وکیل حقوقی در مشهد

وکیل اعسار از پرداخت محکوم در مشهد 

اعسار و تقسیط محکوم به و وجه نقد

وکیل اعسار از پرداخت محکوم در مشهد               

چنانچه محکوم علیه در دعاوی مالی به رد مال به ذینفع محکوم شده باشد مکلف است نسبت به پرداخت محکوم له اقدام نماید. بدیهی است چنانچه مدیون متمکن از پرداخت محکوم به باشد الزام می شود که بدهی خود را به ذینفع بپردازد. از نظر قانونی اعسار معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محکمه یا دیون خود نباشد.مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به دادگاهی است که ابتدا به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت به پرداخت محکوم به را صادر نموده است.دعوی اعسار از پرداخت محکوم به باید به طرفیت محکوم له اصلی اقامه شود.وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

محکوم علیه برای دادخواست اعسار چه اقداماتی باید انجام دهد؟

محکوم علیه حق دارد تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کند و در صورت اقامه این دعوا در مهلت یاد شده تا زمانی که این دعوا مسترد نشده یا به حکم قطعی رد نشده باشد امکان حبس مدیون وجود ندارد.چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ضمن ارائه کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند چنانچه محکوم له تقاضای حبس اورا نداشته باشد حبس نمی شود و حتی چنانچه چنین درخواستی داشته باشد اگر محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید و قرار قبولی کفالت و وثیقه صادر شود تا روشن شدن وضعیت اعسار حبس محکوم علیه ممکن نیست.عدم دسترسی به اموال در حکم فقدان اموال است.بنابراین ممکن است کسی دارای اموال باشد مع الوصف معسر شناخته شود.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد

مدعی اعسار مکلف است صورت اموال خود شامل تعداد مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالت و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور را از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

در محکومیت های مالی اصل بر اعسار است یا ایسار

در قانون جدید محکومیت های مالی همیشه اصل بر یسار یا اعسار محکوم علیه نیست بلکه اگر وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عرض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت نیز در مواردی که مدیون در عوض این مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

تعداد شهود در اعسار از محکوم به

برای اثبات اعسار شهادت نامه 2 نفر کافی است (بخلاف قانون اعسار سابق که شهادت نامه چهار نفر را لازم می دانست)شهادت نامه باید متضمن هویت و اقامتگاه شهود باشد و نیز شهود باید اطلاعات خود در مورد هویت شغل میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را صریحا بنویسد و نیز بیان کنند منشاءاطلاعات آن ها از کجاست و تصریح کنند که با مدیون معاشرت داشته و می دانند که او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

اعسار در  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394:                   

هم اینک نیز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید مصوب 15/7/93مجلس شورای اسلامی و 23/3/94مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات راجع به اعسار و نیز نحوه اجرای محکومیت های مالی تغییرات اساسی رخ داده است که به مهمترین آن ها اشاره می شود:

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

1-مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد قانون اجرای نحوه مجازات های مالی حبس می شوند مجری خواهد بود.

2-در رسیدگی دعوی اعسار امکان امهال دادگاه به مدیون و یا حتی تقسیط بدهی صریحا پیش بینی شده است و تصریح شده که دعوای تعدیل اقساط هم از سوی محکوم له و محکوم علیه دعوی مالی مسموع است مع الوصف چنانچه پس از امهال یا تقسیط اموالی از محکوم علیه حامل شود امکان استیفاءدین از آن وجود دارد.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

3-در مورد اینکه خواهان اعسار بی جهت اقدام به طرح دعوای اعسار نکند تمهیداتی اندیشیده شده است از جمله اینکه اگر دعوای اعسار رد شود به در خواست خوانده مدعی اعسار به پرداخت خسارات وارده به خوانده ناشی از طرح دعوای اعسار محکوم می شود و چنانچه ثابت شود خواهان اعسار در اعلام اموال از اعلام کامل آن خودداری کرده یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر معرفی کرده دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می نماید.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

4-دعوای اعسار دعوای غیر مالی دانسته شده و به اختلاف نظر ها در این خصوص خاتمه داده است.

