دسته‌بندی نشده

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

وکیل اثبات نسب در مشهد

.

وکیل اثبات نسب در مشهد

نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد نسب ناشی از نکاح نوع معمولی نسب است که تحت عنوان نسب مشروع  مورد بحث قرار می گیرد نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه است  و ممکن است گاهی  هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته باشد و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدید آمده باشد این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مردی به دنیا آمده باشد نسبت مشروع که آن را نسبت قانونی هم نیز می گویند نسب ناشی از نکاح است.در حقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می شود که در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

اختلاف در نسب  و نحوی اثبات آن

نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد چنان که کسی خود را فرزند مشروع یا پدر یا مادر مشروع دیگری معرفی کند و این شخص منکر نسب باشد و کار به دادگاه بکشد.در این صورت مساله اثبات نسب مطرح می شود و کسی که مدعی نسب است باید ان را با دلیل ثابت کند.ممکن است مردی که زنش فرزندی را آورده است اورا از آن خود نداند و به اصطلاح بخواهد نفی ولد کند یا شخص دیگری به جز پدر ادعایی که ذینفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انکار نماید و دادخواستی برای ابطال شناسنامه ای که حاکی ازوجود نسب است به دادگاه بدهد.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

هرگاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد برای اثبات ان سه موضوع باید ثابت شود

1- اثبات  رابطه زوجیت

2- اثبات نسب پدری

3- اثبات نسب مادری

با احراز این سه امر که در زیر بررسی می گردد حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین خواهد شد.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

اثبات رابطه زوجیت:

برای اثبات نسب مشروع باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعایی پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.اثبات رابطه زوجیت با هر یک از ادله اثبات دعوی قرار، سند، گواهی، امارات قضایی و سوگند امکان پذیر است و قانون گذار ایران از این باب از نظر دلیل محدودیتی قائل نشده و اصل ازادی دلیل را پذیرفته است. لازم به ذکر است که در حقوق ایران در پیروی از حقوق اسلام وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

اثبات نسب مادری:

در اثبات نسب مادری باید ثابت شود:

1- زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا اورده است.

2-  این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است.به عبارت دیگر در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سوو هویت طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادری محرز گردد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

اثبات نسب پدری:

اثبات نسب پدری دشوار تر از اثبات نسب مادری است زیرا ولادت بچه از مادر امری خارجی و مشهود است لیکن تکون طفل از نطفه مردی معین (شوهر زن)امری مخفی است که بدون اگاهی اشخاص صورت می گیرد. بنابراین برای اثبات نسب پدری در جستجو قطع و یقین نباید بود:هیچ دلیلی نمی تواند به طور قاطع ثابت کند که بچه ای از نطفه فلان مرد است در ادامه به بعضی از راه های که به اثبات نسب پدری می تواند کمک کند اشاره می گردد:

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

آزمایش خون :

آزمایش خون فقط می تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت یعنی ازمایش خون می تواند عدم نسب را از لحاظ علمی ثابت کند لیکن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است.بنابراین در اثبات نسب پدری باید به دلایلی ظنی یعنی دلیل هایی که ایجاد ضن و گمان کند اکتفا کرد.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

اماره ای فراش:

اماره ای به نام اماره فراش یا اماره ابوت وضع و بدین سان اثبات نسب پدری را تسهیل کرده اند استناد به این اماره ساده ترین و آسان ترین راه اثبات نسب پدری است.

اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که طفلی که از زن شوهر داری به دنیا امده باشد فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست.

توجیه اماره فراش:

1- عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که مفروض است اقتضا میکند که طفل از آن شوهر باشد.

2- شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد شده از زنش را فرزندان خویش شناخته است بنابراین اماره ابوت مبتنی بر اقرار ضمنی شوهر است.

3- برپایه غلبه استوار شده موافق مصلحت جامعه است یک سو صلح و ارامش خانواده را تامین میکند.

4- با مشروع شناختن اطفال متولد از زن مصلحت انان نیز رعات می شود.

قانون مدنی ایران برای اجرا اماره فراش دو مورد را در نظر گرفته و برای هریک شرایط و احکامی به پیروی از حقوق امامیه مقرر داشته است.

1-موردی که طفل در زمان زوجیت متولد شده است.

2-موردی که طفل بعد از انحلال نکاح به دنیا امده است.

ماده 1158قانونی مدنی در مورد طفل متولد در زمان زوجیت مقرر می دارد :«طفل در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی  تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».از این ماده بر می آید که در مورد بچه ای که در زمان زوجیت به دنیا امده است هنگامی اماره فراش اجرا و به موجب این طفل به شوهر زن ملحق می شود که اولا نزدیکی ایجاد شده باشد ثانیا از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

هرگاه طفل بعد از انحلال نکاح متولد شده و با توجه به حد اکثرمدت حمل امکان الحاق او به شوهر سابق زن وجود داشته باشد اماره فراش در مورد نسب طفل اجرا می گردد.با اینکه در صورت انحلال نکاح دیگر فراش و زندگی زناشویی وجود ندارد قانونگذار در مورد طفل حکم فراش را جاری میکند یعنی این طفل را در حکم بچه ای می داند که از زن شوهر دار متولد شده باشد.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

شهادت شهود

قانونگذار ایران در زمینه اثبات نسبت به هیچ گونه محدودیتی از لحاظ دلیل قائل نشده است و هریک از ادله اثبات دعوی در این باره می تواند به کار آید.هم چنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک ازادله استناد کند.و نیز اشخاص دیگر مانند مادر و برادر می توانند برای اثبات نسب از هر یک از ادله استفاده نمایند. بنابراین نسب پدری مانند اقسام دیگر نسب از طریق شهادت قابل اثبات است چنانکه در فقه اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

امارات قضایی:

همچنین نسب را می توان با امارات قضایی نیز ثابت کرد.فرض کنیم بچه ای در خانواده ای بزرگ شده و رفتار پدر خانواده با او حاکی از وجود رابطه نسب بوده و طفل همیشه خود را فرزند این پدر معرفی می کرده و بدین عنوان در بین مردم مشهور است. دادگاه می تواند از این اوضاع احوال رابطه نسب را احراز کرده حکم به وجود آن کند اگرچه دلیل دیگری اقامه نشده باشد.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986

استفاده از آزمایش DNA:

در حال حاضر آزمایش DNAاحتمال الحاق و اثبات نسب را بیشتر کرده است.

صلاحیت دادگاه و ایین دادرسی:

برابر بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به دعاوی نسب همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده است.رای دادگاه در این خصوص قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است(ماده 331ق.آ.د.م.).رای دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است (ماده 368ق.آ.د.م).

وکیل در مشهد

منبع تخلیص مطلب کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی می باشد.

برای مشاوره و کالت در خصوص پرونده های خانواده از جمله اثبات نسب با وکیل اثبات نسب در مشهد 09152055986 در تماس باشد.

Leave A Comment

تماس 09152055986