وکیل کیفری در مشهد

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد 09152055986

وکیل دعوا در مشهد
وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد                     

یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات شرکت در منازعه است که متاسفانه در کشور ما پدیده کثیرالوقوعی می باشد.منازعه به معنی زدو خورد مصدر باب مفاعله می باشد که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد.بنابر این اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقدامی صورت ندهند یا این که صرفا از خود دفاع نمایند مورد از مصادیق منازعه نخواهد بود.به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به استناد مرتبط بودن اعمال طرفین منازعه رسیدگی به اتهام یک طرف را بدون رسیدگی به اتهام طرف مقابل جایز ندانسته است. وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

لیکن ماده 615 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 مجازات شرکت در منازعه را برای همه ای شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علاوه بر قصاص و دیه (که تبصره 2ماده به آنها اشاره شده )پیش بینی کرده است.به موجب ماده615:

هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نماایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2-در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3-در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

شرایط و ارکان تحقق جرم نزاع دسته جمعی

نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی   دارای شرایط و ارکانی به شرح ذیل می  باشد:

الف : رفتار مرتکب

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به شکل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می با شد.این فعل مثبت لزوما مستلزم درگیری بدنی یا استفاده از اعضای بدن مثلا ضربات دست یا پا نمی باشد بلکه ممکن است با اسفاده از ابزاری مثل چوب،سنگ و تفنگ هم صورت گیرد مثل این که طرفین از دو سوی خیابان به سوی هم سنگ پرانی یا تیراندازی کنند. وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

مهم ترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در منازعه ضروری است شرکت عده ای در منازعه است.  که دلالت بر لزوم شرکت حداقل3 نفر در منازعه دارد. این سه نفر باید به طور توامان هرچند نه لزوما با تبانی قبلی در منازعه شرکت داشته باشند.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

بنابراین هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر  پرداخته و هر یک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نخواهد شد.همینطور اگر تنها یک نفر از هریک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

نتیجه حاصله:                                                                          

شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج در ماده 615 یعنی قتل،نقض عضو یا ضرب و جرح می باشد.منظور از ضرب صدمات و آسیب هایی است که توام با از هم گسیختگی ظاهری و نسوج و جاری شدن خون نیست و شامل صدماتی مثل تورمفکوفتگی،تغییر رنگ،پیچ خوردن مفاصل،خونمردگی و نظایر آن می باشد.در حالی که جرح به بافت های بدن آسیب وارد کرده با خون ربزی همرا است .نقض عضو نیز به نقصان ایجاد شده در یکی از اعضای بدن اشاره دارد مثل قطع دست ،پا،گوش،بینیو نظایر آنها به طور کامل یا جزئی.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

بدین ترتیب در صورت عدم تحقق این نتایج حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود مورد مشمول ماده 615نخواهد شد ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد 617و618قانون تعزیرات قرار گیرد

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986.

نکته قابل ذکر این است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور در ماده 615 کافی نیست بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضرروری است.بنابراین هرگاه ساکنان خانه ای که از زدو خورد شرکت کنندگان در منازعه به ستوه آمده اند با پرتاب شیئی به سوی آنان موجب قتل یا جرح یکی از آنها شوند و یا یکی از شرکت کنندگان در منازعه در حین فرار از صحنه یا حتی در هنگام زدو خورد با خودرویی تصادف کرده یا در هنگام فرار به زمین بخورد و مجروح شود یا پس از انتقال به بیمارستان در نتیجه اقدام پزشک جان بسپارد و یا این که وقوع زلزله ای بعضی از شرکت کنندگان در منازعه را به کام مرگ بفرستد نمی توان مرگ یا جراحت را ناشی از منازعه دانست.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

عنصر روانی:                                                                         

محکوم کردن شرکت کنندگان در منازعه مستلزم دخالت عمدی آن ها در منازعه می با شد.بنابراین هرگاه یک نفر به قصد خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه شده باشد وی را نمی توان به شرکت در منازعه محکوم کرد لیکن قصد خاص ایراد یکی از صدمات سه گانه مذکور در ماده 615 ضرورت ندارد بلکه وارد شدن آن صدمات به طور غیر عمدی نیز شرکت کنندگان در منازعه را مشمول ماده 615 می سازد

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

. همین طور انگیزه شرکت کنندگان  تاثیری در مسئولیت کیفری  آنها ندارد.بنابراین هرگاه یکی از شرکت کنندگان به انگیزه کمک به طرف ضعیفتر وارد نزاع شده باشد وی تنها ممکن است به استناد کیفیت مخففه مذکور در بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از تخقیق مجازات بهره مند شود. مگر آن که عمل وی را بتوان دفاع مشروع محسوب کرد.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

مجازات شرکت کنندگان در منازعه:                                                

مجازات های مذکور در بند های سه گانه ماده615 بدون توجه به این که آیا قاتل جارح یا ضارب مشخص است یا خیر علیه همه شرکت کنندگان در منازعه(حتی کسانی که صدمات مذکور بر آن ها وارد شده است)اعمال می شود.

وکیل نزاع در مشهد

البته در صورت مشخص بودن کسی که موجب صدمات مذکور در ماده شده است حکم به اجرایقصاص علیه وی یا پرداخت دیه از سوی او به موجب تبصره 2ماده615داده خواهد شد.همین طور هرگاه مستند بودن نتیجه خاصی مثلا قتل به فعل دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در منازعه مسلم باشد مورد از مصادیق شرکت در جرم و مشمول ماده373قانون مجازات اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر هرگاه شرایط ماده 482قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد یعنی علم اجمالی بر وقوع جنایت توسط یکی از شرکت کنندگان (که نمی دانیم کدام یک از آن ها است.)باشد می توان طبق ماده مذکور دیه را به تساوی از متهمان دریافت کرد.در صورت وجود حالت لوث که برای قاضی نسبت به ارتکاب جنایت از سوی یک یا چند نفر از شرکت کنندگان ایجاد ظن نماید نیز مورد مشمول مواد 321 به بعد قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986

در مورد حالت اول مذکور در فوق یعنی وقتی مرتکب مشخص باشد اشاره به این نکته ضروری است که اگر به هر دلیل قصاص علیه مرتکب اجرا نشده و نوبت به اجرای مواد612یا614قانون تعزیرات (یعنی حبس )برسد مورد از موارد تعدد معنوی خواهد بود و بر اساس ماده131قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که در اینجا حبس مذکور در مواد612یا614می باشد (چون از مجازات های مذکور در ماده615شدید تر است)حسب مورد قابل اعمال خواهد بود.

وکیل در مشهد 09152055986

منبع مطلب فوق الذکر کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی می باشد

برای مشاوره و قبول وکالت در پرونده های کیفری از جمله نزاع دسته جمعی با وکیل نزاع (درگیری) دسته جمعی  در مشهد 09152055986 در تماس باشید.

 

Leave A Comment

تماس 09152055986