5-اگر مشخص شود که محکوم علیه معسر است ولی ثابت شود که او برای فرار از دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی فراهم گردد دادگاه ضمن صدور حکم اعسار و حسب مورد و بنا به کیفیت تقصیر مرتکب و تکرار آن او را به مدت 6 ماه تا 2سال به یک یا چند مورد محرومیت شامل محرومیت از خروج از کشور محرومیت از تاسیس شرکت تجاری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجاری ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکت های تجاری ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنواناز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی به جز وام های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک محکوم می نماید.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

6-یکی از اقدامات بسیار ضروری و مثبت که در این قانون صورت گرفته است آن است که در پرونده اجرایی که محکومیت به جز تادیه مال در جریان اقدام است و نیز در اجرای قرار تامین خواسته و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مرجع مجری به درخواست محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند همچنین دادگاه بایدذ به در خواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع رسمی مرتبط از قبیل ادارات ثبت املاک و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی و یا هر مرجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد را برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

مراجع مزبور مکلف شده اند فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند این باعث می شود از ابتدای ادعای اعسار با دقت کامل مورد بررسی قرار گیرد.برای ضمانت اجرای این ماده پیش بینی شده است اگر مقامات مربوطه از ارائه اطلاعات مورد درخواست خودداری کنند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

7-یکی دیگر از اقدامات ضروری مثبت که تصویب شده آن است که محکوم له می تواند از واحد مجری حکم درخواست کند قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از کشور را صادر کند که فسخ این قرار منوط به جلب رضایت محکوم له و یا سپردن تامین مناسب خواهد بود.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

مستثنیات دین در قانون جدید محکومیت های مالی

مصادیق مستثنیات دین نسبت به سابق جنبه حصری پیدا کرده و محدود تر نیز شده است و حتی منزل مسکونی که در وضعیت اعسار محکوم علیه در شان او نباشد جزءمستثنیات  دین نیست بلکه مثلا اگر خانه ای که در اختیار محکوم علیه بوده بزرگ باشد ملزم به فروش و تهیه خانه ای کوچک تر در حد شان فعلی خود می شود و اتوموبیل نیز جزءمستثنیات دین نیامده است و مبلغ پیش پرداخت که مستاجر در قرار داد اجاره می پردازد که در عرف به آن رهن و اجاره اطلاق می شود در برخی مصادیق مستثنیات دین شمرده شده است.و چنانچه مالی که جزء مستثنیات دین است از پول قرضی یا تصرف در اموال دیگری با هر قراردادی حاصل شده باشد و محکوم علیه از ابتدا قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین را به منظور فراراز تادیه آن داشته باشد مالی که تحصیل کرده هرچه که باشد به عنوان جریمه از او اخذ و محکوم به از محل آن تامین و مابقی به وی مسترد می شود.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

8-مقررات این قانون شامل همه دیون مالی حتی ضررو زیان ناشی از جرم حکم به رد مال و دیات شده است گرچه شامل حکم دجزای نقدی دادگاه ها و احکام کیفری صادره از سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

9-مقررات این قانون علاوه بر احکام محکومیت صادره از محاکم شامل گزارش اصلاحی صادره در مراجع قضایی و آراء مدنی مراجع شبه قضایی که به موجب قانون اجرای آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است  شده ولی شامل محکومیت های سازمان تعزیرات حکومتی نشده است. و به جز در مواردی حبس محکوم علیه اعسار و مستثنیات دین مقررات این قانون اشخاص حقوقی را نیز در بر گرفته است.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

10-قوه قضائیه مکلف شده افرادی را که به موجب این قانون بازداشت می شوند  جدای از محکومان کیفری نگهداری نماید.

11-در ماده25 در موردی که منشاء دین قرضی یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداددیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد مقنن مقرر کرده مال تحصیل شده به عنوان جریمه محکوم علیه اخذ شود..

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

12-در تبصره 2 ذیل ماده 11 که امکان درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفیت مطرح شده محدودیتی برای آن (شبیه دعاوی اجاره)مطرح نگردیده است .

13-در تبصره2 ذیل ماده24بیان داشته:چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در شرایط از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد طی موضوع نخستین را دارد.

وکیل اعسار از پرداخت محکوم به در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق خانوده دکتر جواد حبیبی تبار می باشد .

برای مشاوره و وکالت در پرونده های حقوقی کیفری و خانواده با وکیل پایه یک دادگستری هاشم اندرزیان 09152055986 در تماس باشید.

Leave A Comment

تماس 09152055986