار فرزند) به وسیله غیر شوهر:

چه اشخاصی می توانند نفی نسب کنند:

همان طورکه شوهر مادر طفل و پدر ظاعری او می توتند نفی ولد کند اشخاص دیگر نیز که ظاهرا منتسب به طفل هستند می توانند نفی نسب کنند و به طور کلی می توان گفت هر شخص ذینفع حق اقامه چنین دعوایی دارد.مثلا زنی که فرزند او در زایشگاه عوض کرده اند یا زنی که فرزندش یک روز بعد از تولد در زایشگاه مرده و فرزند دیگری را به جای او گذاشته و برای او شناسنامه با نام آن زن به عنوان مادر گرفته اند می تواند انکار نسب کند.نفی نسب از جانب فرزند یا نوه و نیز به وسیله اقربای خط اطراف0مانند برادر و شخص کبیر را نیز می توان انکار کرد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

گاهی نفی نسب به مناسبت ارث مطرح می شود چنانکه وراث متوی تقاضای صدور گواهی حصر وراثت می نمایند و در جریان کار به نسب بعضی از آنها اعتراض می شود و به تعبیر دیگر قرابت نسبی بعضی از آنها به رغم دلیلی که بر وجود نسب ارائه شده مورد انکار قرار میگیرد در این صورت گواهی حصر وراثت پس از تعیین وضع نسب به وسیله دادگاه عمومی صادر خواهد شد.

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

ادله مورد قبول در نفی و انکار نسب(فرزند)

دعوای نفی نسب را در صورتی که به وسیله شخصی غیر از پدر ظاهری مطرح شود با هر یک از اذله اثبات دعوی می توان ثابت کرد و قانونگذار ایران از لحاظ دلیل محدودیتی در این زمینه قائل نشده است.حتی مهلت مقرر برای طرح دعوی نفی ولد (ماده 1162)در این مورد جاری نمی شود چه این مهلت چنانکه از مواد قانون مدنی بر می اید مخصوص شوهر است و اشخاص دیگری که منکر نسب  هستند چنین محدودیتی ندارند 

وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد  09152055986

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های خانواده با وکیل نفی و انکار نسب(فرزند) در مشهد 09152055986  در تماس باشید

Leave A Comment

تماس 09152055986